Vážení,

jsme potěšeni vaším zájmem publikovat v Advokátním deníku a prosíme vás v zájmu urychlení publikace o dodržení několika mála instrukcí:

Své příspěvky zasílejte prosím nejlépe elektronickou poštou na adresy, které naleznete ZDE.

Obsah:

Redakce přijímá k publikaci v Advokátním deníku online především původní dosud jinde nepublikované příspěvky od kolegyň a kolegů z řad advokacie, a to zejména články kratšího až středního rozsahu, odborné statě nebo i příspěvky vyjadřující odborné názory na legislativu, rozbory judikatury, recenze, glosy, názory, informace ze světa advokátní praxe či celé justice. Citace a odkazy provádějte dle platných bibliografických norem. Uvádějte jméno a příjmení autora včetně všech akademických titulů a působiště. Anonymní příspěvky budou publikovány pouze výjimečně z důvodu hodného zvláštního zřetele a se souhlasem Redakční rady Advokátního deníku.

Šéfredaktor/ka je oprávněn/a odmítnout publikaci příspěvku, pokud:

 • je nízké obsahové, stylistické či jazykové úrovně,
 • je v rozporu s účelem či obsahovým zaměřením jednotlivých rubrik,
 • jím autor prosazuje převážně osobní zájmy nebo zájmy určité skupiny osob,
 • jím autor porušuje zákon nebo stavovský předpis,
 • jím autor snižuje vážnost či důstojnost jiného advokáta či advokátního stavu nebo se neslučuje s hodnotami a zájmy zastávanými a prosazovanými Českou advokátní komorou.

Šéfredaktor/ka je oprávněn/a připojit k publikovanému příspěvku vysvětlující komentář, pokud jsou informace a názory autora obsažené v příspěvku nepravdivé či zkreslené.

Šéfredaktor/ka se může v pochybnostech obrátit na Redakční radu Advokátního deníku, která rozhodne s konečnou platností o dalším postupu.

Formát:

Své příspěvky posílejte pokud možno ve formátu programu Microsoft Word (RTF nebo DOC). Formát zasílaných příspěvků by měl odpovídat řádkování 1, písmo Times New Roman, velikost 12. Prosíme nepoužívejte funkci „Automatické číslování“, „Automatické odrážky“ ani další speciální formátování textu. Odstavce oddělujte enterem. Vyznačování v textu provádějte pouze tučně (důležité pasáže) nebo kurzívou (citace, cizojazyčné, zejména latinské výrazy), v žádném případě nepište proloženě, nepoužívejte podtrhávání textů ani verzálky. Poznámky a vysvětlivky k textu, prosím, tvořte výhradně pomocí funkce programu MS Word „Poznámky pod čarou“.

Tabulky:

Tabulkové údaje formátujte pomocí tabulátorů.

Fotografie a obrázky:

Pokud k článku chcete připojit obrazové podklady, zašlete je zvlášť ve formátu JPG, TIF. Barevné fotografie by měly mít rozlišení nejméně 300 dpi při velikosti, v jaké se budou reprodukovat, zasílané portrétní fotografie by měly mít nejméně 400 x 500 pixelů. Obrázky prosíme nevkládejte přímo do dokumentů.

Ke každému příspěvku dále připojte:

 • čestné prohlášení, že článek nebyl dosud publikován,
 • svoji barevnou portrétní fotografii,
 • telefonické spojení,
 • korespondenční adresu,
 • rodné číslo,
 • bankovní spojení pro vyplacení honoráře,
 • informaci o svém profesním působení, případné akademické, pedagogické či vědecké tituly,
 • sdělení, zda jste plátcem DPH.
Předem děkujeme!
Go to TOP