NS poprvé vyložil ustanovení § 190 odst. 2 písm. i) zákona o obch. korporacích

Nejvyšší soud vyložil ustanovení § 190 odst. 2 písm. i) zákona o obchodních korporacích, upravující působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným schvalovat převod části závodu, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.

V rozsudku ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2645/2018, se Nejvyšší soud – zabývaje se poprvé výkladem ustanovení § 190 odst. 2 písm. i) zákona o obchodních korporacích – přiklonil k výkladu pojmu „části závodu“, užitému v označeném ustanovení, podle kterého je nutné jej chápat jako samostatnou organizační složku (pobočku) závodu, nikoliv jako jakoukoliv materiálně významnou složku závodu. Při střetu dvou v úvahu připadajících pojetí pojmu „část závodu“ tak Nejvyšší soud upřednostnil vyšší míru právní jistoty a bezpečnosti právního styku (tedy ochranu třetích osob) před širší kontrolou společníků nad jednáním členů statutárních orgánů.

Zkrácená verze rozsudku bude až do 18. 6. 2019 veřejně přístupná na elektronické úřední desce Nejvyššího soudu a na úřední desce v budově soudu. Zveřejnění úplného odůvodnění na webových stránkách Nejvyššího soudu bude možné ve lhůtách k tomu stanovených až po jeho řádném doručení všem stranám řízení, pravděpodobně koncem měsíce srpna 2019.

Zdroj: Nejvyšší soud

Go to TOP