Nová zákonná úprava umožní elektronické vedení zdrav. dokumentace

Pravidla pro elektronické vedení zdravotní dokumentace Senát asi schválí. Přijetí vládní novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), dne 2. července plénu doporučil Výbor pro zdravotnictví. Největší debatu vyvolala ve výboru navrhovaná úprava vymezení pacientských organizací. Novela zakotví také právo pacienta na bezplatné získání první kopie dokumentace nebo výpisu a systém pro sledování četnosti darování krve. Vznikne navíc nový informační systém s cílem zlepšit administraci specializačního a nástavbového vzdělávání zdravotnických pracovníků. Předlohu, jež pojednává rovněž o telemedicíně, projedná Senát příští týden.

 

Nynější zákonná úprava zdravotnické dokumentace předpokládá podle zdůvodnění především její listinné vedení a nevytváří podmínky pro technicky proveditelné a provozně efektivní vedení v digitální formě. Předpis výslovně stanoví, že zdravotní dokumentace může být v listinné i elektronické podobě, oba způsoby jejího vedení bude možné kombinovat. Novela také konkretizuje účely nahlížení do zdravotnické dokumentace bez souhlasu pacienta.

Zdravotní dokumentaci vymezí vládní novela jako soubor informací vedených, zpracovávaných a uchovávaných za účelem poskytování zdravotních služeb konkrétnímu pacientovi. A to bez ohledu na to, zda je poskytovatel získal od pacienta, od jiného poskytovatele, dalších osob nebo svou vlastní činností. Charakteristická bude dokumentace tím, že půjde o shromažďování informací kvůli poskytování zdravotní péče. Spadat do ní bude například identifikace pacienta, jeho anamnéza, zdravotní stav, soupis poskytnutých zdravotních služeb a laboratorní výsledky. Její součástí naopak nebudou doklady pro účtování pojišťovnám či samoplátcům nebo spisy ke stížnostem a právním sporům.

Nový informační systém nazvaný Administrace by měl mimo jiné zkrátit čekací dobu na zařazení do studia a zrychlit systém vzdělávání. „Hlavní přínos systému Administrace spočívá v umožnění okamžité výměny informací o stavu specializačního a nástavbového vzdělávání mezi všemi zapojenými subjekty,“ stojí v důvodové zprávě.. Digitalizace evidence vzdělávání má zlepšit také využití kapacit vzdělávacích institutů, školitelů a lektorů a zefektivnit proces vzdělávání a řízení ohledně udělování akreditací či uznávání nebo přiznávání kvalifikací.

Systém sledování četnosti darování krve má pomoci předcházet případům, kdy někteří lidé mohou absolvovat i několik odběrů v různých místech v krátkém čase. „Tato situace je nepřijatelná jednak z hlediska ochrany jejich zdraví, ale také z hlediska kvality získaného materiálu,“ uvádí zdůvodnění.

Pro zapsání pacientské organizace na příslušný seznam Ministerstva zdravotnictví má postačit, aby pacienti měli na její řízení zásadní vliv, nikoli rozhodující vliv jako nyní. Senátor Lumír Kantor ve výboru neuspěl s návrhem na zachování nynější definice. Předseda spolku Národní asociace pacientských organizací Robert Hejzák řekl, že nejde o kosmetickou změnu, otevírá podle něho dveře pro řadu komerčních zájmů. Naopak Marek Šedivý z Asociace veřejně prospěšných organizací ve vyjádření, které má ČTK k dispozici, napsal, že postavení pacientské organizace budou moci díky změně vymezení získat organizace zastupující a hájící zájmy například dětských pacientů, pacientů s Alzheimerovou nemocí či s nemocí motýlích křídel a pacientů s onko-gynekologickými onemocněními. Senátor Lumír Kantor ve výboru neuspěl s návrhem na zachování současné definice.

Zákon také upravuje fungování Národního zdravotnického informačního systému a vymezí telemedicínské zdravotní služby. Na dálku za použití telekomunikačních a informačních technologií je bude možné poskytovat za zákonem stanovených podmínek a při splnění technických požadavků na kvalitu a zabezpečení komunikace.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP