Martin Štika: Exekuce v praxi

Aleš Čeněk, Plzeň 2024., 2. vydání, 312 stran, 450 Kč.

Soudní exekutor JUDr. Ing. Martin Štika, Ph.D., vydal druhé vydání své publikace Exekuce v praxi, která, jak již název napovídá, je převážně orientována na praktický výklad exekučního práva s nabídkou vzorů základních procesních úkonů v exekuci. To z publikace činí velmi potřebnou a aktuální pomůcku jak pro soudní exekutory a pro advokáty zastupující v exekučním řízení či jejich zaměstnance, tak pro studující práv a připravující se na některou z profesních odborných zkoušek (zejména exekutorskou), ale i širší – nejen odbornou – veřejnost.

Publikací, které by se věnovaly exekučnímu právu, nadto aktuálních, je k dispozici velmi málo. Druhé vydání Exekuce v praxi není toliko aktuálním utříděním materie exekučního práva, zahrnující kupř. zásadní změny v oblasti zastavování exekucí (srov. § 55 exekučního řádu), ale rovněž se snaží podávat základní výklad i po jednotlivých institutech exekučního práva a jejich podstatě, která je v principu neměnná (srov. arrestatoriuminhibitorium). Zdařilá publikace Martina Štiky Exekuce v praxi tak zaujímá nezanedbatelné místo na poli zejména prakticky orientovaných odborných právnických publikací, která je současně aktuální (autor vychází z právního stavu k 31. 3. 2024).

Publikace Exekuce v praxi je rozdělena mimo úvodu a exekučního slovníčku do dalších celkem 23 kapitol, které pokrývají všechny základní otázky exekučního práva jak z pohledu historického a institucionálního, tak především z pohledu procesního. Martin Štika však neopomíjí, tam kde je to vhodné a poskytuje tak další hloubku výkladu, rovněž zasadit exekuční právo do kontextu (teoreticky rozlišovaných) odvětvových zásad civilního procesu (kupř. zásada dispoziční).

Jak lze očekávat, zpočátku je publikací pokryto jak postavení soudního exekutora a dalších subjektů exekučního řízení, tak vymezení exekučního titulu, exekučního návrhu a je charakterizováno zahájení exekučního řízení. Následně se výklad věnuje dalším klíčovým momentům a procesním úkonům exekučního řízení, jako je zjišťování majetku soudním exekutorem a exekuční příkaz. Publikace nevynechává ani otázky odkladu a zastavení exekuce, nákladů exekuce, rovněž se podrobně věnuje jednotlivým způsobům provedení exekuce (na peněžitá a na nepeněžitá plnění), stejně jako otázce souběhu exekucí. Výklad rovněž nepomíjí otázky další činnosti soudního exekutora. Jednotlivé kapitoly jsou vzájemně vyvážené, pokrývají jednotlivé části materie exekučního práva proporcionálně podle jejich významu a rozsahu.

Pro publikaci je charakteristické rozdělení jednotlivých kapitol na úvodní část právního výkladu, který se zpravidla omezuje na jedinou stranu, následovanou částí nazvanou Praktické otázky, která představuje jádro každé kapitoly. V ní autor podává odpovědi na jím výslovně formulované zásadní otázky vztahující se k tématu kapitoly, které tak zpřehledňují praktickou orientaci v publikaci. Lze totiž očekávat, že publikace nebude čtena „jedním dechem“ od první po poslední stranu (i když – vzhledem k její čtivosti – to není vyloučeno), ale bude praxi sloužit výslovně formulovanými relevantními otázkami a poskytnutím odpovědí na ně. Po této části následuje v každé kapitole výběr z judikatury a konečně jsou připojovány závěrem každé kapitoly vzory podání a grafická znázornění. Mezi vzory jsou zařazeny jak vzory procesních úkonů oprávněného a povinného, tak soudního exekutora, ale i třetích osob. Pokud jde o grafická znázornění, lze zařazení této části do jednotlivých kapitol nadmíru ocenit. Jde o vhodný didaktický doplněk prakticky orientovaných publikací. Autor poskytuje výstižné shrnutí materie pro snadnější pochopení, když nabízí čtenáři např. základní strukturu součinnosti soudního exekutora, diagram průběhu exekuce, procesní postup při podání návrhu na odklad či zastavení exekuce aj.

Publikace Martina Štiky tak, jak již bylo naznačeno, zaplňuje místo – v podstatě místo prázdné – prakticky orien­tované publikace, která usnadňuje proniknutí do základních tajů této disciplíny. Dává čtenářkám a čtenářům srozumitelnou a čtivou formou (aniž by však utrpěla hloubka a přesnost výkladu) možnost seznámit se s profesí soudního exekutora a s exekuční činností a poskytuje jim velmi instruktivního průvodce v exekučním procesu, a to i v nepřehledném množství posledních novel.

 

Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M. (Cantab.), Ph.D., advokát, odborný asistent a tajemník Katedry občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Go to TOP