Jiří Srstka a kolektiv: Autorské právo a práva související

Leges, Praha 2024, 3. aktualizované a rozšířené vydání, 510 stran, 760 Kč.

Nakladatelství Leges uvedlo na knižní trh 3. aktualizované a rozšířené vydání vysokoškolské učebnice Autorské právo a práva související. Odborná veřejnost přijala toto vydání s velkou pozorností a zájmem. Dojde-li k novému vydání vysokoškolské učebnice v poměrně krátkém odstupu od vydání posledního (2019), jednak může být důvodem rozebrání předchozího vydání (skvělá reputace pro autory a nakladatele), a jednak může být příčinou přijetí významné legislativní změny, která učinila z původního textu učebnice již překonaný soubor poznatků. Sejdou-li se tyto dva důvody naráz, jak je tomu právě v případě nového vydání recenzované publikace, je třeba ocenit záslužný počin autorského kolektivu i pohotovost nakladatele předložit čtenářům moderní a aktualizovaný výklad autorskoprávní problematiky.

Autorské právo a práva související tvoří v systému soukromého práva svébytný celek. Správně jej autoři s ohledem na jeho hutnost a propojenost s unijními předpisy kvalifikují jako zvláštní právo soukromé ve vztahu k obecné úpravě představované občanským zákoníkem. Přitom dynamický rozvoj autorského práva a práv souvisejících v posledních letech vzbuzuje respekt. Bezvýjimečně lze souhlasit s autorským názorem, že „od poloviny 90. let 20. století se prudkým rozvojem internetu pozornost autorského práva odpoutává od hmotných nosičů díla a zaměřuje se na sdělování děl do prostředí online“.

Nezastupitelná aktuálnost posuzované učebnice spočívá v zapracování textu zák. č. 429/2022 Sb., který podstatně zasáhl do práva autorského a práv souvisejících. Hlavním důvodem přijetí rozsáhlé novely autorského zákona bylo zapracovat směrnici EU o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu. Podle důvodové zprávy by měla mít tato legislativní změna pozitivní sociální dopady na širokou veřejnost, zejm. s ohledem na zvýšení právní jistoty pro užití autorskoprávně chráněného obsahu ve vědě a výzkumu (v rámci automatizované analýzy textů nebo dat a při digitálním předávání), dále s ohledem na zjednodušení vypořádávání autorských práv pro účely online, zpřístupňování kulturního dědictví institucemi kulturního dědictví. Změn, které citovaná novela přináší a posuzovaná učebnice je zapracovává, je však mnohem víc.

Učebnice je rozdělena do 25 kapitol, které jsou většinově shodně strukturovány. V rámci vnitřního členění jednotlivé kapitoly obsahují zejm. důvod právní úpravy, související judikaturu, související právní předpisy a praktické příklady. Zvolená struktura výkladu (vč. vždy připojeného praktického příkladu) výrazně napomáhá pochopit odborný výklad, který – jak se podává ze samotné podstaty vysvětlované problematiky – není vždy jednoduchý.

Tým zkušených spoluautorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Srstky je sestaven z předních odborníků na autorské právo, a to nejen z akademické obce, nýbrž i z významných praktiků. Toto užitečné propojení teoretického i praktického pohledu na obsáhlou problematiku autorského práva a práv souvisejících se velmi zdařile odrazilo v celkově vynikající úrovni psaného textu. Učebnicový výklad je podán velmi srozumitelně a edukativně, ačkoliv se jedná o problematiku velmi rozsáhlou a náročnou. Učebnice se však nespokojuje toliko s výkladem nových prvků vnesených do platného práva citovanou evropskou směrnicí, nýbrž velmi kvalifikovaně a zasvěceně přináší čtenáři pohled na již naznačenou celkovou problematiku autorského práva a internetu. Jako pověstnou třešničku na dortu učebnice obsahuje i mimořádně aktuální problematiku poměru autorského práva a umělé inteligence, a to v souladu s úrovní evropského poznání této problematiky. To zasluhuje nepochybně uznání, které vede i k závěru doporučit tuto významnou učebnici širokému okruhu čtenářů, a to jak studentům vysokých škol, kteří přicházejí s problematikou autorského práva a práv souvisejících do styku v rámci své výuky, tak i odborné právní praxi.

prof. JUDr. JAN DVOŘÁK, CSc., Katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Go to TOP