V Ústředním věstníku EU byla zveřejněna opatření v oblasti AML

Dne 19. června 2024 byl v Ústředním věstníku Evropské unie zveřejněn balíček opatření v oblasti boje proti praní peněz – první z předpisů se týká zřízení Úřadu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, další pak předcházení zneužití finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a mechanismů, jež je třeba zavést k předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Informovala o tom Rada evropských advokátních komor (CCBE).

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1620 ze dne 31. května 2024, kterým se zřizuje Úřad pro boj proti praní peněz a financování terorismu a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. července 2025. Články 1, 4, 49, 53, 54, 55, 57 až 66, 68 až 71, 100, 101 a 107 se však použijí ode dne 26. června 2024 a článek 103 se použije ode dne 31. prosince 2025.

V příštích dvou letech bude nový Úřad pro boj proti praní peněz (tzv. AMLA) pracovat na řadě takzvaných nástrojů druhé a třetí úrovně, jako jsou pokyny a technické normy. Na podporu činnosti AMLA zřídila Komise neformální podskupinu pro nefinanční sektor, jejímiž členy je několik národních advokátních komor a CCBE je pozorovatelským členem.

Zároveň bylo zahájeno výběrové řízení na post jejího předsedy, podrobnosti viz ZDE.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1624 ze dne 31. května 2024 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 10. července 2027, s výjimkou povinných osob uvedených v čl. 3 bodech 3 písm. n) a o), na které se použije ode dne 10. července 2029.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1640 ze dne 31. května 2024 o mechanismech, které mají členské státy zavést k předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o změně a zrušení směrnice (EU) 2015/849Text s významem pro EHP.

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Členské státy budou mít po vstupu nové směrnice v platnost dva roky na provedení nové směrnice.

 

Redakce AD
Ilustrační foto: Pexels.com

Go to TOP