Nenápadná změna o. s. ř. bude mít důsledky pro dlužníky i věřitele

Prezident republiky podepsal dne 7. 6. 2024 návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním (sněmovní tisk 523) a návrh souvisejících novel (sněmovní tisk 524). Zatímco s úpravou hromadných řízení se již právní veřejnost seznámila, v souvislosti s doprovodnou změnou zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (o. s. ř.), je ticho po pěšině. K publikaci připravená novela o. s. ř. však přináší podstatnou procesní změnu, o níž by měli vědět všichni právníci, kteří mají co do činění se zastupováním dlužníků či věřitelů peněžitých pohledávek.

 

Novela změnila úpravu doručování platebních rozkazů. Dosavadní úprava § 173 odst. 1 o. s. ř. vychází z toho, že náhradní vyloučení platebního rozkazu je bez výjimky vyloučeno. Ze strany soudu to znamená, že doručuje s příznakem DS/II., která vylučuje fikci doručení při nevyzvednutí zásilky. Žalovanému tedy stačilo si zásilku s platebním rozkazem na poště nebo v datové schránce nevyzvednout a v případě nedoručení soud vydaný platební rozkaz dle § 173 odst. 2 o. s. ř. zrušil.

Tuto koncepci novela mění tak, že stejně jako v případě doručování tzv. kvalifikované výzvy dle § 114b o. s. ř. nebo doručování předvolání k přípravnému jednání dle § 114c o. s. ř. zavádí dvojkolejnost doručování v závislosti na tom, zda je doručováno do datové schránky či nikoliv. V případě doručování do datové schránky bude možno platební rozkaz doručit do vlastních rukou fikcí. Soudy tak budou zásilku doručovat s příznakem DS/I. U doručování jiným způsobem je náhradní vyloučení nadále vyloučeno.

Tato změna podstatně ovlivní počet tzv. „uchycených“ platebních rozkazů, neboť zásadně každý platební rozkaz směřující proti nekontaktní právnické osobě (nebo živnostníkovi) se zpřístupněnou datovou schránkou bude doručitelný. Dojde tím ke zrychlení rozkazního řízení, protože namísto rušení platebního rozkazu, vydávání výzvy dle § 114b o. s. ř. a následnému vydání rozsudku pro uznání dle § 153a o. s. ř. ve věci bude stačit jediný úkon – vydání platebního rozkazu.

K výše uvedenému nutno doplnit, že novela dále ruší limitaci výše žalované částky požadované v řízení zahájeném návrhem na vydání EPR, kdy namísto dosavadního limitu 1 000 000 Kč dle § 174a o. s. ř. bude možno vydat platební rozkaz pro neomezeně vysoké peněžité plnění.

Současně dochází ke zpřísnění doručování na ohlašovny, kdy po prvním neúspěšném doručení a při pasivitě žalovaného se pro příště doručuje již jen vyvěšením na úřední desce soudu.

Účinnost novely je od 1. 7. 2024. Dle přechodných ustanovení se v řízeních zahájených před účinností novely postupuje ohledně platebních rozkazů i změny doručování podle dosavadních předpisů. Změna se tedy dotkne až řízení zahájených v budoucnu.

 

Co z výše uvedeného plyne?

Věřitelé mohou zajásat, protože v případě nekontaktních dlužníků se zpřístupněnou datovou schránkou dojde ke zrychlení získání exekučního titulu na libovolně vysokou dlužnou částku.

Dlužníci by na druhé straně měli zvýšit pozornost při doručování listin ze strany soudu, aby je nepřekvapilo, když místo očekávaného zrušení platebního rozkazu dojde k nařízení exekuce.

 

JUDr. Alžběta Korefová, asistentka, Obvodní soud pro Prahu 10
Ilustrační foto: redakce AD

Go to TOP