Martina Doležalová, Andrea Matoušková: Evaluativní přístupy v mediaci (pro právní a další profese)

Leges, Praha 2024, 214 stran, 460 Kč

 

Kniha Evaluativní přístupy v mediaci (pro právní a další profese) autorek Martiny Doležalové a Andrey Matouškové se zaměřuje na mediaci v netrestních i trestních věcech, zejména z pohledu evaluativních a právních přístupů.

V první části se analyzuje atraktivní metoda med-arb a zkoumají se podmínky její přípustnosti v českém právním prostředí.

V další části se autorky zaměřují zejména na českou právní úpravu mediace, akcentují i trestněprávní mediaci. Analyzují samotný mediační proces se zaměřením na jeho právní aspekty, ale věnují se rovněž komunikačním technikám v evaluativně pojaté mediaci. 

Práci doplňují kapitoly o fázích konfliktu ve vztahu k úspěšnosti mediace a o vyjednávání, stěžejní fázi mediačního procesu. Autorky se věnují též náležitostem smlouvy o provedení mediace, mediaci z podnětu soudu a její úpravě v českém zákoně, specifikám mezinárodních mediací a otázkám vykonatelnosti mediačních dohod včetně vykonatelnosti mezinárodní.

Kniha radí při výběru mediátora zejména u mezinárodních mediací a uvádí zahraniční instituce v oblasti mediace. Velkou pozornost upíná k roli práva a advokátů v mediaci coby profesionálních vyjednavačů a otázce nákladů mediačního řízení s novým zahraničním trendem – success (satisfaction) fee. Rovněž je akcentována etika a mlčenlivost advokáta.

Práce se věnuje též otázce rozhodného práva v mezinárodních mediacíchJe doplněna o výběr ze zahraniční judikatury a o přehled právních úprav vybraných zemí po transpozici evropské směrnice o mediaci s jejich vyhodnocením.

Kniha uvádí jednotlivé mediační školy a zaměřuje se na evaluativní styl. Zblízka prochází oddělená jednání (caucus) v rámci mediací, upozorňuje na rizika on-line mediací. Zdůrazňuje možnost využívání znaleckých posudků v evaluativně zaměřených mediacích a návodně vede čtenáře k jejich využití.

V závěru knihy je uveden etický kodex zapsaného mediátora a etický kodex advokáta – zapsaného mediátora, který je praktickým vodítkem pro advokáty – zapsané mediátory, jak reagovat na střety těchto obou profesí ve světle Evropského etického kodexu mediátora, etického kodexu advokáta a zákona o mediaci.

 

Zdroj a foto: Nakladatelství Leges

Go to TOP