Evropská komise: česká justice patří v Evropě mezi nejrychlejší

Dne 8. června 2023 byla Evropskou komisí publikována pravidelná hodnotící zpráva EU Justice Scoreboard 2023, která srovnává prostřednictvím mnoha ukazatelů kvalitu, efektivitu a nezávislost soudních systémů členských států Evropské unie. Podle ní justice v ČR patří mezi nejrychlejší v EU. Zaostáváme ale ve využití digitálních technologií a umělé inteligence na soudech a státních zastupitelstvích. Měli bychom také více využívat home office.

Hodnotící zpráva sleduje rozličné ukazatele, jako je počet vyřízených věcí u soudů či délka řízení na jednotlivých stupních soudní soustavy, ale také míru důvěry veřejnosti v nezávislost soudů, legislativní vývoj v jednotlivých státech Unie, počet soudců či množství finančních prostředků, které jednotlivé státy Evropské unie na soudy vynaloží.

Z nejpodstatnějších údajů týkajících se České republiky plynou následující dílčí závěry:

1) Přestože se počet nových sporných občanskoprávních a obchodních věcí v porovnání s roky 2012-2019 postupně snižoval, oproti roku 2020 vzrostl počet podání u těchto soudů a v roce 2021 české soudnictví v tomto směru zaujímalo za Rumunskem, Belgií, Chorvatskem a Litvou v Unii pátou příčku. To potvrzuje skutečnost, že Češi spoléhají na soudy jako na instituce pro řešení svých sporů stále častěji.

2) Česká republika zaujímá podle dat z roku 2021 v rámci členských států Evropské unie celkově čtvrtou příčku (v minulém vydání srovnávacího přehledu to byla sedmá příčka) při srovnání délky řízení ve sporných občanskoprávních a obchodních věcech u soudů prvních stupňů, která činí v průměru méně než 150 dní. Pouze v Litvě, v Nizozemí a v Rakousku mají rychlejší civilní soudy v prvním stupni řízení.

3) Délka řízení na všech stupních soudní soustavy od soudů okresních po Nejvyšší soud ve sporných občanskoprávních a obchodních věcech představuje nejlepší výsledek za dobu sledování této statistiky Evropskou komisí. Česká republika zaznamenala druhý (loni to byl třetí) nejlepší výsledek v celé Evropské unii a je po Švédsku nejrychlejším soudnictvím v Unii.

4) Rychlost řízení se v roce 2021 opět zlepšila i před správními soudy v prvním stupni, a to jak v porovnání s rokem 2019, tak i s rokem 2020.

5) Pokud se jedná o množství vyřízených věcí vůči věcem, které byly před českými soudy nově zahájeny, oproti předchozím obdobím došlo v roce 2021 k mírnému navýšení, a soudy tak rozhodly více věcí, než jim napadlo. Ještě výraznější je toto zlepšení výkonnosti u prvostupňových správních soudů, kde Česká republika zaujímá celkově pátou příčku, když soudy vyřídily o celou jednu pětinu více věcí, než kolik představoval jejich nápad za stejné období.

6) České soudnictví i nadále představuje v unijním srovnání relativně nižší finanční zátěž pro státní rozpočet v přepočtu na jednoho obyvatele. V případě České republiky se jedná konkrétně o deváté nejnižší finanční náklady v Evropské unii. V roce 2021 došlo dokonce k poklesu celkových vládních výdajů na soudnictví počítaných podle procent HDP oproti roku 2020 a Česká republika nyní věnuje ze svého rozpočtu pouze 0,3 % HDP na fungování soudnictví.

7) Oproti předchozímu roku opět došlo ke zlepšení vnímání nezávislosti českých soudů a soudců ze strany obecné veřejnosti i ze strany obchodních společností. U obecné veřejnosti činí důvěra 65 %, u obchodních společností je to 60 %, přičemž něco přes 10 % dotázaných občanů a firem nemá na otázku nezávislosti soudnictví ustálený názor.

8) Evropská komise upozornila také na nedostatky týkající se dostupnosti online informací o soudním systému obecné veřejnosti. Chybí například informace o soudním systému v cizích jazycích, interaktivní online simulace přístupu k bezplatné právní pomoci, přehledné informace o výši soudních poplatků nebo webové stránky věnované procesním právům účastníků řízení.

9) Česká republika také zaostává ve využití digitálních technologií na soudech a státních zastupitelstvích, v možnostech zabezpečené práce z domova pro zaměstnance soudů nebo využívání umělé inteligence.

EU Justice Scoreboard 2023 je dostupný v anglickém jazyce na stránkách Evropské komise:

https://commission.europa.eu/system/files/2023-06/Justice%20Scoreboard%202023.pdf

Zdroj: NS

Foto: ilustrační

Go to TOP