JUDr. Monika Novotná: ČAK se vyjádřila k návrhu konsolidačního balíčku

Ve čtvrtek 11. května 2023 představila vláda ozdravný plán pro veřejné finance „Česko ve formě“, jehož součástí je konsolidační balíček za téměř 150 miliard korun a návrh důchodové reformy, který zajistí udržitelnost důchodového systému v dalších desetiletích. Návrh balíčku poslalo Ministerstvo financí do připomínkového řízení v pondělí 22. května, do 29. května pak k němu mohly ministerstva a další instituce podávat připomínky. Svůj komentář k němu odeslala i Česká advokátní komora.

 

Konsolidační balíček chce vláda v legislativním znění schválit už během června tak, aby jeho projednávání v Poslanecké sněmovně mohlo začít ještě před sněmovními prázdninami a všechna opatření snižující deficit státního rozpočtu vstoupila v platnost již od 1. ledna 2024. Parametry důchodové reformy chce vláda v následujících dnech a týdnech projednat se sociálními partnery.

Jak je patrné z připomínek, které byly k 29. květnu 2023 zaslány do elektronického systému, ministerstva, kraje, profesní komory, nevládní organizace a další instituce žádají úpravy konsolidačního balíčku. Zemědělci například nesouhlasí se zvýšením daně z nemovitosti, konfederace zaměstnavatelů kritizuje úpravy práce na dohodu a zástupcům krajů a samospráv se nelíbí změny v rozdělování výnosů z daní. Další připomínky se týkají také rozdělení daně z příjmu právnických osob či daně z nemovitosti, sazeb daně z přidané hodnoty (DPH), zvýhodnění benefitů, podpory stravování zaměstnanců nebo zvýšení náhrady pro bývalé prezidenty.

„Česká advokátní komora poukázala v první řadě na neúměrně zkrácenou lhůtu pro předkládání připomínek. Jedná se o velmi obsáhlý materiál, text novelizovaných ustanovení s vyznačením změn má více než 400 normostran a důvodová zpráva přes 300 normostran. ČAK proto upozornila jen na některé nejzásadnější okruhy, které by mohly činit výkladové problémy nebo které se negativně dotýkají advokátů,“ uvedla na dotaz redakce Advokátního deníku k připomínkám, které odeslala k návrhu konsolidačního balíčku Komora, místopředsedkyně ČAK JUDr. Monika Novotná. „Novela zákona o dani z nemovitých věcí zvažuje, že by daň byla stanovena (vypočtena) tiskopisem (formulářem přiznání) vydaným Ministerstvem financí. ČAK zastává názor, že navrhovaná úprava je v rozporu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/17, který vyžaduje, aby obsah tiskopisu, jehož vyplnění je ukládáno jako povinnost, byl stanoven právním předpisem. Z nálezu plyne zásada, podle které musí tiskopis vždy navazovat na obsahové znění zákona.

V rámci novely zákona o daních z příjmů je navrhováno zrušení osvobození kursových zisků od zdanění při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně s tím, že osvobození se bude nově vztahovat pouze na příjmy do výše 50 000 Kč za zdaňovací období. Navrhovaná úprava neřeší, jakým způsobem bude moci daňový subjekt uplatnit i případnou kursovou ztrátu, kterou dosáhl buď z transakce provedené na jiném jeho účtu nebo obecně z jiné transakce.

Navrhovaná novela zákona o daních z příjmů, která omezuje osvobození z prodeje podílu na obchodní korporaci nebo cenného papíru, při splnění časového testu vlastnictví po dobu 5 let, na 40 mil. Kč ve zdaňovacím období, neřeší, že převodní smlouva mohla být uzavřena do konce roku 2023, ale příjem byl fyzické osobě vyplacen až v roce 2024 nebo později. ČAK proto navrhla, aby pro převody uzavřené do konce roku 2023 platila stávající úprava osvobození od daně z příjmů,“ přiblížila Monika Novotné některé z komentářů ČAK.

„ČAK rovněž upozornila na nelogickou úpravu rozdělení vstupní ceny majetku ve spoluvlastnictví podle spoluvlastnických podílů. V praxi totiž není žádnou výjimkou, když spoluvlastníci nabyli své podíly za rozdílných cenových podmínek.

ČAK rovněž opětovně vyjádřila nesouhlas s navýšením odvodů na sociální zabezpečení. Navýšením vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení u osob samostatně výdělečně činných se může projevit až nedostupností služeb poskytovaných advokáty v regionech. Česká advokátní komora v této souvislosti provedla analýzu vývoje počtu advokátů v obvodech soudů, která potvrdila ubývající počet advokátů v regionech (není výjimkou, že v některých obvodech je počet advokátů v jednotkách),“ uzavřela Monika Novotná.

 

Redakce AD
Foto: archiv ČAK

Go to TOP