Jan Strakoš: Zákon o některých přestupcích. Praktický komentář

Wolters Kluwer ČR, Praha 2023, 3. vydání, 284 stran, 620 Kč.

V únoru 2023 vydal Wolters Kluwer ČR již potřetí praktický komentář k zákonu o některých přestupcích (zákon č. 251/2016 Sb.). První vydání tohoto praktického komentáře, s právním stavem textu k 1. 4. 2018, vyšlo v květnu 2018. Druhé vydání v roce 2019 reagovalo mj. na novelu zákona o některých přestupcích (provedenou zákonem č. 178/2018 Sb.) a zároveň na velký zájem o tuto publikaci, která se právem stala významnou pomůckou pro úředníky a členy komisí pro projednávání přestupků. Třetí vydání praktického komentáře k zákonu o některých přestupcích odpovídá právnímu stavu ke dni 1. 1. 2023. Reaguje zejména na legislativní změny v oblasti trestního práva, které mají aplikační dopad i do zákona o některých přestupcích, a na tzv. tech­nickou novelu přestupkového zákona (zákon č. 417/2021 Sb.).

Mgr. Ing. Jan Strakoš, LL.M., který je autorem publikace, působil nejprve osm let na Ministerstvu vnitra, občanskosprávním oddělení, kde získal praktické zkušenosti nejen z kontrolní činnosti vůči nižším správním úřadům na úseku přestupků, ale také z vlastní rozhodovací činnosti, která na daném úseku probíhala zejména v rámci vedení přezkumných řízení v přestupkových věcech. Zároveň měl možnost tříbit své názory na danou problematiku v diskusích s odborníky na správní řízení na půdě Poradního sboru ministra vnitra pro správní řád a správní trestání. Od roku 2019 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde se aktivně setkává s přestupky na úseku živnostenského a spotřebitelského práva a legislativním procesem na všech jeho úrovních. V neposlední řadě je autor dlouholetým lektorem přestupkového práva v Institutu pro veřejnou správu Praha. Jeho portfolio, ale hlavně jeho neutuchající zájem o přestupkové právo, daly vzniknout jedinečné kombinaci vědomostí a praktických znalostí, které autor ve své publikaci zúročil.

Strakošův praktický komentář již od svého prvního vydání poskytuje ucelený výklad jednotlivých skutkových podstat přestupků uvedených v zákoně o některých přestupcích. U každého z přestupků uvedených v tomto zákoně se autor zabývá rozborem příslušné skutkové podstaty přestupku, otázkou věcné příslušnosti k jeho projednávání, zánikem odpovědnosti za přestupek promlčením (zde se právě projevuje dopad tzv. technické novely přestupkového zákona), možnostmi uložení správního trestu nebo příp. omezujícího opatření. Uvádí také, zda se při prokázání spáchání přestupku tento zapisuje do evidence přestupků.

Velmi praktická je provázanost výkladu s výkladem pojmů z jiných právních předpisů, bez něhož nelze v řadě případů provést správnou kvalifikaci skutku. To platí i v případech, kdy pojem není definován v právním předpisu, ale výklad vznikl v důsledku dlouhodobého úzu nebo je judikatorní povahy.

Obsah, jak tomu u komentářů bývá, kopíruje strukturu zákona. Důkladný výklad autor věnuje předmětu úpravy zákona o některých přestupcích, čímž si vytváří solidní základ pro další výklad k již konkrétním skupinám přestupků i jednotlivým skutkovým podstatám. Výklad obohacený o příklady z praxe je podpořen upozorněním na relevantní judikaturu, kterou autor pro toto vydání opět aktualizoval.

V reakci na novelu přestupkového zákona, tedy zák. č. 250/2016 Sb., autor kromě již zmíněné změny v počítání promlčecí doby popisuje i další významné změny, které ve vztahu k praxi přestupkových orgánů přinesla např. i novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, jejíž součástí byla také změna zákona o některých přestupcích.

Závěrem se autor věnuje recidivě a související evidenci přestupků, u níž se i do budoucna dá předpokládat další vývoj, ať již jde o uvažovaný přesun její správy přímo na Ministerstvo spravedlnosti, nebo o její rozšíření o zapisování dalších přestupků.

Kniha je výbornou pomůckou pro úřední osoby, které zajišťují přestupkovou agendu, nepostradatelným zdrojem informací pro členy přestupkových komisí, které stále ještě v některých obcích působí, a také pro studenty práv a veřejné správy, kteří se v ní mohou velmi přehledně seznámit s právním řešením nejčastějších přestupků (po přestupcích dopravních, které však mají svoji vlastní, v řadě aspektů speciální, právní úpravu).

Formát „žluté řady“ komentářů Wolters Kluwer je velmi praktický, milovníci tištěných publikací si je tak mohou snadno brát kamkoliv s sebou. Orientaci čtenáře v tištěné verzi zajišťuje jak přehledný obsah v úvodu publikace, tak věcný rejstřík v jejím závěru. Kniha je samozřejmě dostupná i v elektronické verzi (formáty ePub a MOBI).

 

JUDr. PETRA GRONWALDTOVÁ WAGNEROVÁ, právnička v AK Kocián Šolc Balaštík

Go to TOP