Flash News z jednání představenstva ČAK – březen 2023

 O bleskové zprávy čili Flash News z posledního jednání představenstva České advokátní komory Vás neošidíme ani tento měsíc. I tentokrát v nich

Flash news

 O bleskové zprávy čili Flash News z posledního jednání představenstva České advokátní komory Vás neošidíme ani tento měsíc. I tentokrát v nich ale najdete pouze ty nejdůležitější informace, podrobnosti budou následně k dispozici v zápisu ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, stanoviscích nebo rozhovorech.

 

O čem tedy (krom dalšího) jednalo představenstvo ČAK na své 15. schůzi v tomto volebním období, tedy 6. a 7. března 2023?

 

Práce na online sněmu pokračují. Okruh oslovených zájemců bude veřejný

Místopředseda ČAK JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb, informoval o jednání pracovní skupiny pro přípravu online účasti na sněmu a online voleb do orgánů ČAK. Byl vypracován seznam konkrétních požadavků a funkcionalit, které by zvolené řešení mělo splňovat. Zapracovány byly také zkušenosti zahraničních advokátních komor.

S tímto konkrétním zadáním bude záhy veřejně osloven široký okruh potenciálních dodavatelů tak, aby bylo možné vybrat nejvhodnější nabídku.

Pokračují také práce na novém interaktivním webu Komory. Představenstvo ČAK bylo informováno o postupu přípravných prací a diskutovalo nad zavedením potřebných funkcionalit. Stanovilo předpokládaný časový harmonogram spuštění zkušební verze webu i následného ostrého provozu.

 

CCBE pozastavila členství Ruské federální advokátní komoře

Rada evropských advokátních komor na svém plenárním zasedání ve Vídni pozastavila členství – pozorovatelství Ruské federální advokátní komoře. Přímo k vyloučení RFBA nedošlo, ač některé delegace, včetně české, toto vyloučení navrhovaly.

 

Jak řešit kolize soudních jednání? Napovědět by mohla metodika, kterou ČAK iniciuje u Ministerstva spravedlnosti  

Představenstvo ČAK se obrátí na Ministerstvo spravedlnosti se žádostí, aby zavedlo metodiku ohledně postupu soudců v situacích, kdy nařídí jednání na den, na který již bylo nařízeno jednání v další věci, v níž advokát zastupuje jiného klienta.

Je nezbytně nutné upravit tato pravidla tak, aby advokáti byli schopni poskytnout právní služby všem klientům a kolize nařízených jednání nezpůsobovaly právě klientům potíže.

Metodika by se dle názoru Komory měla odvíjet od povinnosti advokáta řádně a včas informovat soud o kolizi s jiným jednáním – s jasným, srozumitelným a přesvědčivým vysvětlením, v čem spočívá problém jeho kolize.

Pokud bude žádost tato kritéria splňovat, měl by soudce po případném ověření uplatněných argumentů žádosti vyhovět. ČAK navrhuje stanovit prioritizaci okolností, které by soudce při žádosti o odročení jednání měl brát v úvahu. Takovými prioritami musí být např. soudní jednání v trestních věcech vazebních, v soudních věcech, kde je zváno již více svědků, a dále třeba i jednání, které bylo nařízeno, nebo odročeno na určitý termín jako první.

 

Právní praxe v advokátních kancelářích i pro studenty PF UP Olomouc

V součinnosti s vedením Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je připravováno memorandum o spolupráci pro podporu právní praxe studentů v advokátních kancelářích. Po jeho podepsání ČAK opět vyzve zájemce z řad advokátních kanceláří i samostatných advokátů v regionu, aby se zapojili do vzdělávání studentů prostřednictvím odborných stáží.

 

Schváleno znění návrhu novelizace ustanovení § 18c a § 23 zákona o advokacii

Představenstvo schválilo návrh na změnu zákona o advokacii v návaznosti na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/21 ze dne 24. ledna 2023, jímž se uplynutím 31. prosince 2023 zrušuje část ustanovení § 18c odst. 1 zákona o advokacii.

Ústavní soud shledal neústavním tu část zákona, která umožňuje Komoře určit advokáta k poskytnutí právních služeb pouze v případě, kdy uchazeč osvědčí nemajetnost. Nově by podle schváleného návrhu tedy Komora měla určovat advokáta i v případě, kdy uchazeč není nemajetný, ale nedokáže si zajistit právní služby běžným způsobem. V takovém případě však nebude odměnu hradit stát, ale právě uchazeč. Žádost by měla být podávána na rovněž upraveném formuláři stanoveném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.

Před schválením návrhu novelizace § 18c a § 23 zákona o advokacii jej připomínkovaly Sekce pro právo advokátní i veřejné. Připomínky byly vypořádány a zapracovány. Odsouhlasený návrh bude nyní připojen k připravované velké novele, jejíž připomínkové řízení v současné době již probíhá na úrovni Ministerstva spravedlnosti.

K navrhované velké novele zákona o advokacii bude dále ještě připojen i pozměňovací návrh úpravy přestupků v § 52d. O možnosti této změny jednali v uplynulých dnech zástupci Komory a ministerstva na schůzce věnované neoprávněnému poskytování právních služeb.

 

Předběžné pozastavení výkonu správy majetku představenstvem ČAK

Představenstvo vzalo na vědomí stanovisko Sekce pro advokátní právo k otázce předběžného pozastavení výkonu správy cizího majetku představenstvem dle § 56b zákona o advokacii s tím, že zákon výslovně řeší otázku aplikace rozhodnutí představenstva i na již probíhající správu cizího majetku. Advokát, kterému byl výkon správy cizího majetku předběžně pozastaven, je povinen ustanovit zástupce k dokončení již probíhající správy.

 

ČAK požádá o vstup do řízení před ESLP

Člen představenstva ČAK Mgr. Lukáš Trojan informoval o tom, že ESLP bude rozhodovat o stížnosti v kauze 24966/16 UniLegal AK proti ČR. Představenstvo ČAK rozhodlo, že Komora požádá o umožnění intervenovat v postavení třetí strany při projednávání této stížnosti. ČAK bude chtít uplatnit argumenty ohledně povinnosti respektovat důvěrnost vztahu mezi klientem a advokátem tak, jak vyplývá z právních předpisů ČR, jakož i judikatury, která byla přijata převážně později, než bylo českými soudy ve věci UniLegal rozhodováno.

 

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.

 

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK
Foto: redakce AD

Go to TOP