Prezenční, online, kombi? ČAK nabízí všechny typy školení, stačí si jen vybrat

Leden se přelomil do druhé poloviny a za pár dnů je tu únor, který přinese nejen další masopustní veselice, ale advokátům/advokátkám a koncipientům/koncipientkám i celou řadu vzdělávacích akcí, které pro ně – v Praze i v Brně – připravila Česká advokátní komora. Mezi ty nejzajímavější asi patří pražský prezenční seminář Jazyk a psychologie rozhodování a přesvědčování v kontextu výkonu advokacie a justice a Zastupování klienta v insolvenčním řízení, nebo brněnské Efektivní řízení advokátní kanceláře či Sociální sítě pro pokročilé. Pokud Vás některá témata zaujala, neváhejte příliš s přihlášením – a to hlavně u prezenčních akcí, kde je počet účastníků limitován kapacitou přednáškové místnosti!

 

Prezenční seminář

Jazyk a psychologie rozhodování a přesvědčování v kontextu výkonu advokacie a justice

Termín: čtvrtek 26. ledna 2023 od 9:00 do 16:00 hodin

Místo konání:  Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8

Lektoři: Bc. Denisa PetrilákováM.A., lingvistka se zaměřením na jazykový diskurz v kontextu práva, a PhDr. Pavel HumpolíčekPh.D., psycholog s praxí soudního znalce a školitele pro justici

 

Program

Úvod do terminologie: základní pojmy, relevance a konflikt lingvistiky a psychologie z pohledu práva a rozhodování soudců, jazyk jako prostředek, jak jazykové okolí ovlivňuje rozhodování – druhy přesvědčovacích taktik z hlediska jazykových funkcí, paralingvistické prvky a jejich využití v přesvědčování – analýza příkladu z praxe.

Jedná se o kurz komunikace na pozadí psychologie pro advokáty a advokátní koncipienty, všechny, kdo se zabývají a zajímají o vliv jazyka na rozhodování a přesvědčování.

 

Uzávěrka přihlášek: 19. ledna 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

 

Prezenční seminář

Zastupování klienta v insolvenčním řízení, ekonomické aspekty zastupování

Termín: čtvrtek 2. února 2023 od 9:00 do 16:00 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8

Lektoři: Mgr. Bc. Jan Mašek – je advokátem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Působí jako společník kanceláře advokátní kanceláře Constelius, s. r. o., a kanceláře insolvenčního správce AZAM – insolvence, v. o. s. Působí jako člen české pobočky mezinárodní organizace Turnaround Management Association; a Ing. Petr Smutný – je partnerem v české pobočce PricewaterhouseCoopers, ve které je zodpovědný za řízení oddělení restrukturalizací pro oblast střední a východní Evropy. Působí jako předseda správní rady české pobočky mezinárodní organizace Turnaround Management Association.

 

Seminář je zaměřen na praktické otázky zastupování klienta v insolvenčním řízení, a to jak klienta v pozici věřitele, tak i dlužníka. Seminář je složen z právní a ekonomické části.

 

Program

 1. Zahájení insolvenčního řízení a projednání úpadku dlužníka ⁃ dlužnický / věřitelský insolvenční návrh a z toho vyplývající procesní specifika; ⁃ spor o úpadek; ⁃ formy úpadku a jejich využití
 2. Uplatňování různých druhů pohledávek v insolvenčním řízení ⁃ přednostní pohledávky; ⁃ nepřednostní nezajištěné pohledávky; ⁃ nepřednostní zajištěné pohledávky; ⁃ pohledávky vyloučené z uspokojení.
 3. Moratorium ⁃ institut moratoria a jeho přípustnost; ⁃ využití moratoria v praxi a jeho vhodnost pro dlužníka.
 4. Sanační konkurs ⁃ způsoby a limity využití; ⁃ ekonomická vhodnost sanačního konkursu.
 5. Reorganizace ⁃ vhodnost / možnost využití reorganizace, přípustnost reorganizace; ⁃ běžné způsoby provedení; ⁃ sestavení reorganizačního plánu a zprávy o reorganizačním plánu; ⁃ hlasování o reorganizačním plánu a jeho plnění; ⁃ skončení reorganizace.

 

Uzávěrka přihlášek: 27. ledna 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

 

Prezenční seminář

Efektivní řízení advokátní kanceláře

Termín: úterý 7. února 2023 od 9:00 do 16:00 hodin

Místo konání: přednášková místnost Pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác, nám. Svobody 84/15, IV. nadzemní podlaží

Seminář povede: JUDr. Sáša Navrátilová, MBA, LL.M., advokátka

 

Konkurenční rivalita v oboru advokacie každoročně roste. Současné ekonomická situace není rovněž příliš povzbudivá. Jak tedy vést advokátní kanceláře na cestě k prosperitě a čím oslovit klienty? S možnými přístupy a řešeními budete seznámeni v rámci semináře. Není přitom důležité, zda řídíte pouze sami sebe či větší celek.

 

Program           

Účastníci se zejména seznámí s tím:

 • proč je nutné mít znalosti z oblasti řízení, a že ne všechno, co souvisí s řízením, musí být složité
 • proč je důležité si při poskytování právních služeb klást otázku: „Čím mohu prospět?“ a neopomíjet etické přístupy
 • co je mise a vize
 • co je strategie a co jsou funkční strategie
 • jak získat informace o vnějším či oborovém okolí
 • jak z pohledu strategie posoudit fungování kanceláře
 • proč je důležitý marketing
 • proč je vhodné pracovat se silnými stránkami a příležitostmi
 • proč je dobré formulovat strategii či alespoň strategické cíle
 • proč je nutné klást důraz na uvedení cílů do praxe (implementaci)
 • jak pracovat s časem
 • jak hospodařit s energií a nezapomínat na zdraví
 • jak pracovat s lidskými zdroji
 • jak být efektivní a řídit sám sebe (nejen v pracovním, ale i v soukromém životě)
 • jak finančně plánovat
 • s právní úpravou, která má dopad na řízení advokátních kanceláří i mnoha dalšími oblastmi souvisejícími s danou problematikou

 

Uzávěrka přihlášek: 2. února 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity semináře bude rozhodující pořadí přihlášek.

 

Online seminář

Katastr nemovitostí aktuálně, prakticky a v souvislostech

Termín: čtvrtek 9. února 2023 od 09,00 do 16,00 hodin

Lektor: JUDr. Daniela Šustrová, LL.M., bývalá ředitelka kanceláře ředitele, Katastrální úřad pro hlavní město Praha

 

Obsah semináře

 • Právní rámec včetně novely katastrální vyhlášky • Revize katastru a nové mapování • Bytové spoluvlastnictví • Některá práva zapisovaná vkladem • Průběh vkladového řízení a vkladový test (od zahájení až po skončení, včetně všech procesních úkonů a lhůt, opravné prostředky) • Nejnovější poznatky z rozhodovací činnosti katastrálních úřadů • Vybrané poznámky k osobě a k nemovitosti a jejich vliv na průběh vkladového řízení

Během online semináře můžete formou chatu klást přednášejícím své dotazy.

 

Uzávěrka přihlášek: 6. února 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře).

 

Online seminář

Velká novela zákona o evidenci skutečných majitelů (účinná od 1. října 2022)

Termín: úterý 14. února 2023 od 09:00 do 13:00 hodin

Online seminář povede: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D., odborný asistent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník Advokátní kanceláře Glatzová a spol.

 

Program

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který sám nahrazoval předchozí úpravu evidence starou sotva pár let (z roku 2016, která se však prosazovala postupně od 1. ledna 2017, 2018, 2019 a 2021), nabyl účinnosti teprve 1. června 2021. Některá jeho přechodná ustanovení se naplnila sotva před několika měsíci. Očekávanou stabilitu nicméně nepřinesl. Pravidla pro rozkrývání skutečných majitelů obchodních korporací (ale i dalších právnických osob či tzv. právních uspořádání) znovu výrazně zreformoval zákon č. 245/2022 Sb. s účinností od 1. října 2022 (ale znovu s četnými odklady v intertemporálních normách). Rozšířil okruh evidujících osob, které musejí poznávat své skutečné majitele a zapisovat je do evidence, ale i subjektů, které se za skutečné majitele kvalifikují. Sofistikovanější systém pravidel pro automatický průpis by na druhé straně měl řadě (nově) dotčených uživatelů pomoci splnit povinnost zápisu bez jakéhokoliv úsilí, jen za pomoci informací, jež jsou státu dostupné z jiných rejstříků či evidencí. Cílem semináře je na pozadí nejasností a úskalí, s nimiž se teorie i praxe potýkala při výkladu a aplikaci původních pravidel, podrobně analyzovat změny, které přinesla zmíněná novela. 

 

Seminář se zaměří zejména na 

 • kontext, důvody a pozadí novely
 • změny v okruhu evidujících osob (bez skutečného majitele) – materiálně i procesně
 • legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace
 • změny v automatickém průpisu skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob
 • přechodná ustanovení k novele
 • další relevantní změny

Během online semináře můžete formou chatu (označen jako „konverzace“) klást přednášejícímu své případné dotazy.

 

Uzávěrka přihlášek: 13. února 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek.

 

Kombinovaný seminář

Vývoj a správa softwaru

Termín: čtvrtek 16. února 2023 od 9,00 do 13,00 hodin

Forma semináře: kombinovaná (hybridní) – buď

 1. prezenčně na adrese: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2-Nové Město, Myslíkova 258/8, kinosál v přízemí – zájemci o prezenční účast na tomto semináři nechť zašlou přihlášku označenou prezenční účast na semináři výhradně e-mailem na adresu: seminare@cak.cz
 2. anebo online (stream): aplikace Cisco webex zájemci o online účast nechť zašlou přihlášku na online účast na semináři výhradně e-mailem na adresu: seminare@cak.cz

Lektor: JUDr. Jan Bárta, advokát a technologický nadšenec specializující se na problematiku IT práva, GDPR a práva duševního vlastnictví

 

Seminář účastníky provede typickými smlouvami v IT, zejména pak smlouvou o vývoji (ať už jde o waterfall či agilní přístup), smlouvou o podpoře a údržbě softwaru a zpracovatelskou smlouvu. Projdeme si praktické ukázky aplikace a typické problémy, které se s těmito smlouvami pojí a jak se s nimi vypořádat.

 

Uzávěrka přihlášek: 13. února 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce.

 

Prezenční seminář

Sociální sítě pro pokročilé

Termín: úterý 28. února 2023 od 13:00 do 17:00 hodin

Místo konání: přednášková místnost Pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác, nám. Svobody 84/15, IV. nadzemní podlaží

Seminář povede: Dorota Kajfoszova, odborník na sociální sítě a digitální marketing. Dorota se věnuje online marketingu již déle než 16 let, vedla team online komunikace v O2, je lektorkou v oblasti sociálních sítí a digitálního marketingu 8 let. V současné době spolupracuje s firmami jako odborná konzultantka, zaměřuje se na sociální sítě, pomáhá s performance v digitálních kampaních a budováním značek.

 

Pro koho je školení určené:

 • Už mám účet na sociálních sítích a chci ho vylepšit
 • Účet mám a používám ho
 • Chci více zapojit i svoje kolegyně a kolegy a firemní účet
 • Chci se dozvědět, co máme na sociálních sítích publikovat i s praktickými ukázkami
 • Zajímá mně, jak řešit komentáře a diskuse

Agenda

 1. Došperkování profilu
 2. Témata – co publikovat na sociálních sítích
 3. Ukázky a příprava postů
 4. Jak propojit firemní a osobní účty
 5. Spolupráce v rámci firmy
 6. Kdy publikovat
 7. Odpovídaní na komentáře
 8. Inspirace ze sociálních sítí
 9. Co a jak publikovat

 

Uzávěrka přihlášek: 24. února 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity semináře bude rozhodující pořadí přihlášek.

 

Více informací o akcích pořádaných v Praze získáte u paní Marie Knížové, tel. 273 193 251, o akcích pořádaných v Brně u Mgr. Lenky Danilišin, tel. 513 030 115, Odbor výchovy a vzdělávání ČAK.

 

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK, redakce AD
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP