Tříkrálové setkání v Brně opět potvrdilo význam osobní výměny zkušeností

Pobočka České advokátní komory v Brně uspořádala ve čtvrtek 5. ledna 2023 tradiční, v pořadí již 17., novoroční „tříkrálové“ setkání, resp. poděkování tří předsedů Komory. Vedle stávajícího předsedy JUDr. Roberta Němce, LL.M., pozvání přijali i dva jeho předchůdci na této pozici – JUDr. Martin Vychopeň a JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

 

V průběhu dopoledne se – v rámci cyklu dalšího vzdělávání advokátů – konal seminář na téma „Odpovědnost advokáta za škodu způsobenou při výkonu advokacie“. Přednášející JUDr. Radim Miketa seznámil přítomné mimo jiné i s aktuální judikaturou na dané téma. Následně proběhla velmi živá a podnětná debata o tom, kam až sahají povinnosti advokáta a co vše je advokát povinen splnit pro to, aby postupoval lege artis a vyhnul se nebezpečí vzniku škodních událostí.

Na seminář navazovalo pracovní setkání regionálních představitelů, kteří se vzájemně informovali o dění v jednotlivých regionech i o plánech na následující rok. Předseda představenstva ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., a místopředsedkyně JUDr. Michala Plachká, LL.M., následně přítomné seznámili s aktuálním děním na Komoře i v představenstvu, s probíhajícími jednáními ve vztahu k novele zákona o advokacii i advokátního tarifu, jakož i s dalšími aktuálně řešenými tématy.

Pracovnice brněnské pobočky ČAK pod vedením ředitelky JUDr. Ireny Schejbalové vytvořily – ostatně jako již tradičně – velmi příjemnou atmosféru, která přítomným umožnila nejen popřát si do nového roku vše dobré, ale též debatovat o strastech a slastech advokátního života. Je jen málo příležitostí v hektickém životě „služebníků práva“, které umožňují pohled na advokacii s jistým odstupem, a lze jen poděkovat, že jsou takové příležitosti stále vytvářeny a že je advokáti vyhledávají.

I při tomto setkání, které lze s jistou mírou nadsázky označit za zahájení justičního roku, se potvrdilo, že semináře pořádané Komorou pro advokáty mají význam nejen vzdělávací, ale směřují i ke zvyšování povědomí o příslušnosti k advokátnímu stavu a přispívají k vzájemné kolegialitě.

 

JUDr. Radim Miketa, předseda Výboru regionálních představitelů ČAK a náhradník představenstva ČAK
Foto: archiv ČAK

Go to TOP