MSp: Návrh novely exekutorského tarifu reaguje na vývoj ekonomiky

Od loňského roku probíhají jednání zástupců právnických profesních komor a Ministerstva spravedlnosti o změnách tarifů. Prvním dnem tohoto roku nabyla účinnosti změna notářského tarifu, aktuálně probíhají diskuse s Českou advokátní komorou o novelizaci advokátního tarifu, v připomínkovém řízení je návrh úprav exekutorského tarifu.

 

Stejně jako u ostatních tarifů se do návrhu novely exekutorského tarifu promítl aktuální vývoj ekonomických ukazatelů, především inflace, růst cen a růst mzdových nákladů, které se odrážejí do nákladů, jež dotčeným vznikají při provádění činnosti. U exekutorů jde konkrétně o náklady vynakládané bez souvislosti s konkrétním řízením – např. mzdy zaměstnanců, náklady na energie a náklady spojené s konkrétním exekučním řízením – např. cestovní výdaje, výdaje za doručování písemností, za znalecké posudky, odborná vyjádření, výdaje za provedení dražby apod.

V aktuálně projednávaném návrhu exekutorského tarifu dochází k současnému navýšení minimální odměny exekutorovi a snížení paušální částky náhrady hotových výdajů, pokud jistina vymáhané pohledávky nepřesahuje 10 000 Kč.

V exekuci vedené k vymožení peněžitého plnění se navrhuje zvýšení minimální odměny – v exekuci, v níž jistina vymáhané pohledávky přesahuje 2 000 Kč, by se měla zvýšit ze 2 000 na 3 000 Kč.

Navržené změny se dotýkají také náhrad, které soudnímu exekutorovi náleží v exekučním řízení. Jde především o paušální náhradu hotových výdajů, které soudnímu exekutorovi vznikly v konkrétním exekučním řízení. Tuto paušální částku se navrhuje zvýšit v exekuci, která je vedena k vymožení peněžitého plnění, v němž jistina vymáhané pohledávky přesahuje 10 000 Kč, a v exekuci vedené k vymožení nepeněžitého plnění z 3 500 Kč na 4 500 Kč. Zároveň se některé položky (např. soudní poplatky nad 1 000 Kč) navrhuje vyjmout z této paušální částky a nově hradit ve výši prokázané soudním exekutorem.

Podle návrhu by mělo také dojít ke snížení paušální částky náhrady hotových výdajů v případě, že jistina vymáhané pohledávky nepřesahuje 10 000 Kč, a to z 3 500 Kč na 3 000 Kč.

Snahou při úpravě tarifu byla motivace dlužníků k tomu, aby vymáhaný nárok splnili v prvních fázích exekučního řízení. To je výhodné jak pro oprávněného, tak pro povinného. V prvním případě je jeho nárok vymožen dříve, dlužníci pak hradí jen snížené náklady exekuce.

Soudní exekutor totiž v prvních fázích exekučního řízení zasílá povinnému výzvu ke splnění vymáhané povinnosti. V ní povinného poučí, že pokud splní ve stanovené 30denní lhůtě vymáhaný nárok a zálohu na snížené náklady exekuce, dojde poté ke skončení (provedení) exekuce.

Snížené náklady exekuce jsou stanoveny exekutorským tarifem a návrh předpokládá, že budou ještě dále sníženy.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

Go to TOP