Přihlaste se na zajímavé semináře ČAK, první z nich se uskuteční již 5. ledna

Advokátní psychohygiena – Chyby v přemýšlení, Aktuální problémy exekučního řízení, Jazyk a psychologie rozhodování a přesvědčování v

Aktualizováno

 Advokátní psychohygiena – Chyby v přemýšlení, Aktuální problémy exekučního řízení, Jazyk a psychologie rozhodování a přesvědčování v kontextu výkonu advokacie a justice, Kurz právnické ruštiny či angličtiny… To je jen zlomek ze seminářů, které pro advokátky a advokáty, koncipientky a koncipienty připravil na letošní rok Odbor výchovy a vzdělávání ČAK. První z nich, Advokátní psychohygiena, se koná již ve čtvrtek 5. ledna v Praze.  A k dispozici je už jen pár volných míst. Proto se na něj – v případě zájmu – přihlaste ještě dnes!

 

Advokátní psychohygiena 4 – Chyby v přemýšlení

Termín: čtvrtek 5. ledna 2023 od 9:00 do 16:00 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8, aula

Lektor: Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D., psycholožka

 

Advokát má v popisu práce předpokládat, že všichni (občas) lžou a podvádějí nebo jim to zrovna nemyslí. Nelogické závěry, chybné výpočty, neopodstatněná hodnocení – mnozí advokáti cítí okamžitě, když něco není v pořádku, a umějí si mnohé věci spočítat a ověřit. Cílené lži advokáti většinou vycítí takřka automaticky… Ale co s chybami, které záměrné nejsou?

Seminář Advokátní psychohygiena 4 – Chyby v přemýšlení bude věnován především chybám percepce a atribuce (vnímání a hodnocení).

Lektorka vysvětlí na příkladech z praxe, za jakých okolností člověk „nasazuje růžové brýle“, „divá se skrz prsty“, anebo něco prostě a jednoduše nevidí (základy sociální psychologie, jejichž znalost zvyšuje efektivitu odhalování chyb v přemyšlení u jiných a u sebe, čímž se omezuje šance pro manipulaci v soukromém životě i v soudní síni).

Seminář volně navazuje na semináře Psychohygiena 2 a 3, věnované mj. chybám v práci s pamětí.

Uzávěrka přihlášek byla již 29. prosince 2022, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

 

Cena semináře: 1 100 Kč včetně DPH v zákonné výši, resp. 880 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů z oboru advokátního práva.

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře. Výkaz o účasti je nutné odevzdat při prezenci a potvrzený Vám bude vrácen na konci semináře.

Zájemci o účast na této akci vyplní a zašlou přihlášku, kterou naleznou na https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=26266&tmplid=15, levé menu (cca uprostřed) pod názvem Vzdělávání advokátů, Vzdělávací akce ČAK, u každého semináře. Přihlášku zašlete e-mailem na adresu seminare@cak.cz.

Další informace získáte u paní Marie Knížové, tel. 273 193 251.

 

 

Aktuální problémy exekučního řízení po rozsáhlých novelizacích exekučního práva

Termín: čtvrtek 12. ledna 2023 od 9:00 do 16:00 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8, aula

Lektorka: JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze, lektorka Justiční akademie a Soudcovské unie ČR, externí vyučující na Katedře občanského práva PF UK

 

Program semináře: Přednáška bude zaměřena zejména na aktuální problémy praxe spojené s aplikací četných novel exekučního řádu i občanského soudního řádu, a to i v souvislosti se změnami přijatými v průběhu koronavirové krize.

Zařazena budou témata: změny v odkladu exekuce • nová pravidla pro exekuci prodejem movitých věcí • zálohy v exekuci • zániku nároku na náklady exekuce • započítávání na jistinu • chráněný účet • nezletilý v exekuci • náhradní výživné v exekuci • náhrada nákladů plátce mzdy • změny v zastavení exekuce srážkami ze mzdy • změny u přednostních pohledávek/nepostižitelných příjmů • milostivé léto – veřejnoprávní pohledávky • zastavování marných bagatelních exekucí • potvrzení o bezvýslednosti exekuce • zpřesnění možnosti hradit ze zablokovaného účtu na účet exekuce • doručování v exekuci • centrální úřední deska • zpřístupnění exekučního spisu účastníkům řízení a zasílání finančního přehledu • změny v CEE a změny v RZE • změny v exekuci cizozemských exekučních titulů

Uzávěrka přihlášek: 5. ledna 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce)

 

Konsensuální řešení trestních věcí a další změny trestního práva účinné v posledních letech

Termín: čtvrtek 12. ledna 2023 od 09:00 do 16:00 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39

Seminář povede: Mgr. Martin Lýsek, předseda senátu Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, a JUDr. Jan Skřipský Ph.D., advokát, advokátní kancelář GROBELNÝ&SKŘIPSKÝ

 

Program:

– změny trestního zákoníku a trestního řádu provedené novelou č. 333/2020 Sb.

 • vyjádření k obžalobě
 • nový postup při zahájení hlavního líčení
 • dohoda o vině trestu
 • prohlášení viny
 • nesporné skutečnosti

– změny trestního zákoníku a trestního řádu provedené novelou č. 220/2021 Sb.

– změny trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o obětech provedené novelou č. 130/2022 Sb.

Uzávěrka přihlášek: 10. ledna 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky ČAK nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek.

 

Kurz právnické ruštiny – jaro 2023 (pololetní kurz)

hybridní forma – 17 lekcí, vždy v pondělí 14:00 – 15:30 hod.

Termín: od pondělí 16. ledna do pondělí 26. června 2023

Místo, forma konání: kurz bude probíhat formou hybridní výuky (účastníkům bude umožněna účast online, zároveň bude kurz probíhat prezenční formou v přednáškové místnosti pobočky ČAK v Brně, v Kleinově paláci, nám. Svobody 84/15)

Lektor: Mgr. Vladimir Srebnitskiy, lektor, jazykový poradce, překladatel a tlumočník

 

Obsah kurzu:

Kurz je určen pro advokáty a advokátní koncipienty, kteří chtějí získat a prohloubit si znalosti a dovednosti v oblasti pojmosloví a konceptů ruského práva a ruské právnické terminologie. Důraz bude kladen zejména na terminologii smluvního práva včetně druhů smluv s použitím případových studií.

Cílem kurzu je získání pasivní znalosti základních pojmů systému ruského práva s jejich následující aktivizací pomocí jazykových cvičení a moderovaných diskusí.

Jednotlivé lekce (2 vyučovací hodiny, 45 minut každá – celkem 90 minut) se budou skládat z 20minutové společenské konverzace na různá témata, 30minutového studia a procvičování vybraného právnického tématu a 40minutové diskuse.

Uzávěrka přihlášek: 11. ledna 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky ČAK nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115.

 

Kurz právnické angličtiny – jaro 2023 (pololetní kurz)

hybridní forma – 17 lekcí + intenzivní 3hodinový modul, vždy v pondělí 16:00 – 17:30 hod.

Termín: od pondělí 16. ledna do pondělí 19. června 2023

Místo, forma konání: kurz bude probíhat formou hybridní výuky (účastníkům bude umožněna účast online, zároveň bude kurz probíhat prezenční formou v přednáškové místnosti pobočky ČAK v Brně, v Kleinově paláci, nám. Svobody 84/15)

Lektor: Bc. Denisa Petriláková, MA, Lic. Dip. TEFLA, akreditovaná členka Cambridgeské rady školitelů a lektorů UCLES

 

Obsah kurzu:

Kurz je určen pro advokáty a advokátní koncipienty, kteří chtějí dál rozvíjet své jazykové a komunikační dovednosti v angličtině a nabýt nebo zlepšit slovní zásobu z oblasti právnické terminologie.

Kurz bude probíhat ve frekvenci 1 x 90 minut týdně (dvě vyučovací hodiny) a jeho jádrem bude recyklace relevantní slovní zásobou, diskuse s použitím obtížné slovní zásoby a komunikační část – procvičování slovní zásoby, poslech nebo videonahrávky z právnického prostředí v anglickém jazyce.

Kurz využívá především interaktivní a deduktivní metody výuky, metodické postupy recyklace, nabízí autentické relevantní materiály ke samostudiu. Obsah hodin (včetně audionahrávek a odkazů na video záznamy) bude k dispozici po skončení kurzu.

Uzávěrka přihlášek: 11. ledna 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115.

 

Sociální sítě – začínáme

Termín: úterý 17. ledna 2023 od 13:00 do 17:00 hodin

Místo konání: přednášková místnost Pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác, nám. Svobody 84/15, IV. nadzemní podlaží

Seminář povede: Dorota Kajfoszova, odborník na sociální sítě a digitální marketing. Dorota Kajfoszova se věnuje online marketingu již déle než 16 let, vedla team online komunikace v O2, je lektorkou v oblasti sociálních sítí a digitálního marketingu 8 let. V současné době spolupracuje se společnostmi jako odborná konzultantka, zaměřuje se na sociální sítě, pomáhá s performance v digitálních kampaních a budováním značek.

 

Anotace semináře:        

Pro koho je školení určené pro ty, kteří/které

 • Ještě nemají účet na sociálních sítích
 • Účet mají, ale vůbec ho nepoužívají
 • Nevědí, proč by měli sociální sítě používat
 • Zajímá, jaké jsou rozdíly pro jednotlivými sítě a na kterých by měli oni nebo jejich kancelář být
 • Chtějí se dozvědět, co mají na sociálních sítích publikovat

Agenda

 1. Proč být na sociálních sítích – co tím můžu získat?
 2. Rozdíl mezi jednotlivými sítěmi – LI, TW, FB, IG, TT
 3. Jaké sítě se hodí pro mě?
 4. Profil na LI a TW
 5. Osobní a firemní profil
 6. Bezpečnost na sociálních sítích
 7. Inspirace ze sociálních sítí
 8. Co a jak publikovat

Uzávěrka přihlášek: 13. ledna 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity semináře bude rozhodující pořadí přihlášek.

 

Kurz právnické angličtiny – 1. pololetí 2023

distanční forma online coachingu – 12 lekcí + intenzivní 3hodinový modul, vždy ve středu 10:00 – 11:30 hod.

Termín: od středy 18. ledna do středy 12. dubna 2023

Forma kurzu: distanční forma online coachingu

Lektor: Bc. Denisa Petriláková, MA, Lic. Dip. TEFLA, akreditovaná členka Cambridgeské rady školitelů a lektorů UCLES

 

Obsah kurzu:

Kurz je určen pro advokáty a advokátní koncipienty, kteří si chtějí osvojit jazykové a komunikační dovednosti v angličtině a nabýt nebo zlepšit slovní zásobu s ohledem na právnickou terminologii. Bude zaměřen na základy právnické terminologie a slovní zásobu z oblasti občanskoprávní, trestněprávní a rodinného práva.

Kurz bude probíhat ve frekvenci 1 x 90 minut týdně (dvě vyučovací hodiny).

Frekventanti kurzu by měli mít alespoň středně pokročilou konverzační znalost běžné angličtiny.

Požadavky na technické vybavení:

– Wi-Fi anebo LTE, doporučená rychlost 1,5 Mbps, nejnižší provozní 600 kbps: V lidské řeči, stačí běžné připojení na wifi. Pokud nemá účastník wifi a má například nelimitovaná data síti LTE. Pro menší spotřebu se dá připojovat bez videa – účastník uvidí vše, ostatní účastníci jej pouze uslyší;

– laptop, PC nebo tablet či smartphone, aplikace funguje na všechny typy smartphonů, včetně iPhonu a Androidu)

– mikrofon, stačí vestavěný mikrofon na používaném zařízení

– vestavěná kamera, stačí běžná kamera na používaném zařízení.

Pro všechny, kdo si příliš nevěří s technologiemi:

Aplikace je velmi uživatelsky příjemná, intuitivní, účastník se pouze zaregistruje, stáhne si aplikaci, klikne na link, který mu lektorka zašle a vše ostatní již proběhne samo.

Pokud máte obavy, že kurz bude nudný, nebojte se – aplikace je opravdu interaktivní, má interaktivní tabuli, propojení na celou řadu dalších zajímavých aplikací, například na hry na slovní zásobu, nebo i jiné interaktivní aktivity.

Uzávěrka přihlášek: 16. ledna 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115.

 

Praktické otázky mezinárodní arbitráže

Termín konání: čtvrtek 19. ledna 2023 od 9:00 do 16:00 hodin (s polední přestávkou)

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8, aula

Lektoři: JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D., advokát, rozhodce a odborný asistent na Právnické fakultě UK, a JUDr. René Cienciala, LL.M., advokát, rozhodce a tajemník Arbitrážní komise ICC ČR

 

Seminář je určen především pro právníky se zkušeností s rozhodčím řízením, kteří mají zájem rozšířit své znalosti o praktické otázky arbitráže mezinárodní. Konkrétně se budeme věnovat: (i) rizikům při sjednávání mezinárodních rozhodčích doložek, (ii) klíčovému procesu výběru rozhodců v mezinárodním prostředí, (iii) jednotlivým fázím řízení, včetně dožádání a vydání dokumentů mezi stranami (tzv. document production), (iv) průběhu ústního jednání, včetně specifik výslechů svědků, (v) dokazování a (vi) přijímání rozhodčího nálezu.

V případě času nebo zájmu lze hovořit též o výkonu rozhodčích nálezů (cizích v ČR a tuzemských v zahraničí) nebo o zvláštnostech mezinárodní investiční arbitráže či mezinárodní sportovní arbitráže.

Seminář klade důraz na praktické rady vycházející ze zkušeností přednášejících, kteří rádi zodpoví případné dotazy.

Uzávěrka přihlášek: 12. ledna 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

 

Věci péče soudu o nezletilé pohledem soudce Ústavního soudu

Termín: středa 25. ledna 2023 od 09:00 do 16:00 hod.

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39

Seminář povede: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu

 

Obsah semináře:

Cílem semináře je seznámit posluchače s novinkami v hmotněprávní a procesní úpravě rodinných věcí, a zejména věcí péče soudu o nezletilé děti, s aktuální judikaturou Ústavního soudu v těchto agendách a praktickými zkušenostmi dlouholetého civilního soudce a nyní soudce Ústavního soudu.

Program semináře:

 • aktuální judikatura Ústavního soudu ve věcech péče o nezletilé děti;
 • mezinárodní a ústavní ochrana práv dětí a rodičů
 • rozhodování o výchově (péči) se zvláštním zaměřením na péči střídavou;
 • styk nerezidentního rodiče s dítětem;
 • participační práva nezletilých dětí – jejich názor a způsob jeho zjišťování;
 • neshoda rodičů na věcech pro dítě významných a její soudní řešení;
 • praktické postupy a nové trendy v oblasti rozhodování o výživném;
 • procesní aspekty řízení ve věcech péče o nezletilé;
 • předběžná opatření týkající se nezletilých dětí;
 • otázky a odpovědi.

Uzávěrka přihlášek: 23. ledna 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek.

 

Jazyk a psychologie rozhodování a přesvědčování v kontextu výkonu advokacie a justice

Termín konání: čtvrtek 26. ledna 2023 od 9:00 do 16:00 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8, aula

Lektoři: Bc. Denisa Petriláková, M.A., lingvistka se zaměřením na jazykový diskurz v kontextu práva, a PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., psycholog s praxí soudního znalce a školitele pro justici

 

Program

Úvod do terminologie: základní pojmy, relevance a konflikt lingvistiky a psychologie z pohledu práva a rozhodování soudců, jazyk jako prostředek, jak jazykové okolí ovlivňuje rozhodování – druhy přesvědčovacích taktik z hlediska jazykových funkcí, paralingvistické prvky a jejich využití v přesvědčování – analýza příkladu z praxe.

Jedná se o kurz komunikace na pozadí psychologie pro advokáty a advokátní koncipienty, všechny, kdo se zabývají a zajímají o vliv jazyka na rozhodování a přesvědčování.

Uzávěrka přihlášek: 19. ledna 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

 

Společné jmění manželů 1

Projekt „Společné jmění manželů“ 1. – X…. představuje širší koncept přednášek a seminářů připravený pro rok 2023 a rok následující, v rámci kterého budou odpřednášena a lektorována jednotlivá dílčí témata k problematice společného jmění manželů.

Semináře a přednášky jsou určeny posluchačům alespoň se základními znalostmi společného jmění manželů a budou zaměřeny i na některá složitější témata spojená se společným jměním manželů promítající se do právních otázek spojených zejména s vypořádáním společného jmění manželů.

Výklad bude zaměřen na řešení praktických otázek s využitím dosavadní a nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky zaměřené na společné jmění manželů. Poslední období je totiž významné přijímáním zásadních rozhodnutí Nejvyššího soudu k výkladu společného jmění manželů, která mění dosavadní právní praxi nebo vykládají nové otázky společného jmění manželů.

 

Termín: úterý 31. ledna 2023 od 09:00 do 16:00 hod.

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39

Seminář povede: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR

 

Odborný program semináře:

 1. Problematika oceňovacích principů v řízení o vypořádání společného jmění manželů (oceňovací pravidla, formulace zadání znaleckých posudků, koncept obvyklé ceny, stáří znaleckých posudků)
 2. Nesprávné katastrální zápisy, superficiální zásada, materiální publicita x společné jmění manželů a rodinná domácnost (střet ochrany majetku ve společném jmění manželů a tzv. dobrověrného nabyvatele, způsoby odstraňování nesprávných katastrálních zápisů – dopad do vypořádání společného jmění manželů – prevence a následné postupy, institut rodinné domácnosti, dopady superficiální zásady do společného jmění manželů, exkurz do práva bydlení)
 3. Určovací a vindikační žaloby a společné jmění manželů (aktivní a pasivní legitimace, předpoklady uplatnění, poznámky spornosti, význam určovacích žalob, naléhavý právní zájem, formulace žalobních návrhů)
 4. Vypořádání společných dluhů v řízení o vypořádání společného jmění manželů (odlišnosti přístupu soudní praxe v poměrech obč. zák.1964 a obč. zák. 2012)

Uzávěrka přihlášek: 27. ledna 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek.

 

Více informací o akcích pořádaných v Praze získáte u paní Marie Knížové, tel. 273 193 251, o akcích pořádaných v Brně u Mgr. Lenky Danilišin, tel. 513 030 115, Odbor výchovy a vzdělávání ČAK.

 

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK, redakce AD
Foto: canva.com

 

Go to TOP