Karel Šimka: NSS pomáhá k tomu, aby se stát k lidem choval slušně

Nejvyšší správní soud v novodobé České republice vznikl právně i fakticky až účinností zákona č. 150/2002 Sb., tedy dnem 1. ledna 2003 a dnes slaví své dvacetiny. Podle svého předsedy JUDr. PhDr. Karla Šimky, Ph.D., LL.M., v uplynulých 20 letech napomáhal tomu, aby se stát k jednotlivcům choval slušně. Držel veřejnou správu v mezích daných zákonem a nedopouštěl svévoli.

„Netvrdím, že se nám daří vyřešit vše skvěle a bezchybně, to určitě ne, i my jsme jen lidé se svými chybami. Ale snažíme se a má to výsledky,“ uvedl. Podle Karla Šimky judikatura NSS přispěla například ke zmírnění praxe daňové správy při vydávání zajišťovacích příkazů. „Jsou to každodenní drobnosti – jako řidič se můžete vcelku spolehnout, že budete postižen jen za přestupek, který jste skutečně spáchal. Váš důchod bude spočítán pečlivě, a pokud v něm budou nejasnosti, správa sociálního zabezpečení to prověří. Totéž platí na druhé straně o daních. Pokud budete jako podnikatel podroben kontrolám všelijakých inspekcí, bude to v mezích jejich pravomocí,“ popsal Karel Šimka.

Nelze podle něho ale čekat zázraky. Například ve stavebnictví a ochraně životního prostředí spory nikdy neustanou a budou „ostré jak břitva, i kdyby na správních úřadech a soudech působili samí géniové“. Důvodem je to, že v podobných sporech se střetávají zájmy, jež se navzájem vylučují: buď se někde něco postaví, nebo ne.

„Nejsme ti, kdo stanoví, jak vysoký má být důchod, jaké daně, co má být přestupkem a jaká za něj má být pokuta. Neurčujeme, co vše má podnikatel státu reportovat či kde se má stavět a kde naopak má zůstat chráněné území. O to se bojuje politicky a výsledek se napíše do zákona. Ale v mezích toho, co zákon stanoví, se staráme, aby byl vykládán pokud možno lidsky a rozumně a aby úřad měl pro své rozhodnutí přesvědčivé důvody,“ uvedl předseda NSS Karel Šimka.

Soud bude podle něho v dalších letech čelit podobným výzvám jako celá západní společnost, která je komplexní, lidskoprávní a blahobytná. „Je to neuvěřitelně skvělé prostředí k důstojnému životu, ale složitě se v něm vytváří vůle ke společné akci. Takže vše jde strašně pomalu, ať už infrastrukturní stavby či třeba reformy vedoucí k finančně udržitelnému hospodaření státu. Správní soudnictví se toho všeho účastní, protože právě tyto spory, mezi jednotlivci a exekutivou, rozhoduje. Musíme hledat cesty, jak to dělat profesionálně a přesvědčivě, a přitom přiměřeně rychle,“ řekl.

Velkým problémem posledních let je přetížení správního soudnictví a jeho nejvyšší instance. Ovlivnilo i rychlost rozhodování. Situace by se podle Karla Šimky mohla zlepšit. „Dohodli jsme se na tříletém plánu posílení našeho soudu stálými soudci, stážujícími soudci i novými asistenty. Kolem roku 2025 by díky tomu měl NSS být schopen věci, které k němu přicházejí, rozhodovat během několika měsíců, a ne za rok až dva,“ řekl Šimka.

Změna k lepšímu se podle něho projevuje už nyní. Počet nedodělků začíná klesat. Z jarního a letního vrcholu zhruba 3 400 neskončených řízení se soud s koncem roku dostal zhruba na 3 000. Částečně pomohla novela soudního řádu správního, která rozšířila možnost odmítnout stížnost pro nepřijatelnost z azylové agendy i na jiné cizinecké záležitosti, přestupky a věci sociálního zabezpečení. O další novele ministerstvo uvažuje, soud se podílí na její přípravě.

Soud na konec května 2023 připravuje konferenci o roli NSS v českém veřejném právu i očekávaném budoucím vývoji. Připravuje se nové vydání publikace o soudcích, budově i smyslu soudu v uplynulých 20 letech. „Do dalšího výročí, pětadvacetin, mám ambici připravit ve spolupráci s našimi kolegy ze slovenského Nejvyššího správního soudu a předními historiky specializujícími se na novější a soudobé dějiny publikaci o historii českého správního soudnictví,“ uvedl Karel Šimka.

Historie začíná v habsburském Předlitavsku a pokračuje přes první republiku, složité fungování za okupace až po odsun NSS do Bratislavy a jeho zánik po nástupu komunistů k moci. „Zmíněn by měl být i navazující všeobecný dohled prokuratury, jenž za socialismu správní soudnictví nahrazoval, jakož i tradice pojistného soudnictví, která přežila i za socialismu. Obnova ‚skutečného‘ správního soudnictví po roce 1989 a jeho prvních zhruba deset let v rozptýleném modelu bez vrcholné instance je už tak trochu na pomezí dějin a současnosti,“ uzavřel předseda NSS Karel Šimka.

Redakce AD, ČTK

Foto: archiv NSS

Go to TOP