Na PF UK odstartuje s novým semestrem projekt praxí v advokátních kancelářích

Zástupci České advokátní komory a Právnické fakulty UK podepsali 26. října 2022 v Kaňkově paláci společné memorandum o spolupráci při výkonu

Zástupci České advokátní komory a Právnické fakulty UK podepsali 26. října 2022 v Kaňkově paláci společné memorandum o spolupráci při výkonu odborné praxe studentů práv. Jde o zcela nový projekt odborné praxe v rámci studia. Z pohledu studentů se jistě jedná o další zajímavý benefit, jak se již během studia seznámit s realitou advokátní kanceláře a třeba si vybrat své budoucí pracovní zaměření.  

V souvislosti s novým projektem Advokátní deník oslovil děkana PF UK profesora JUDr. Radima Boháče, Ph.D., a položil mu několik doplňujících otázek.

 

Jaký byl úplně prvotní impuls projektu spolupráce s advokátními kancelářemi?

Praxe nabízí naše fakulta svým studentům v různých formách již přes patnáct let. V průběhu debat o novém magisterském studijním programu (v němž studují studenti již od roku 2020), jsme došli k závěru, že bychom studium na Právnické fakultě UK chtěli připravit pro právníky 21. století a zaměřit ho vyváženě na teorii a praxi. Chceme na fakultě vzdělávat osobnosti s kritickým právním myšlením, které se mohou uplatnit jak v právních profesích, tak v dalších nejrůznějších oborech. Rozhodli jsme se tak provázat teoretické koncepty, v nichž studující vzděláváme, s právní praxí a rozšířili jsme nabídku předmětů právních praxí na současných 42 předmětů, v nichž si studenti mohou vybrat ze zhruba šedesáti institucí. V současném systému studia tedy studenti musí absolvovat buď některou z odborných praxí, které fakulta zajišťuje a u nichž dbá na kvalitu, nebo vyjet do zahraničí, například v rámci programu Erasmus.


Existují na PF UK podobné projekty i s organizacemi zastřešujícími další odvětví práva? Pakliže ano, jaké to jsou?

Na Právnické fakultě UK nabízíme studentům a studentkám celou řadu institucí, v nichž mohou svou praxi vykonat. Velmi oblíbené jsou praxe u soudů a na státních zastupitelstvích, spolupracujeme ale také například s Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem financí, Úřadem práce a Českou správou sociálního zabezpečení nebo také s nejrůznějšími neziskovými organizacemi jako je třeba ProFem nebo FrankBold. V posledních letech absolvovalo některou z fakultou nabízených praxí v akademickém roce necelých 400 studentů.

 

Dá se už nyní říct, jaký je zájem studentů o praxi v advokátních kancelářích v příštím semestru, kolik se jich přihlásilo?

V tuto chvíli bohužel nemáme ještě relevantní data, z nichž by se dalo usuzovat, jak velký zájem mají studenti o nově vypsaný předmět „Právní praxe v advokátních kancelářích“. Přihlašování na předměty probíhající v letním semestru bude teprve zahájeno na začátku roku 2023. Jsme však přesvědčeni, že studenti o zápis tohoto předmětu budou mít zájem.


Bude PF UK následně vyhodnocovat zkušenosti studentů a na jejich podkladě např. rozšiřovat některé oblasti výuky, aby byli lépe připraveni pro praktický výkon své profese?

Dlouhodobě vnímáme zájem studentů o to, aby výuka byla praktická a zajímavá. Studentky a studenti mají zájem o některá právní odvětví a tento zájem v průběhu let mění. Na tyto jejich požadavky reagujeme vypisováním nových a zajímavých povinně volitelných předmětů, které průběžně aktualizujeme. V probíhajícím akademickém roce byl například nově vypsán předmět Základy právních dovedností, v němž si studenti v průběhu semestru vyzkoušejí zpracovat případ z pozice advokátní kanceláře od pohovoru s klientem přes jednání s protistranou až po vystoupení v roli advokátů při jednání před civilním soudem.


Stanovili jste si časový horizont, ve kterém bude vyhodnocen přínos tohoto projektu pro obě smluvní strany (PF UK a ČAK), tak studenty a absolventy?

Studenti Právnické fakulty UK hodnotí absolvované předměty vždy na konci semestru v anketě, ve které se jich dotazujeme na přínosnost předmětu, vyučujícího a další související otázky. Výsledky ankety podléhají vnitřnímu fakultnímu hodnocení a věnujeme se mu pečlivě. Vyučující praxe se schází se studenty průběžně v semestru, tato setkání slouží k reflexi jejich praxe, ale je na nich také možné se bavit o přínosnosti praxe pro studenty. Po ukončení semestru studenti vyplňují anketu, ve které se ptáme na jejich spokojenost s předmětem. Tyto dva zdroje informací budeme vyhodnocovat v souhrnu.


Co budete považovat v rámci tohoto hodnocení za nejvýznamnější kritérium?

Dbáme na kvalitu výuky, ať už se jedná o běžné semináře nebo odborné praxe, které musejí všechny splňovat standardy, které Právnická fakulta nastavila. Pokud by nastal případ, že by některé z institucí standardy nesplňovaly a s institucí nebyla možná dohoda, takovou praxi bychom našim studentkám a studentům samozřejmě dále nenabízeli.

 

Zatímco studenti se mohou ještě přes vánoční svátky rozmýšlet, jestli si nově zavedený předmět v letním semestru tohoto školního roku vyberou, v advokátní obci je zájem o praxe studentů veliký.
„Do projektu se přihlásilo cca 90 různých advokátních kanceláří a samostatných advokátů. Advokátní kanceláře jsou nejrůznějších velikostí, od malých o několika advokátech až po mnohahlavé advokátní společnosti. Stejně tak zaměření praxe těchto kanceláří a advokátů je pestré. Při „přidělování“ studentů do praxí tedy bude možné v maximální míře respektovat preference studentů, aby do praxe chodili rádi a byla pro ně co nejpřínosnější,“ věří v úspěšnost projektu JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D., která má v představenstvu ČAK na starosti oblast vzdělávání.


Redakce AD

Foto: PF UK

Go to TOP