Mimořádná výluka datových schránek a změny v doručování od 1. 1. 2023

Ministerstvo vnitra ČR upozornilo na mimořádnou vícedenní výluku informačního systému datových schránek (ISDS), která proběhne od soboty 31. 12. 2022

Ministerstvo vnitra ČR upozornilo na mimořádnou vícedenní výluku informačního systému datových schránek (ISDS), která proběhne od soboty 31. 12. 2022, 0:00 hod., do pondělí 2. 1. 2023, 23:59 hod., během které se nebude možné do datové schránky přihlásit, a tedy ani odesílat nebo přijímat datové zprávy.[1] Dále nebude možné využívat ani některé s tím související služby, např. žádosti o zřízení datové schránky nebo její znepřístupnění na kontaktních místech veřejné správy, služba autorizované konverze s možností zaslání do datové schránky, uveřejňování dokumentů v Registru smluv nebo činit podání prostřednictvím formulářů, které pro ověření totožnosti žadatele využívají přihlašovací údaje do datové schránky. V průběhu výluky tak budou uživatelé datových schránek nuceni činit svá podání jinými způsoby, např. emailem s uznávaným elektronickým podpisem.

 

Současně upozorňujeme, že od 1. ledna 2023 bude v souvislosti s doručováním do datových schránek zavedeno pravidlo, kdy nově nebude možné o sobotách, nedělích a svátcích doručovat datové zprávy fikcí. Doručení fikcí do datové schránky tak může od nového roku nastat pouze v pracovní den. [2]

Zavedením tohoto pravidla dojde ke změně dosavadní zaběhlé praxe a ke změně výkladu ust. § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „z. o elektronických úkonech“), podle které platí, že pokud se oprávněná osoba nepřihlásí do datové schránky, doručení fikcí nastane po uplynutí 10 dnů od dodání zprávy, a to bez ohledu na to, zda desetidenní lhůta uplynula ve všední den, o víkendu či ve svátek. Od nového roku bude nově platit, že připadne-li konec desetidenní lhůty na jiný než pracovní den (sobotu, neděli nebo svátek), posouvá se okamžik doručení až na následující pracovní den. Nepochybně se tak jedná o příznivější úpravu pro adresáty datových zpráv, kterým se takto prodlouží lhůta automatického doručení o dny pracovního klidu.

V souvislosti s touto změnou bude od 1. ledna 2023 pozměněna i textace události EV2 zobrazované v detailu příslušné datové zprávy, kdy za větu „Zpráva byla označena jako doručená fikcí.“, bude vložena další věta „Připadl-li 10. den na sobotu, neděli nebo svátek, nastalo doručení nejbližší následující pracovní den.“ [3]

Tato nová úprava vychází zejména z judikatury Nejvyššího správního soudu, konkrétně z rozsudku ze dne 26. 5. 2022, č. j. 4 Afs 264/2018–85, kterým rozšířený senát rozhodoval o kasační stížnosti podané v souvislosti s doručováním fikcí při správě daní a kterým došlo k překonání dřívější judikatury vyšších soudů týkajících se této právní otázky[4]. Nejvyšší správní soud v odůvodnění zmiňovaného rozhodnutí konstatoval, že ustanovení § 17 odst. 4 z. o elektronických úkonech je třeba vykládat tak, že „úložní doba (i její elektronický ekvivalent při doručování do datové schránky) končí podle pravidel pro lhůty upravených příslušnými procesními řády“. V posuzovaném případě byl pro doručování rozhodný daňový řád, podle něhož připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den, přičemž obdobná úprava je obsažena i v jiných procesních řádech. Zároveň nebyl shledán důvod zásadně odlišovat mezi režimem doručování do datových schránek a režimem obecného doručování, typicky poštou. Rozšířený senát tak v posuzované věci došel k závěru, že „Končíli při doručování do datové schránky desetidenní úložní doba podle § 17 odst. 4 zákona o elektronických úkonech (o níž zákon hovoří jako o lhůtě), jejímž uplynutím dojde k doručení fikcí, v sobotu, neděli či státní svátek, je jejím posledním dnem nejblíže následující pracovní den“.

Je proto nanejvýš žádoucí, že od ledna 2023 nově dojde ke sjednocení počítání lhůt u doručování do datové schránky, a tím i k posílení právní jistoty, neboť již nebude docházet k rozdílné aplikaci téhož pravidla v závislosti na tom, jakého procesního předpisu se v daném případě použije. Jinými slovy – již nebude sporu při aplikování pravidla posouvání posledního dne na nejbližší pracovní den, a to jak v oblasti práva správního, tak i občanského či trestního.[5]

Závěrem je třeba položit si otázku, co se stane s datovými zprávami, u kterých by mělo nastat doručení fikcí v průběhu nadcházející výluky datových schránek, tj. mezi 31. prosincem (sobota) a 2. lednem (pondělí). Vezmeme-li popořadě jednotlivé dny výluky, první den připadá na sobotu 31. 12., tj. víkend, nicméně nová úprava doručování se tento poslední den roku 2022 neuplatní. Druhý den výluky 1. 1. připadá na neděli, a navíc svátek, kdy se již uplatní nové pravidlo týkající se doručování fikcí, nicméně nejbližší pracovní den je pondělí 2. 1., po který však bude výluka stále trvat. Lze tak uzavřít, že 2. 1. 2023, v poslední den výluky, mohou být některé datové zprávy doručeny fikcí, a to i podle nových pravidel doručování.

Ministerstvo vnitra v souvislosti s plánovanou výlukou výslovně neuvedlo, jaký osud čeká datové zprávy, u nichž uplyne desetidenní lhůta během výpadku datových schránek. Je proto na místě se zamyslet nad použitím obecné procesní úpravy, kdy např. v ust. § 24 správního řádu je upravena možnost požádat o určení neplatnosti doručení, prokáže-li adresát, že si z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout. Domníváme se, že výluka datových stránek nepochybně takový „jiný vážný důvod“ naplní. Obdobnou úpravu poté najdeme i v ust. § 50d občanského soudního řádu.

Na druhou stranu, výluka datových schránek byla v dostatečném předstihu avizována, tedy adresáti mají do 30. 12. 2022 dostatek času se na ni připravit a neponechávat své datové zprávy doručit v době výluky fikcí.

 

 

K článku připojuji odpověď, kterou zaslal 20. prosince 2022 Service Desk ICT České pošty, s. p., na dotaz České advokátní komory zaslaný prostřednictvím formuláře na https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/eporadna.html

 

Veškeré lhůty k doručení fikcí budou plynout i po dobu výluky systému (od 31. prosince 2022, 0:00 hod., do 2. ledna 2023, 23:59 hod.), lhůty se nebudou prodlužovat.

Pouze v případě, že datum doručení fikcí připadne na víkendový den, nebo svátek, tak se doručení fikcí posune na konec následujícího dne pracovního (s platností od 1. 1. 2023).

Pro posun termínu fikce doručení v informačním systému datových schránek kvůli výluce není legislativní opora. Nicméně příjemce má podle správního řádu v případě potřeby legální možnost požádat o neúčinnost (resp. posun) termínu fikce doručení s odkazem na fakt, že se z objektivních důvodů nemohl seznámit s obsahem zprávy.

 

JUDr. Petr Čáp
tajemník České advokátní komory

 

Autorka článku JUDr. Radka Rutar, Ph.D., působí jako advokátka v Praze
Foto: MV/ČP

 


[1] Mimořádná vícedenní výluka ISDS 31. 12. 2022 – 2. 1. 2023 [online]. Ministerstvo vnitra ČR. [cit. 2022-12-20]. Dostupný z: https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/2012.html

[2] O sobotách, nedělích a svátcích se nedoručuje! [online]. Ministerstvo vnitra ČR. [cit. 2022-12-20]. Dostupný z: https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/2013.html

[3] Tamtéž

[4] Např. rozsudek NSS ze dne 16. 5. 2013, č. j. 5 Afs 76/2012-28 (STASEK)

[5] MUČKA PEVALA, Patrícia. Fikce doručení u jednotlivých způsobů doručování I. Právní rozhledy, 2022, č. 15-16, s. 550-557)

Go to TOP