Právní věty občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

Právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 14. prosince 2022:

 

Žaloba pro zmatečnost, Doručování, Datové schránky, § 45 odst. 2 o. s. ř., § 45 odst. 3 o. s. ř., § 17 odst. 1 předpisu č. 300/2008 Sb., § 22 odst. 1 písm. a) předpisu č. 300/2008 Sb., § 24 odst. 4 písm. b) předpisu č. 300/2008 Sb., § 48 odst. 1 předpisu č. 256/2013 Sb., § 48 odst. 2 předpisu č. 256/2013 Sb., § 13 odst. 1 písm. a) předpisu č. 200/1994 Sb., § 16 odst. 6 předpisu č. 200/1994 Sb.

Rozsudek, jehož nedílnou součástí je geometrický plán vyhotovený jako originál v listinné podobě, nelze doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, neboť to jeho povaha neumožňuje.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2022, sp. zn. 20 Cdo 588/2022)

 

Výklad právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)], Neplatnost právního jednání (o. z.), Smlouva o dílo, Břemeno důkazní

Užijí-li strany smlouvy pro vyjádření určitého jimi předvídaného následku slovní výrazy, které v právních normách obvykle vyjadřují právní domněnky či právní fikce (např. „považuje se“, „má se za“, „platí, že“), není takové smluvní ujednání pouze z tohoto důvodu neplatné.

Při posouzení, zdali takové ujednání je v rozporu se zákonným zákazem nebo se příčí dobrým mravům, je třeba v každém jednotlivém případě zkoumat, co je obsahem daného ujednání. Současně je třeba hodnotit i právní postavení, v jakém strany ujednání uzavřely.

Dohoda dvou podnikatelů při jejich podnikatelské činnosti o tom, že „dílo se považuje za předané, nedostaví-li se objednatel bezdůvodně a opakovaně (nejméně 2x) k přejímce díla“, směřující ke smluvní úpravě podmínek předání díla jako jednoho z předpokladů vzniku práva zhotovitele na zaplacení ceny díla, není právní úpravou občanského zákoníku sama o sobě zakázána, ani se bez dalšího nepříčí dobrým mravům.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2022, sp. zn. 23 Cdo 1001/2021)

 

Pozůstalost (o. z.), Účastníci řízení, Nepominutelný dědic (o. z.), § 110 odst. 1 předpisu č. 292/2013 Sb., § 113 předpisu č. 292/2013 Sb., § 243e odst. 1 o. s. ř.

I. Nepominutelný dědic, který popírá důvody svého vydědění a uplatňuje nárok na povinný díl, avšak nezpochybňuje platnost závěti, v níž byl zůstavitelem opomenut, není účastníkem při projednání pozůstalosti ve smyslu ustanovení § 110 odst. 1 věty před středníkem a § 113 z. ř. s.

II. V takovém případě proto není namístě usnesení soudu o tom, že se účast nepominutelného dědice v řízení o pozůstalosti ukončuje a že s ním nadále nebude jednáno (§ 169 z. ř. s.).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2021, sp. zn. 24 Cdo 2236/2020)

 

Nájem prostoru sloužícího k podnikání (o. z.), Prodlení dlužníka, Odstoupení od smlouvy, § 1977 o. z., § 2302 o. z., § 2001 o. z.

1. Od smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání může nájemce odstoupit v případě, že je pronajímatel v prodlení s odevzdáním pronajaté věci.

2. Nepřevezme-li nájemce předmět nájmu pro vady bránící ujednanému účelu užívání, není povinen platit nájemné.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 4. 2022, sp. zn. 26 Cdo 2177/2021)

 

Usnesení valné hromady (neplatnost) [Valná hromada], § 22 odst. 8 předpisu č. 449/2001 Sb., § 4 odst. 2 o. z.

Subjektivní lhůta k podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady honebního společenstva počíná členu honebního společenstva běžet od okamžiku, kdy se o obsahu rozhodnutí valné hromady dozvěděl nebo musel dozvědět, bez ohledu na to, zda valná hromada byla svolána v souladu se zákonem nebo stanovami.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 2. 2022, sp. zn. 27 Cdo 1510/2021)

 

Příslušnost soudu mezinárodní, čl. 8 odst. 1 Nařízení () č. 1215/2015

Skutečnost, že nároky uplatněné v jediném řízení proti více žalovaným mají různé právní základy, není překážkou použití čl. 8 odst. 1 nařízení Brusel I bis.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 04. 2022, sp. zn. 30 Cdo 3690/2021)

 

Náklady exekuce, Stát, čl. IV bod 22 předpisu č. 286/2021 Sb., § 28 předpisu č. 120/2001 Sb., § 218 písm. b) o.  s.  ř.

Podle bodu 22. článku IV. zákona č. 286/2021 Sb. uloží pověřený soudní exekutor v usnesení o zastavení exekuce státu, aby mu ve stanovené lhůtě zaplatil určenou částku paušálních nákladů exekuce; stát je osobou oprávněnou k podání odvolání proti takovému výroku.

(Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 4. 2022, sp. zn. 26 Co 97/2022)

 

Ochranné známky, § 11 odst. 3 předpisu č. 441/2003 Sb. ve znění do 31. 12. 2018, čl. 7 odst. 2 směrnice 2008/95/, čl. 15 odst. 2 směrnice 2015/2436/

Vlastník ochranné známky je oprávněn zakázat podle § 11 odst. 3 zákona o ochranných známkách (ve znění účinném do 31. 12. 2018) uvádění výrobku dovezeného z členského státu Evropské unie (popř. státu tvořícího Evropský hospodářský prostor), v němž byl tento výrobek uveden na trh vlastníkem ochranné známky či s jeho souhlasem, na trh v České republice s pozměněným obalem nesoucím ochrannou známku i tehdy, nesdělí-li dovozci v přiměřené lhůtě po oznámení záměru dovozce uvádět takový výrobek na trh v České republice (resp. po poskytnutí vzorku takového výrobku na vyžádání vlastníka ochranné známky) námitky proti tomuto záměru, pokud výkon práv vlastníka ochranné známky nepředstavuje zastřené omezení obchodu mezi členskými státy Evropské unie (popř. státy tvořícími Evropský hospodářský prostor). To nevylučuje výjimečné zamítnutí žaloby podané z tohoto důvodu pro zjevné zneužití práva ve smyslu § 8 o. z.

Je-li takovým dovezeným výrobkem léčivý přípravek, jenž je uváděn na trh v České republice vlastníkem ochranné známky či s jeho souhlasem v baleních o různých velikostech, přičemž jedna z velikostí těchto balení je v důsledku omezení vyplývajících z předpisů veřejného práva o nakládání s léčivými přípravky či v důsledku obvyklého výkonu práv a povinností podle těchto předpisů nezbytná pro skutečný přístup tohoto léčivého přípravku na trh v České republice, není vlastník ochranné známky oprávněn zakázat uvádění tohoto dovezeného léčivého přípravku na trh v České republice pouze proto, že byl tento léčivý přípravek před jeho uvedením na trh v České republice přebalen do balení o této velikosti.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2020, sp. zn. 23 Cdo 397/2020)

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: canva.com

Go to TOP