Konverze pro advokáty nadále bez odborné zkoušky

Aktualizováno

 Zástupci vedení České advokátní komory (ČAK) a Ministerstva vnitra (MV) se dne 14. prosince 2022 shodli na interpretačním stanovisku k zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a k zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii, v oblasti provádění autorizované konverze dokumentů advokáty.

 

Memorandum k provádění autorizované konverze dokumentů advokáty podepsal za ČAK její předseda JUDr. Robert Němec, LL.M., a za Ministerstvo vnitra Ing. Mgr. David Sláma, ředitel Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy pověřený řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu.

Podstatou memoranda je společné interpretační stanovisko v tom smyslu, že na advokáty se nevztahuje požadavek na absolvování zkoušky podle § 30 odst. 1 zák. č. 300/2008 Sb., protože advokáti provádějí autorizovanou konverzi dokumentů na žádost za podmínek stanovených zákonem o advokacii. Ten jako jednu z podmínek výkonu advokacie, a tedy i provádění konverzí v souvislosti s poskytováním právní služby, stanoví složení advokátní zkoušky. Odkaz v § 25c zákona o advokacii na zákon č. 300/2008 Sb. se pak vztahuje k faktickému postupu při provádění konverzí.

Obě strany podepsaného memoranda se dohodly dále i na tom, že ČAK bude s Ministerstvem vnitra spolupracovat v oblasti metodiky provádění autorizovaných konverzí na školeních advokátů a v rámci vzdělávání advokátních koncipientů, přičemž autorizovaná konverze dokumentů a její praktické provádění je, a do budoucna i zůstane, součástí ověřování znalostí při skládání advokátní zkoušky.

Případná pochybení advokátů při provádění konverzí bude MV postupovat k posouzení a vyřízení Kontrolní radě ČAK.

Česká advokátní komora velice děkuje senátorkám a senátorům, zejména pak členům Ústavně-právního výboru Senátu, kteří si vyslechli argumenty ČAK a podpořili vyjednání této dohody doporučením pozměňovacího návrhu k projednávané novele zákona č. 300/2008 Sb.

Česká advokátní komora dále děkuje za vstřícný přístup náměstku ministra vnitra Mgr. Petru Vokáčovi a jeho spolupracovníkům.

V neposlední řadě pak patří poděkování kolegům advokátům, členům Kontrolní rady ČAK – JUDr. Adamu Felixovi, LL.M., Ph.D., a Mgr. Tomáši Šperkovi, jakož i členu představenstva ČAK Mgr. Františku Korbelovi, Ph.D., kteří se do přípravy memoranda po boku předsedy ČAK JUDr. Roberta Němce, LL.M., a tajemníka ČAK JUDr. Petra Čápa aktivně zapojili.

 

Memorandum k provádění konverze dokumentů advokáty mezi MV a ČAK

 

Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP