Návrh novelizace notářského tarifu byl rozeslán do připomínkového řízení

Ministerstvo spravedlnosti splnilo další závazek a rozeslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh novelizace vyhlášky o odměnách a náhradách

Ministerstvo spravedlnosti splnilo další závazek a rozeslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh novelizace vyhlášky o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).

 

Předkládaná podoba návrhu novelizace notářského tarifu je výsledkem jednání Ministerstva spravedlnosti se zástupci Notářské komory ČR a neziskového sektoru. Ke zvýšení odměny notáře za vybrané činnosti dochází tak, aby byly současně minimalizovány negativní dopady nové právní úpravy na běžného spotřebitele.

„K novelizaci vyhlášky jsme se zavázali na říjnovém jednání se zástupci právnických profesních komor a se zástupci Člověka v Tísni. Těší mě, že dnes mohu říci, že jsme svému slibu dostáli. Společně jsme se během několika jednání dohodli na jednotlivých krocích a výsledkem jsou zkonzultované verze návrhů vyhlášek, které jsme odeslali do připomínkového řízení,“ uvedl ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

„Novela notářského tarifu citlivě upravuje odměnu notáře za vybrané úkony tak, aby odpovídala jejich složitosti a náročnosti, a přitom zůstala ekonomicky přístupná široké veřejnosti z řad občanů i podnikatelů. Ministerstvu spravedlnosti se podařilo navrhnout změnu tak, aby negativně nezasáhla spotřebitele ani státní rozpočet,“ doplňuje prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim Neubauer.

 

Notářský tarif upravuje

  • odměny a náhrady notáře za činnost notáře, tedy za notářskou činnost,
  • poskytování právní pomoci,
  • správu majetku a jinou činnost.

V platné právní úpravě dosud není zohledněna

  • obtížnost řízení o pozůstalosti s velkým objemem majetku nad 20 mil. Kč,
  • složitost sepsání notářského zápisu v některých případech (včetně situací, kdy je tento zápis podkladem pro zápis do evidence svěřenských fondů, nebo sepisován v souvislosti s přeměnami právnických osob),
  • dostatečným způsobem se nezohledňuje např. složitost úkonů spojených se zápisem do evidence skutečných majitelů.

Předkládaný návrh tyto nedostatky odstraňuje.

 

Navrhovanou novelizací se současně mění odměna notáře jako soudního komisaře i odměna notáře za notářskou činnost tak, aby výše odměn byla přizpůsobena vývoji inflace, růstu minimální mzdy a průměrné mzdy v podnikatelské sféře.

Adekvátní nastavení výše odměny za vysoce odbornou a specializovanou činnost notáře by mělo přispět mj. k řádnému zajištění potřebné sítě notářských úřadů i v oblastech, v nichž žije více sociálně znevýhodněných obyvatel.

Účinnost nové právní úpravy se předpokládá od 1. ledna 2023. Ministerstvo spravedlnosti v současnosti pracuje na návrhu vyhlášek měnící exekutorský a advokátní tarif.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: MSp

Go to TOP