Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek: Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Leges, Praha 2022, 253 s., 490 Kč.

Autory recenzované publikace tvoří renomovaná trojice pedagogů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kteří se zkoumanou problematikou zabývali již ve své předchozí výzkumné činnosti. Své poznatky proto dále rozvíjejí, rozšiřují a doplňují v nové monografii, která zaujme čtenáře důrazem na komparaci a analýzu tří vybraných zahraničních právních úprav z pohledu právní teorie a aplikační praxe (Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spolková republika Německo). Vzhledem k rozsahu materie se jedná o pochopitelnou volbu, která zahrnuje státy patřící do kontinentálního i anglosaského systému.

Analýza dalších právních řádů (např. Kanady) by měla za následek značný nárůst rozsahu knihy, což by zjevně nebylo v souladu s autory deklarovaným cílem, předložit vzorové řešení zkoumané problematiky, které by mohlo být přínosné de lege ferenda pro vývoj právní úpravy v České republice. Z přehledu použité literatury (str. 227-249) je patrné, že autoři provedli důkladnou rešerši odborné literatury týkající se tématu publikace. Recenzent se domnívá, že mohly být při zpracování knihy reflektovány i některé další monografie [např. Arthur B. Laby a Jacob Hale Russell (ed.): Fiduciary Obligations in Business, Cambridge University Press 2021], byť je třeba respektovat výběr autorů při volbě zdrojů informací, ze kterých bylo čerpáno.

V úvodu monografie se nachází vymezení výzkumných otázek a použitých metod. Kniha se dále člení do celkem šesti kapitol. První čtyři kapitoly obsahují národní zprávy týkající se čtyř zvolených právních řádů (Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo a Česká republika). Následují dvě kapitoly zaměřené na povahu fiduciární pozice a fiduciární povinnosti. Monografie je zakončena stručným závěrem.

V první kapitole (Velká Británie) zpracované Petrem Tomáškem dochází k vymezení fiduciárních vztahů a relevantní odborné terminologie ve vazbě na jednotlivé koncepce, které se projevují v právní nauce a judikatuře. Jako klíčové se jeví vymezení pojmu správce cizího majetku (trustee), s čímž se pojí nutnost definování trustu, včetně způsobu jeho vytvoření a správy. Dále jsou konkretizovány povinnosti správce podle názorů vyslovených právními teoretiky i soudci anglických soudů. Pozornost si zaslouží především pojednání o členech správní rady obchodní společnosti (str. 37 a násl.) v souvislosti s jejich fiduciární povinností, jejíž složky jsou předmětem analýzy s po­užitím právní úpravy (zejména se jedná o Companies Act 2006).

Ve druhé kapitole (Spojené státy americké) mohou zaujmout čtenáře především podkapitoly věnované povinnosti loajality a porušení této povinnosti. Přestože je podle autora této kapitoly obtížné provést kategorizaci porušení povinnosti loajality, lze označit způsob, jakým bylo provedeno rozdělení Alešem Borkovcem, za zdařilý. Autor této kapitoly i přes jeho konstatování ohledně rizika překrývání jednotlivých kategorií instruktivně a s použitím odborné terminologie (str. 79 a násl.) uvedl jednotlivé varianty porušení povinnosti loajality za pomoci rozhodovací praxe amerických soudů. Autor tak např. provádí rozbor institutu bezohledné lhostejnosti, která znamená naprosto zásadní porušení povinnosti fiduciáře jednat s potřebnou loajalitou.

Autorka národní zprávy za Německo Lucie Josková již v úvodu třetí kapitoly konstatuje, že v německé právní úpravě téměř nejsou používány pojmy fiduciární povinnost a fiduciární vztah s tím, že právní úprava regulace správy cizích zájmů je roztříštěná. Z tohoto důvodu používá v textu pojem Treuhand, pod který je v německém moderním pojetí třeba subsumovat všechny právní poměry založené na správě cizích záležitostí. Zároveň konstatuje, že z pohledu různých autorů německé odborné literatury lze hovořit o rozdílném vymezení vztahů, které tito autoři pod pojem Treuhand zařazují. Za klíčové východisko pro pochopení rozdílů mezi pojmy trustTreuhand považuje skutečnost, že Treuhand je na rozdíl od trustu závazkovým právním vztahem. V navazujícím výkladu autorka zmiňuje podoby a dělení Treuhandu. Postavení správce (Treuhänder) a jeho povinností je demonstrováno na povinnosti loajality členů volených orgánů, přičemž pozornost věnuje především jednotlivým prvkům povinnosti loajality členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti podle německého akciového zákona (Aktiengesetz z roku 1965).

Čtvrtá kapitola obsahuje pojednání o právní úpravě v České republice, přičemž východiskem rozboru se stala právní úprava správy cizího majetku a svěřenského fondu v zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Ve vazbě na jednotlivá ustanovení občanského zákoníku je provedena i interpretace povinností správce cizího majetku. Jádro kapitoly představuje vymezení povinnosti péče a loajality (str. 151 a násl.). Po národních zprávách následuje charakteristika povahy fiduciární pozice v páté kapitole, která obsahuje i rozbor relevantního odborného pojmosloví. Na str. 181 a násl. je proto pojednáno o tom, jak fiduciární pozice vzniká a jaký je její obsah. V obsahově navazující šesté kapitole je kladen důraz na povinnost loajality a povinnost péče a jejich skladebné složky. Dílčí shrnutí (str. 216 a 217) se týká osoby fiduciáře a jeho povinností.

Knihu lze doporučit ke koupi nejen odborníkům z právní teorie i praxe, ale rovněž všem zájemcům o komparaci anglosaské a kontinentální právní kultury. Recenzovaná publikace nabízí vhled do problematiky, o které nebylo v české odborné literatuře v podobném rozsahu doposud pojednáno. Jedná se přitom o téma aktuální vzhledem k novelizacím i recentním diskusím týkajícím se právní úpravy svěřenských fondů v právním řádu České republiky.

 

JUDr. PETR DOBIÁŠ, Ph.D., MBA, MCIArb, odborný asistent na Katedře soukromého práva Vysoké školy CEVRO Institut a rozhodce

Go to TOP