Vyjádření ČAK ke stíhání advokátky za možnou zpronevěru advokátní úschovy

Česká advokátní komora (ČAK) byla informována o zahájení trestního stíhání pražské advokátky JUDr. Hany Sukové a její advokátní koncipientky Mgr. Pavly Marešové v souvislosti s možnou zpronevěrou finančních prostředků uložených v advokátní úschově. V návaznosti na toto trestní stíhání byl oběma jmenovaným ke dni 13. září 2022 pozastaven výkon advokacie, resp. výkon právní praxe advokátní koncipientky. Současně ČAK na ochranu zájmů jejich klientů v souladu se zákonem o advokacii určila JUDr. Sukové zástupce z řad advokátů, kteří zajistí kontinuitu poskytování právních služeb.

Informace pro klienty JUDr. Sukové je zveřejněna na webu ČAK, v Advokátním deníku  a na sociálních sítích ČAK. Je zveřejněna též na webu určených zástupců (www.kgslegal.cz).

Provádění advokátní úschovy podléhá přísným pravidlům stanoveným zákonem a zejména stavovskými předpisy ČAK. Advokáti jsou mimo jiné povinni vést každou úschovu na samostatném bankovním účtu a jsou povinni hlásit všechny úschovy do elektronické knihy úschov ČAK.

Advokáti nejsou oprávněni nakládat s prostředky složenými do advokátní úschovy jinak než v souladu s písemnou smlouvou o úschově uzavřenou se všemi účastníky příslušné transakce, k níž se úschova vztahuje.

Kontrolní rada ČAK průběžně kontroluje přímo u advokátů, zda postupují v souladu s výše zmíněnými předpisy. V případě, že je při kontrole zjištěno porušení stanovených povinností, je to důvodem pro podání kárné žaloby, i když se jedná o formální pochybení, které nemá pro klienty žádné následky.

Pokud je při kontrole zjištěno závažné porušení povinností při provádění advokátní úschovy anebo se o takovém porušení dozví ČAK jiným způsobem, může představenstvo ČAK neprodleně advokátovi zakázat provádění advokátních úschov do doby, než v této věci rozhodne kárný senát.

Neoprávněné nakládání s finančními prostředky klientů či jiných osob při výkonu advokacie je jedním z nejzávažnějších porušení povinností advokátů, které Česká advokátní komora velmi přísně postihuje.

PhDr. Iva Chaloupková, tisková mluvčí ČAK

Foto: ilustrační

Go to TOP