V rámci předsednictví EU bude ČAK aktivní!

Počínaje 1. červencem 2022 převzala Česká republika od Francie předsednictví v Radě Evropské unie. Přestože se jedná především o úlohu koordinační a motivační z hlediska dokončení rozpracovaných agend již z minulých předsednictví a nastolení agend nových i pro následné předsednictví Švédska, přichází naše předsednictví ve zvlášť složité době, protože do něj vstupuje agresivní válka Ruska proti Ukrajině a s tím související politické a zejména ekonomické výzvy, kterým musí Evropská unie čelit. Česká republika musela proto částečně přizpůsobit své priority, protože v tomto období půjde zejména o další stmelování a upevňování jednoty členských zemí EU, vytrvání v podpoře Ukrajiny, posílení bezpečnosti jednotlivých zemí a Unie jako celku a prosazování nezbytných ekonomických opatření k opuštění silné závislosti na energetických komoditách pocházejících z agresivního Ruska.

Myslím, že základní motto předsednictví ČR převzaté z jednoho z projevů Václava Havla – „Evropa jako úkol“ – celkem výstižně vystihuje situaci, kterou jsem shora naznačil. Situaci, kdy více než kdy jindy půjde o jednotu Evropy a Západu tváří v tvář teroru, který rozpoutalo Rusko na východě od nás a který se i nás bytostně dotýká. Pro advokátní profesi byla vždy, zejména pak ve zlomových okamžicích historie, zvlášť důležitá otázka, zda a jak obstojí ochrana základních lidských práv a hodnot v konfrontaci s potřebou přijímat opatření k zajištění vnější bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku. Sankce postupně přijímané na úrovni EU ve vztahu k Ruské federaci (a Bělorusku) mohou v určitých situacích zasáhnout i do platných a zatím nedotknutelných garancí četných práv a svobod, která střežíme a na které spoléháme. Tedy například i do práva na přístup ke spravedlnosti, včetně práv upravujících nezávislé poskytování právní pomoci.

Z tohoto hlediska pak bude pro Českou republiku a potažmo Českou advokátní komoru důležité prosazování zejména páté priority českého předsednictví, jímž si stanovila za úkol posilování odolnosti demokratických institucí. Odolnost demokratických institucí hraje zásadní roli v udržení a rozvoji demokratických hodnot a právního státu. Ony totiž dozírají mimo jiné na transparentní financování politických stran, nezávislost masových médií, otevřený dialog s občany a v rámci svých kompetencí daných ústavními a dalšími zákony se také podílejí na šíření respektu a úcty k lidským svobodám a evropským hodnotám a na obraně proti dezinformacím a hybridním hrozbám ať už v offline, nebo online prostředí.

Pokud jde o Radu evropských advokátních komor (CCBE), která je pro externí činnost ČAK zcela klíčovou organizací, protože skrze její konzultační postavení ve vztahu k orgánům a institucím EU může i ČAK významně ovlivnit obsah legislativy přijímané na evropské úrovni, již jsme v rámci české delegace učinili první kroky. V rámci červnového zasedání CCBE v Sofii (těsně před spuštěním českého předsednictví) jsme účastníkům podrobně představili pět českých priorit zvolených pro nadcházející půlrok a nastínili pořad akcí, jimiž hodláme jako ČAK spolu s dalšími subjekty přispět k podpoře úkolů předsednictví.

První z těchto akcí – konference na téma „Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských zemích“ – proběhne 26. září v prostorách pražského Karolina. ČAK ji pořádá ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, Právnickou fakultou UK a Unií obhájců. (Pozvánku na tuto konferenci najdete na str. 7 – pozn. red.) Druhá konference na téma „Obrana principů právního státu se zdůrazněním nezastupitelné role advokacie při jejich prosazování“ se pak uskuteční 8. listopadu v budově Stálého zastoupení ČR v Bruselu a vystoupí na ní celá řada zahraničních řečníků a hostí.

Nejen proto, že jednou z dalších priorit předsednictví ČR je také zvládnutí uprchlické krize a poválečná rekonstrukce Ukrajiny, bude ČAK pokračovat v podpoře postižených ukrajinských advokátů, ale i v další humanitární podpoře postižených ukrajinských občanů. Chceme se však soustředit také na podporu těch ukrajinských advokátů, kteří hledají uplatnění ve své profesi na území ČR. ČAK byla první evropskou advokátní komorou, která podpořila ukrajinské advokáty významným finančním darem vzešlým se sbírky českých advokátů a náš předseda JUDr. Robert Němec obdržel z rukou předsedkyně Ukrajinské národní advokátní komory nejvyšší tamní advokátní ocenění, k němuž poznamenal: „Je to ocenění pro celou českou advokacii.“ Mobilizujeme dále advokáty-jednotlivce a firmy působící v evropských a světových institucích a profesních organizacích, aby svou činností přispívali k naplňování priorit předsednictví ČR v EU, a chceme spolupracovat s politiky a diplomaty při realizaci úkolů českého předsednictví.

Jak si čtenáři Bulletinu jistě povšimli, budeme efektivně informovat o dění, které v rámci předsednictví EU prosazuje Česká republika. K tomu účelu už vznikla nová speciální rubrika na stránkách Advokátního deníku a doufáme, že do ní vstoupí mnoho přispěvatelů z řad advokátů a jiných právnických profesí ať už svými názory, podněty, nebo připomínkami. Věřím, že budeme úspěšní v našem společném úsilí a že na konci roku si budeme moci říct, že Česká republika uspěla ve svém nelehkém úkolu i díky iniciativě a aktivitě nás, advokátů.

 

JUDr. ANTONÍN MOKRÝ,

náhradník představenstva a bývalý prezident

Rady evropských advokátních komor (CCBE)

Go to TOP