V anketě Zákon roku zvítězil nový Stavební zákon

Třináctý ročník ankety Zákon roku s velkým náskokem vyhrálo téma Rekodifikace stavebního práva, konkrétně nová komplexní úprava stavebního zákona. Ta má zásadně zjednodušit a urychlit povolování staveb. Reaguje tak na dlouhodobé volání po nápravě neutěšeného stavu podvazujícího konkurenceschopnost ČR a zajišťování bytových potřeb. Probíhající parlamentní diskuze ukazuje, že vloni přijatý zákon ještě dozná dílčích změn, lze však věřit, že původní záměr zákonodárce, reagující na poptávku podnikatelů i běžných občanů, zůstane zachován.

 

Anketu Zákon roku organizuje poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal od roku 2010. Z pěti nominací vybíraly stovky podnikatelů nejlepší právní předpis, soubor zákonů nebo legislativní počin, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku. Záštitu opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR. V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z různých oblastí nejen podnikání. Nominovanými počiny jsou obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie přijaté či schválené v uplynulém roce.

Letošní nominace pěti nejlepších legislativních počinů loňského roku byla opravdu pestrá. Pokud jde o vítěze, tedy nový stavební zákon, bylo dlouhodobě zřejmé, že neutěšený stav stavebního práva nemůže být zhojen jen další a další novelou a že byznys potřebuje zcela nový předpis. I přes těžkosti, kterým byla rekodifikace stavebního práva podrobena, se právem dostal do pětice nominovaných a věřme, že skutečně sjednotí, zjednoduší a zkrátí stavební řízení a napomůže podnikatelskému prostředí,” uvedl Robert Němec, předseda České advokátní komory.

„Zákon zavádí jednotnou soustavu státních stavebních úřadů, v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Jedná se o systémovou změnu, která řeší zásadní problém systémové podjatosti, tedy rizika zasahování místních samospráv do rozhodování o povolování staveb. Vznik jednotné soustavy státních úřadů těmto případům může zabránit. Benefitem může být také jednotný a předvídatelný výklad stavebních předpisů,“ přibližuje novelu Olga Kaizar, partnerka a vedoucí nemovitostního týmu Deloitte Legal.

„Za zásadní považuji i to, že zákon přiměřeně chrání a vyvažuje všechny dotčené soukromé a veřejné zájmy, ať už jde o ochranu zdraví, života a majetku lidí, ochranu životního prostředí nebo ochranu památek, a že konečně vytváří prostor pro masivní nástup digitalizace nejen územního plánování, ale i celého procesu povolování staveb, zkrátka digitalizace hodné 21. století,“ doplňuje ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR a poradce jejího prezidenta, Ladislav Minčič

„Nový stavební zákon vyhrál s výrazným náskokem, byť nepřekonal Bankovní identitu, která minulý rok vyhrála s rekordními bezmála 73 % hlasů. Nemovitostní téma vyhrálo již jednou, a to Zákon roku 2018. Tehdy s 66 % hlasů vyhrálo zkrácení povolování nejvýznamnějších staveb novelou zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Je vidět, že vedle regulace daňové, veřejných zakázek či v poslední době digitalizační, téma nemovitostního práva podnikatele velmi zajímá. Řada hlasujících podnikatelů nezná nový stavební zákon do detailu, takže se, myslím, nevyjadřovali k jednotlivým technikáliím, které mohou být ještě předmětem úprav. Evidentně budou ale sledovat směr, kterým se bude stavební právo dál v Česku vyvíjet,“ říká Tomáš Babáček, advokát Deloitte Legal, předseda Nominační rady a projektový lídr Zákona roku, a dodává: „Jsem překvapen 14 % hlasů pro Milostivé léto; myslím, že zvraty naší doby vedou k potřebě určitého nadhledu v řešení existujících problémů, v tomto případě příliš velkého počtu občanů žijících pod neustálým tlakem exekučních řízení. Zároveň doufám a věřím, že se z toho, co má být mimořádné, nestane pravidlo. Překvapen nejsem 12 % hlasů pro zveřejňování rozsudků nižších soudů. Téma předvídatelnosti práva u podnikatelů oprávněně rezonuje dlouhodobě. Odstup ostatních dvou nominací si vysvětluji tak, že podnikatelé považují spolehlivé notářské služby za samozřejmost, na kterou jsou už zvyklí, významná elektronizace notářských činností proběhla velmi hladce a zaznamenali ji možná spíše právníci než ostatní podnikatelé. Hlasování o taxonomii udržitelných činností pak zřejmě odráží přetrvávající stav v regionu střední Evropy, kdy ekologizaci vnímáme spíše jako povinnost než příležitost.“

Na stupních vítězů se dále umístila část novely exekučního úřadu Milostivé léto, která se týká osob, které uvízly v dluhové pasti. Ty mohly v tříměsíčním období uhradit své dluhy vůči státu bez úroků z prodlení a jiného příslušenství. Třetí místo v anketě obsadila část novely zákona o soudech a soudcích, a to Předvídatelnost práva – zveřejňování rozsudků nižších soudů. Anonymizovaná rozhodnutí okresních, krajských i vrchních soudů tak budou nově zveřejňována ve veřejně přístupné online databázi. Čtvrté místo náleží novele notářského řádu a pátou příčku obsadil Katalog udržitelných ekonomických činností (technická kritéria udržitelnosti).

„Velmi mě těší, že na hezkém třetím místě se umístila naše nominace, a sice povinnost zveřejňování rozsudků nižších soudů.  Tato změna je velmi přínosná pro všechny občany této země.  Nejde totiž jenom o to, jakou strategii zvolit v případě soudního sporu, či odhadnout, jak spor dopadne. Ale hlavně jde podle mého o to, nastavit dopředu své chování a jednání tak, abych se případnému zbytečnému sporu mohl vyhnout a vůbec se do něj nedostal – prostě lepší než spor vyhrát, je žádný nemít. A netýká se to jenom podnikání, ale v zásadě všech oblastí života. Lidé budou dopředu vědět, čeho se vyvarovat při uzavírání úvěru, nákupu či prodeje věci, sporu se sousedem, sňatku, rozvodu, daru, přípravě závěti a tak dále. Jsem rád, že toto ocenila hlasující veřejnost,“ říká Jiří Nesrovnal, člen prezídia Komory daňových poradců.

Kromě již zákonných úprav je i letošním tématem firemní samoregulace. Tedy aktivity soukromých subjektů či jejich asociací směřující k proaktivní regulaci vlastního segmentu podnikání s cílem kultivovat a působit preventivně proti nekalým praktikám. Za loňský rok byly jako nejužitečnější vybrány tyto:

  • Deklarace na ochranu spotřebitelů na energetickém trhu (www.smejdumzmar.cz), kterou inicioval Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s nejvýznamnějšími hráči napříč energetickým trhem.
  • Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách vytvořený Transparency International ČR (TI) ve spolupráci se spolkem pro přístupné a srozumitelné právo Lexperanto.

 

Celkové výsledky ankety Zákon roku 2021:

Umístění Téma Výsledek
1. Rekodifikace stavebního práva (nový stavební zákon) 67,5 %
2. Milostivé léto (část novely exekučního řádu)  14,3 %
3. Předvídatelnost práva – zveřejňování rozsudků nižších soudů (část novely zákona o soudech a soudcích) 12,2 %
4. Digitalizace notářské činnosti (novela notářského řádu)  3,9 %
5. Katalog udržitelných ekonomických činností (technická kritéria udržitelnosti) 2,0 %

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP