Podle SD EU stačí, když výrobce uvede v označení potraviny název vitaminu  

Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku ze dne 24. března 2022 ve věci C-533/20 Upfield Hungary rozhodl, že seznam složek potraviny obsahující vitamin nemusí nutně uvádět konkrétně použitou formu vitaminu. Uvedení názvu samotného vitaminu na označení potraviny je dostačující.

Společnost Upfield Hungary uvádí v Maďarsku na trh margarín, jehož označení obsahuje zejména údaj „Vitaminy (A, D)“. Vzhledem k tomu, že maďarské orgány měly za to, že podle nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům[1] musí označení tohoto výrobku obsahovat nejen název vitaminů, které obsahuje, ale rovněž konkrétně použité formy vitaminů, nařídily společnosti Upfield Hungary, aby změnila toto označení. Nejvyšší soud Maďarska, ke kterému byl podán kasační opravný prostředek ve sporu mezi společností Upfield Hungary a maďarskými orgány v dané věci, položil Soudnímu dvoru otázku, zda seznam složek tohoto margarínu musí zahrnovat vedle uvedení názvu dotyčných vitaminů také název konkrétně použitých forem vitaminů.

Soudní dvůr v rozsudku připomněl, že v případě, že je vitamin přidán do potraviny, musí být povinně uveden v seznamu složek, který musí být uveden na označení výrobku. Pokud jde o otázku, pod jakým názvem musí být takový vitamin zahrnut do tohoto seznamu, Soudní dvůr konstatoval, že podle nařízení musí být složky potraviny označeny svým specifickým názvem. V tomto ohledu jeden z článků nařízení stanoví, že názvem složek se má chápat buď zákonný název dotyčné složky, nebo v případě neexistence zákonného názvu vžitý název této složky a v případě, že vžitý název neexistuje nebo se nepoužívá, tak popisný název.

Soudní dvůr nicméně uvedl, že při neexistenci doplňujících upřesnění tento článek sám o sobě neumožňuje určit, jaký název je nutné použít pro vitamin, který je součástí složek. Soudní dvůr však poznamenal, že nařízení vitaminy označuje pro účely jejich uvedení ve výživových údajích týkajících se potraviny, které musí být uvedeny na označení jako doplněk seznamu složek, pod takovými názvy jako „Vitamin A“, „Vitamin D“ nebo také „Vitamin E“.

Dále Soudní dvůr uvedl, že pro účely zajištění soudržného výkladu a použití jednotlivých ustanovení a aby bylo zaručeno, že informace poskytovaná spotřebitelům bude přesná, jasná a snadno srozumitelná, musí být tyto vitaminy označovány pod těmito stejnými názvy také pro účely jejich uvedení v seznamu složek.

Soudní dvůr měl tak za to, že v případě, že byl do potraviny přidán vitamin, nemusí seznam jejích složek vedle uvedení takového názvu obsahovat název forem vitaminu, které byly konkrétně použity.

Úplné znění rozsudku je zveřejněn na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.


Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: canva.com


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. 2011, L 304, s. 18)

Go to TOP