Sněmovna podpořila daňové úlevy na pomoc Ukrajině i návrhy dalších zákonů

Z daní by mělo být možné odečíst dary poskytnuté přímo Ukrajině na podporu jejího obranného úsilí nebo tamním neziskovým organizacím. Zvýší se i limit pro jednotlivce a právnické osoby pro odpočet hodnoty darů ze základu daně z příjmů. Počítá s tím vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, který dne 22. března v úvodním kole podpořila Poslanecká sněmovna. Schválila také novelu zákona o spotřebních daních, která kromě jiného zajistí úřadům v zemích EU možnost sledovat zboží podléhající spotřební dani, či návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek, umožňující lepší ochranu dětí před nevhodným obsahem či obecně ochranu veřejnosti před projevy násilí a nenávisti.

 

Vláda původně navrhla, aby sněmovna schválila vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve zrychleném režimu již v prvním čtení. Tento návrh ale v rozpravě vetovaly opoziční kluby. Sněmovna pak na návrh ministra financí Ingr. Zbyňka Stanjury zkrátila lhůtu pro projednání návrhu ve výborech na 12 dní místo obvyklých 60.

Úlevy se týkají darů poskytnutých v roce 2022. Osvobozen od daně bude letos podle návrhu také příjem ukrajinských zaměstnanců spočívající v tom, že jim a jejích rodinným příslušníkům zaměstnavatel poskytne ubytování v ČR kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Od daně také bude osvobozen bezúplatný příjem poskytnutý v letošním roce za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, pojem obranné úsilí není definován. Podle vlády je ale nutné vycházet z obecného jazykového významu těchto slov, rozumí se jimi cokoliv, co může sloužit k podpoře obranyschopnosti Ukrajiny, včetně zajištění souvisejících potřeb osob, které se na této obranyschopnosti podílejí.

Vládní předloha prodlužuje i pro letošní rok vyšší limit pro odpočet darů na zákonem stanovené účely u fyzických osob. Za roky 2020 a 2021 bylo možné si snížit základ daně o poskytnuté dary až o 30 procent, nově má tento limit platit i pro letošní rok. U právnických osob se bude tato možnost týkat zdaňovacích období ukončených od letošního 1. března do 28. února příštího roku.

Nově by také měli mít možnost odečtu od základu daně daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří nejméně 90 procent zdanitelných příjmů.

Státní úřady, kraje i obce budou moci upustit od správního poplatku za různé úřední úkony. Možnost osvobození od poplatku se má týkat pouze fyzické osoby, která vstupuje nebo pobývá na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na Ukrajině. Vláda podotýká, že nejde o plošné upuštění od výběru všech poplatků, ale pouze u těch, u nichž to při posouzení aktuální situace a nezbytnosti příslušný správní úřad uzná za vhodné.

 

Sněmovna ve stejný den podpořila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, který kromě jiného umožní úřadům v zemích EU sledovat zboží podléhající spotřební dani. Jde hlavně alkohol, pohonné hmoty nebo tabákové výrobky. Tyto a další změny vyplývající z implementace evropských předpisů mají zavést elektronizaci správy spotřebních daní, zvýšit účinnost kontrol a omezit daňové úniky. Elektronický systém pro sledování zboží ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy má začít fungovat v celé EU k 13. únoru příštího roku.

Podle novely se mají sjednotit také obsah i forma průvodních dokladů mezi členskými státy. „Mezi hlavní úpravy novely patří efektivnější propojení celních režimů pro oblast spotřebních daní se systémem daňovým. Z hlediska správy daně a cla tak dojde k jednotnému přístupu mezi členskými státy Evropské unie, což přispěje k eliminaci potenciálních daňových úniků,“ uvedlo již dříve Ministerstvo financí.

Zákon také v reakci na evropskou směrnici zavádí ustanovení, která souvisejí s vytvořením celoevropského systému e-VDO určeného pro sledování pohybu výrobků podléhajících spotřební dani ve volném daňovém oběhu.

Zákon dále upravuje pravidla pro částečnou ztrátu takzvaných vybraných výrobků, tedy pro zboží podléhající spotřební dani. Půjde o nepředvídatelné ztráty, které nepřekračují technicky zdůvodněnou ztrátu a vznikají v důsledku povahy daného zboží. Zboží odpovídající částečně ztrátě bude osvobozeno od daně.

 

Třetím předpisem, který Poslanecká sněmovna v úterý 22. března podpořila, byl vládní návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek). Ten má zajistit lepší ochranu dětí před nevhodným obsahem či obecně ochranu veřejnosti před projevy násilí a nenávisti. Předloha zavádí do českého právního řádu evropskou směrnici. Návrh zákona nyní posoudí Volební výbor Poslanecké sněmovny, jenž má na starosti média.

Předloha vymezuje služby platformy pro sdílení videonahrávek, určuje, kdo je poskytovatelem takové služby, a stanovuje, co je videonahrávka vytvořená uživatelem. Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek bude muset oznámit její provozování Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Poskytovatel má nést redakční odpovědnost za obsah pořadů a videonahrávek, které sám nabízí veřejnosti. Jednou z nejznámějších platforem pro sdílení videonahrávek je YouTube. Na takové služby se dosud nevztahuje téměř žádná právní regulace. Začlenění směrnice má v Česku zpoždění, členské státy tak měly učinit nejpozději loni v září.

Záměrem právní úpravy je zejména zavést pravidla, která by příjemce sdílených videonahrávek chránila před nenávistnými a násilnými projevy a před podněcováním k terorismu, děti pak před obsahem, který by mohl narušit jejich vývoj. Má také posílit stávající ochranu spotřebitelů před nepřípustným obsahem obchodních sdělení.

Návrh zákona navíc zakazuje vysílání reklamních a teleshoppingových šotů v pořadech pro děti a pojednává také o zpřístupňování pořadů pro sluchově a zrakově postižené.

 

Zdroj: ČTK
Foto: PS PČR

 

 

 

Go to TOP