Vedoucí představitelé Rady Evropy vydali prohlášení k vyloučení Ruské federace

Důsledky agrese Ruské federace proti Ukrajině byly předmětem mimořádného plenárního zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE), které

Důsledky agrese Ruské federace proti Ukrajině byly předmětem mimořádného plenárního zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE), které se konalo v hybridním režimu v pondělí 14. a úterý 15. března 2022 ve Štrasburku. V závěru zasedání přijalo PACE stanovisko adresované Výboru ministrů, v němž doporučila vyloučit Ruskou federaci z Rady Evropy.

 

Obsahem zasedání byly konzultace Výboru ministrů Rady Evropy s Parlamentním shromážděním RE ohledně dalších opatření, která mají být přijata poté, co Výbor dne 25. února pozastavil – v reakci na „závažná porušení“ jejích zákonných povinností jako členského státu – Ruské federaci právo na zastupování podle článku 8 statutu RE. Rozhodnutí o pozastavení činnosti Ruska přijal Výbor ministrů Rady Evropy po diskusi se členy shromáždění na zasedání smíšeného výboru, který sdružuje jak zástupce vlád, tak poslance z Rady Evropy.

 

Vůbec první mimořádné zasedání PACE ve Štrasburku zahájil předseda Parlamentního shromáždění RE Tiny Kox výzvou účastníkům shromáždění, aby minutou ticha projevili „úctu všem lidem, kteří se stali oběťmi této brutální války, která nikdy neměla začít, a proto by nyní měla okamžitě přestat“.

„Po svolání tohoto zasedání jsem obdržel dopis od předsedy Výboru zástupců ministrů, v němž žádal naše shromáždění, aby v souladu se zákonným usnesením 51 (30) vydalo formální stanovisko k možnému dalšímu použití článku 8 Statutu Rady Evropy,“ řekl Tiny Kox (na fotografii vpravo). „Článek 8 říká, že každý člen Rady Evropy, který vážně porušil článek 3, může být zbaven svých práv na zastupování a požádán Výborem ministrů, aby odstoupil. Nevyhoví-li tento člen této žádosti, může Výbor rozhodnout, že přestal být členem Rady, a to ode dne, který Výbor určí.“

„Naše debata bude mít dvě části,“ pokračoval Kox. „Dnes obdržíme informace přímo z Ukrajiny, od Výboru ministrů a naší generální tajemnice. Zítra budeme diskutovat o návrhu stanoviska, které připravil Výbor pro politické záležitosti, a pravděpodobně budeme muset přijmout rozhodnutí, o něž nebylo toto shromáždění v posledních sedmi desetiletích nikdy požádáno.“

Tiny Kox také vřele přivítal členy ukrajinské delegace, částečně přítomné přímo v jednacím sále, částečně propojené online z Ukrajiny, a poděkoval jim za to, že ho od začátku ruské vojenské agrese proti Ukrajině informovali o jejích důsledcích. Poděkoval také orgánům členských států RE a jejich občanům za to, že projevili solidaritu s těmi, kteří zde nyní hledají útočiště. „Dnes, zítra a v budoucnu bude mezinárodní solidarita potřebná. A bude potřebná i v nadcházejících letech, protože humanitární důsledky ozbrojené agrese budou obrovské a budou trvat dlouho,“ uzavřel Tiny Kox.

 

V zastoupení prezidenta Volodymyra Zelenskeho pozdravil účastníky mimořádného zasedání PACE online ukrajinský premiér Denys Shmyhal. V úvodu svého projevu řekl: „Právo na život je jedním z klíčových základních práv  a dnes, ve středu Evropy, je toto právo porušováno každou minutu a každou sekundu…“ A pokračoval: „Musí existovat tvrdá reakce. Ti, kdo stojí za touto nevyprovokovanou a neoprávněnou agresí, nemohou zůstat v evropské rodině, kde je lidský život považován za nejvyšší hodnotu.“ Denys Shmyhal obvinil ruské vůdce z hrubého porušování zákonů a řekl, že trestu za to, co nazval terorismem a genocidou, se nelze vyhnout. Požadoval také, aby byla Ruská federace okamžitě vyloučena z Rady Evropy.

 

V průběhu zasedání vystoupily mimo jiné i v rámci italského předsednictví Výboru ministrů Benedetta della Vedová, náměstkyně státního tajemníka italského Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce, a generální tajemnice Rady Evropy Marija Pejčinović Burićová (na fotografii vpravo), která hovořila kromě jiného o reakci organizace na probíhající ruskou agresi na Ukrajině. Generální tajemnice RE využila také příležitosti, aby dala jasně najevo, že v obtížných časech, které ji čekají, se cíle Rady Evropy nezmění: bude i nadále chránit a prosazovat evropské normy v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu ve prospěch všech občanů.

Účastníci mimořádného Plenárního zasedání RE ocenili štědrost a solidaritu sousedních zemí, které nadále přijímají stovky tisíc uprchlíků, většinou žen a dětí, zatímco v Ruské federaci jsou protiválečné protesty tvrdě potlačovány, svoboda projevu a shromažďování omezována a téměř všechny nezávislé zpravodajské organizace uzavřeny.

Vzhledem k účasti Běloruska na agresi by podle nich mělo předsednictvo PACE „zmrazit vztahy“ mezi Parlamentním shromážděním a orgány této země ve všech činnostech.

 

Italský ministr zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce a předseda Výboru ministrů Rady Evropy Luigi Di Maio, předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy Tiny Kox a generální tajemnice Rady Evropy Marija Pejčinović Burić učinili v závěru zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy následující prohlášení:

„Jako lídři Rady Evropy jsme při několika příležitostech vyjádřili naše pevné odsouzení agrese Ruské federace proti Ukrajině. Tato neodůvodněná a nevyprovokovaná agrese vedla k rozhodnutí Výboru ministrů a Parlamentního shromáždění zahájit postup vyloučení Ruské federace z Rady Evropy podle článku 8 statutu.

Parlamentní shromáždění jednomyslně usoudilo, že Ruská federace by již neměla být členským státem organizace. Výbor ministrů svolá z tohoto důvodu – a také s ohledem na oznámení ministra zahraničních věcí Ruské federace o rozhodnutí ruského vedení vystoupit z Rady Evropy – mimořádné zasedání.

Svými akcemi na Ukrajině ruské úřady zbavují ruský lid výhod nejpokročilejšího systému ochrany lidských práv na světě, včetně jurisdikce Evropského soudu pro lidská práva a našeho rozsáhlého systému úmluv. Vyjadřujeme solidaritu s ruským lidem, který, jak pevně věříme, sdílí demokratické hodnoty a usiluje o to, aby zůstal součástí evropské rodiny, kam patří.

Jsme odhodláni i nadále využít všech prostředků, které máme k dispozici, abychom ukrajinskému lidu poskytli podporu, úlevu a právní prostředky v jeho boji proti agresorovi a pokračovali v úsilí o mír založený na spravedlnosti a mezinárodní spolupráci.

V těchto těžkých časech je důležité, aby Evropa stála pevně a jednotně za Ukrajinou, jejími úřady a ukrajinským lidem.“

 

Ve svém následujícím vystoupení dne 16. března 2022 předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy Tiny Kox rozhodnutí Výboru ministrů vyloučit Ruskou federaci z RE uvítal.

„Rozhodnutí přichází jako okamžitá reakce na stanovisko jednomyslně přijaté Parlamentním shromážděním dne 15. března 2022 během mimořádného plenárního zasedání,“ uvedl Tiny Kox. Předseda PACE rovněž poděkoval Výboru ministrů a generální tajemnici za účinnou spolupráci, která rozhodnutí umožnila.

Na závěr Tiny Kox vyjádřil politování nad tím, že ruští občané nyní ztratí ochranu Evropské úmluvy o lidských právech. Zdůraznil, že Rada Evropy by měla i nadále spolupracovat s obránci lidských práv, demokratickými silami, svobodnými sdělovacími prostředky a nezávislou občanskou společností v Rusku.

 

Svým usnesením ze dne 17. března 2022 vyjádřil Senát PČR souhlas se středečním rozhodnutím o okamžitém vyloučení Ruska z Rady Evropy a jeho podporu. K vyloučení Ruska a Běloruska z mezinárodních organizací vyzval český Senát již 25. února, tedy den poté, co Rusko napadlo Ukrajinu. Současně vyzval k uvalení co nejtvrdších sankcí na Rusko a k uznání Ukrajiny jako kandidátské země EU. Vyzval tehdy také Mezinárodní trestní soud, aby se nadále zabýval situací na Ukrajině s ohledem na možné páchání zločinů v jeho jurisdikci, za něž nese odpovědnost prezident Ruské federace a další představitelé Ruské federace a Běloruska.

Rusko sice oznámilo, že Radu Evropy samo opustí, fakticky to ale neudělalo. Až když proces vyloučení začal, snažilo se vystoupit samo, což však vzhledem k zahájenému procesu už nebylo možné. Platí tedy, že Rada Evropy Rusko vyloučila pro nedodržování základních podmínek.

 

Zdroj: PACE,  ČTK
Foto: archiv pace.coe.int

 

 

 

Go to TOP