SD EU ke svobodě tisku a zpřístupnění vnitřních informací novinářem

Soudní dvůr Evropské unie vyhlásil dne 15. března 2022 rozsudek ve věci C-302/20 Autorité des marchés financiers, který se týkal svobody tisku. Podle něho zpřístupnění vnitřní informace novinářem o připravovaném zveřejnění článku, který pojednává o zvěstech týkajících se společností kótovaných na burze, je dovolené, pokud je nezbytné k výkonu novinářské činnosti a dodržuje zásadu proporcionality.

Novinář zveřejnil na internetové stránce deníku Daily Mail dva články pojednávající o zvěstech týkajících se předložení veřejných nabídek na odkoupení cenných papírů společnosti Hermès (ze strany společnosti LVMH) a společnosti Maurel & Prom. Uvedené ceny výrazně převyšovaly ceny těchto cenných papírů na burze Euronext. V důsledku tohoto zveřejnění značně vzrostly ceny těchto cenných papírů. Krátce před zveřejněním daných článků jistí britští rezidenti zadali příkazy ke koupi dotčených cenných papír a po zveřejnění těchto článků je prodali. Francouzský Autorité des marchés financiers (Úřad pro finanční trhy, AMF) uložil novináři peněžitou sankci ve výši 40 000 euro, protože tyto britské rezidenty informoval o připravovaném zveřejnění svých článků, a sdělil jim tak „vnitřní informace“.

Cour d’appel de Paris (Odvolací soud v Paříži), k němuž byla podána žaloba znějící na zrušení tohoto rozhodnutí, položil Soudnímu dvoru předběžnou otázku týkající se výkladu ustanovení unijního práva o obchodování zasvěcených osob. Zaprvé se táže, zda informace o připravovaném zveřejnění novinového článku, který pojednává o zvěstech na trhu, může být považována za vnitřní informaci, na kterou se vztahuje zákaz takové informace zpřístupňovat. Zadruhé se Soudního dvora táže na výjimky z tohoto zákazu ve zvláštním kontextu novinářské činnosti.

Soudní dvůr uvedl, že informace o připravovaném zveřejnění novinového článku, který pojednává o zvěstech na trhu týkajících se emitenta finančních nástrojů, může představovat informaci „přesné povahy“, a tedy spadat pod pojem „vnitřní informace“, pokud zejména zmiňuje cenu, za kterou by byly cenné papíry koupeny, jméno novináře, který je pod článkem podepsán, a název tiskového orgánu, který zajišťuje zveřejnění. Sdělení vnitřních informací může být podle unijního práva odůvodněné z titulu svobody tisku a svobody projevu. Účely žurnalistiky mohou zahrnovat investigativní práce předcházející zveřejnění, které novinář uskutečňuje za účelem ověření pravdivosti zvěstí.

Zpřístupnění vnitřní informace novinářem je však dovolené pouze tehdy, je-li považováno za nezbytné k výkonu jeho povolání a dodržující zásadu proporcionality.

Vnitrostátní soud se tak musí zabývat následujícími otázkami: zaprvé bylo nezbytné, aby novinář, který se snaží ověřit pravdivost zvěsti na trhu, kromě obsahu této zvěsti zpřístupnil třetí osobě i skutečnost, že se připravuje zveřejnění článku pojednávajícího o této zvěsti?

Zadruhé bylo by případné omezení svobody tisku, k němuž by zákaz takového zpřístupnění vedl, s ohledem na jeho potenciálně odrazující účinek na výkon novinářské činnosti, jakož i pravidla a kodexy, jimž novináři podléhají, nepřiměřené ve vztahu k újmě, kterou by takové zpřístupnění mohlo způsobit nejenom na soukromých zájmech některých investorů, ale i na integritě finančních trhů?

Úplné znění a shrnutí rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: canva.com

Go to TOP