JUDr. Monika Novotná: Zvýhodněný daňový režim pro dary na Ukrajinu

V souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu se v Česku zvedla nečekaně velká vlna solidarity. Dary příjemcům na Ukrajinu však měly nevýhodné daňové souvislosti. Komora daňových poradců a Česká advokátní komora na tyto souvislosti okamžitě upozornily i Ministerstvo financí, které reagovalo návrhem novely zákona o daních z příjmů, který je v současné době projednáván v Poslanecké sněmovně a podle návrhu vlády by jej Poslanecká sněmovna měla schválit v prvním čtení.

 

Dosavadní zákon o daních z příjmů totiž obsahuje jednak omezení pro dárce, aby si poskytnuté dary uplatnili daňově (snížili si základ daně z příjmů), jednak i pro obdarované, pokud jsou zahraničními daňovými rezidenty.

Stávající znění zákona o daních z příjmů především omezuje možnost odečíst si dary od základu daně z příjmů jen do výše 15 %, a to pro případ, že jsou poskytnuty na humanitární a charitativní účely příjemcům, kteří mají sídlo v České republice, členském státu EU nebo ve státu tvořícím Evropský hospodářský prostor. Dar poskytnutý zahraničnímu příjemci dále podléhá zdanění v České republice. Dárce, který zahraničnímu příjemci dar poskytuje, je povinen z celkové částky daru srazit 15 %, tuto daň odvést finanční správě a obdarovanému vyplatit jen 85 % celkové částky.

Novela zákona o daních z příjmů v první řadě umožňuje pro celé zdaňovací období roku 2022, aby si dárci od základu daně odečetli nejen dary poskytnuté na humanitární a charitativní účely, ale i dary poskytnuté za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Pro toto zdaňovací období je dále zvýšena hranice pro daňové uplatnění poskytnutých darů na 30 % ze základu daně. Výslovně je pak doplněna možnost daňově uplatnit dary poskytnuté Ukrajině, jejím územně správním celkům i fyzickým a právnickým osobám s bydlištěm nebo sídlem na Ukrajině.

Návrh novely dále upravuje osvobození od zdanění pro ukrajinské příjemce, jestliže jde o dary poskytnuté na humanitární a charitativní účely nebo pro podporu obrany Ukrajiny.

Vedle obvyklého uplatnění darů jako položky odčitatelné od základu daně by měla být nově zavedena i možnost, aby si poplatníci daně z příjmů dary poskytnuté na Ukrajinu uplatnili jako daňově účinný výdaj – samozřejmě si musí vybrat jen jednu z uvedených možností. V případě uplatnění daru jako výdaje se nepoužije omezení uvedené shora (30 % ze základu daně), nadto je mohou takto uplatnit i poplatníci, kteří vykážou ztrátu. Jedinou podmínkou je, že dar byl poskytnut v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

Další novinkou je osvobození příjmu, jenž získává zaměstnanec od zaměstnavatele a jenž spočívá v ubytování zaměstnance a jeho rodinných příslušníků, kteří mají bydliště na Ukrajině a kteří Ukrajinu opustili právě z důvodu ozbrojeného konfliktu.

Důležité je, že novela zákona má být aplikována se zpětnou účinností, tedy pro celé zdaňovací období roku 2022. Řada dárců totiž již dary poskytla a negativní daňové souvislosti si ani neuvědomila. Proto jsou i daňové správy již nyní instruovány tak, aby nevyžadovaly zdanění darů, které byly poskytnuty za účinnosti dosavadního znění zákona.

 

JUDr. Monika Novotná, advokátka a místopředsedkyně ČAK
Foto: canva.com

 

Go to TOP