FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – březen 2022

Již počtvrté vám nabízíme rychlé informace z jednání představenstva ČAK – Flash News. Přinášejí pouze hlavní zprávy a události, podrobnosti pak budou k dispozici, stejně jako doposud, v zápisech ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, rozhovorech a stanoviscích.


O čem tedy (krom dalšího) jednalo představenstvo ČAK na své 5. schůzi v tomto volebním období, tedy 7. – 8. března 2022?

 

ČAK bude nadále koordinovat advokátní pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Představenstvo ČAK poděkovalo všem advokátkám a advokátům, jakož i všem koncipientkám a koncipientům, kteří reagovali na jeho výzvu a zapojili se do aktivit koordinovaných Komorou na pomoc válkou zasažené Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům.

V seznamu advokátů poskytujících pro bono advokátní pomoc ukrajinským uprchlíkům ke včerejšímu dni figurovalo již více než 300 advokátů a advokátních kanceláří a další stále přibývají. Nejen pro již takto zapsané advokáty zorganizovala ČAK v součinnosti s MV ČR minulý pátek velmi praktický online seminář s tématikou pobytového režimu osob prchajících před válkou (AD informoval o obsahu podrobně ZDE). Zúčastnilo se jej 275 advokátů. Problematice vízových povinností, azylů, administraci a všemu dalšímu potřebnému a aktualizovanému, co by měl přinést připravovaný „Lex Ukrajina“, se bude věnovat další navazující seminář.

Obdobně se Komora pokouší ryze prakticky připravit (v součinnosti s MPSV) i seminář z oblasti pracovně-právní problematiky (zaměstnávání uprchlíků i stávajících ukrajinských pracovníků atd). Sledujte web ČAK a Advokátní deník a sociální sítě ČAK, včas se o konání speciálně zaměřeného vzdělávání pro pomoc ukrajinským uprchlíkům dozvíte. Komora aktivně obešle s nabídkou účasti všechny advokáty zapsané v seznamu dobrovolníků, ostatní se o konání tohoto semináře dozvědí ze sociálních sítí ČAK, z kalendáře akcí na webu ČAK a z Advokátního deníku.

 

Z transparentní účtu Advokáti Ukrajině odejdou dva miliony korun Ukrajinské národní advokátní komoře na pomoc postiženým advokátům

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., informoval členy představenstva o žádosti vedení Ukrajinské národní advokátní komory (NAAU) konkretizované jejím viceprezidentem, s nímž je ČAK v kontaktu. NAAU, která je členem CCBE, požádala ČAK o poskytnutí finančního daru na podporu postižených ukrajinských advokátů a jejich rodin. Předseda ČAK upozornil na to, že v současné situaci ovlivněné válečným konfliktem je komunikace velmi omezena, prakticky jen na e-mailovou korespondenci. Připustil, že je z těchto důvodů obtížné dodržet obvyklý standard smluvní dokumentace (originální podpisy, několik paré darovací smlouvy apod.) a je třeba k administraci humanitární pomoci ČAK přistoupit operativně a přiměřeně k válečným okolnostem.

JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně ČAK, připojila informace o společné aktivitě ČAK a Komory daňových poradců – v souvislosti s daněním darů ukrajinským příjemcům. Na základě iniciativy obou komor navrhlo operativně MF ČR změnu zákona o dani z příjmů, která zpětně zavede osvobození darů pro Ukrajinu od daně z příjmu v ČR a současně umožní i tyto dary daňově uplatnit. Novela je v současné době již publikována v Elektronické knihovně legislativního procesu (eKLEP). Její osud bude ČAK sledovat a přijetí nadále podporovat.

Představenstvo ČAK schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 000 Kč z transparentního účtu Advokáti Ukrajině k dobročinným a humanitárním účelům na základě žádosti Ukrajinské národní advokátní komory z 26. 2. 2022 a doplněné dopisem z 3. 3. 2022.

Vybrané prostředky na transparentním účtu Advokáti Ukrajině činily k 8. 3. 2022 již více než 2 410 000 Kč, účet zůstává nadále otevřen, stejně tak otevřené je poskytnutí další pomoci v budoucnu. Dar NAAU bude doprovázen darovacím dopisem ČAK, ve kterém ČAK vyspecifikuje účel darovaných prostředků v souladu se žádostí NAAU a požádá – pochopitelně v rámci možností – o informování o způsobu a účelu použití darovaných prostředků.

 

Intenzivní jednání o speciálním krytí advokátních úschov ve Sberbank CZ

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., shrnul komplikovanou situaci ohledně účtů advokátních úschov ve Sberbank CZ a informoval o dosavadních aktivitách Komory směrem k samotné Sberbank CZ, MV ČR, ČNB a Garančnímu systému finančního trhu (GSFT). Pro přehledné informování (v průběhu času aktualizované) byl zřízen speciální banner „Advokátní úschovy – Sberbank“ na webu ČAK a v Advokátním deníku, kde byly publikovány i nejčastěji kladené dotazy včetně aktualizovaných odpovědí.

Přímo během zasedání představenstva se 8. 3. 2022 předseda JUDr. Robert Němec, LL.M., a místopředseda JUDr. Petr Toman, LL.M., zúčastnili jednání podvýboru PS P ČR pro ochranu spotřebitele, kam byla ČAK vedle MF ČR, ČNB, NK ČR a GSFT pozvána. Zástupci ČAK vysvětlovali, že v případě účtů advokátních úschov nejde jen o běžný finanční či spořicí účet, ale o speciální platební nástroj transakce, u něhož se předpokládá bezpečnost, a že by se tedy stát měl k němu postavit čelem a převzít garanci za vyplacení celého objemu vkladů na úschovách, protože pro klienty advokátů je to velmi závažný problém.

ČNB, MF ČR ani GSFT však v současné situaci nevidí prostor pro odlišný režim uspokojení pohledávek z advokátních úschov, a to s odvoláním na platné právní předpisy a právo EU. Je tedy jisté, že do budoucna se advokátní úschovy neobejdou bez zákonných změn.

Představenstvo ČAK nadále považuje situaci s advokátními úschovami za závažnou a bude stále pokračovat v jednáních na vládní i parlamentní úrovni o možnostech speciálního krytí prostředků advokátní úschov.

Advokátní úschovy totiž mají zásadní význam při bezpečném vypořádávání finančních transakcí, zejména vypořádání nákupu a prodeje nemovitostí, kde je s ohledem na právní jistotu účastníků stanovena karenční lhůta 21 dnů pro zápis vkladu a kde pouze, a právě prostřednictvím úschovy u třetích osoby, je vůbec možné naplnit požadavky AML zákona, bezhotovostních plateb a právní jistoty účastníků.

Důvěra klientů v úschovy u třetích osob během provádění transakcí by neměla být narušena.

 

Novela usnesení představenstva ČAK o prohlášení o pravosti podpisu

Dosud sice advokáti byli povinni podle usnesení č. 4/2006 Věstníku, o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu, o vedení evidence o těchto prohlášeních, o vyšším ověření těchto prohlášení a o knize prohlášení o pravosti podpisu (ve znění pozdějších předpisů), identifikovat jednající osobu prostřednictvím platného dokladu totožnosti, nebylo však výslovně stanoveno, že neplatnost takového dokladu je důvodem k odmítnutí prohlášení, resp. že je překážkou v provedení prohlášení, ačkoliv například zákon o ověřování takový zákaz výslovně stanoví.

Právní důsledky však musí být totožné, a proto představenstvo ČAK přijalo novelu tohoto usnesení v tom smyslu, že nepředložení platného dokladu je důvodem, pro který nelze prohlášení učinit. Aby nedocházelo k tomu, že advokát učiní prohlášení při použití neplatného předloženého dokladu, zakotvuje novela i povinnost ověřit platnost, resp. neplatnost průkazu totožnosti (OP či cestovních dokladů) v evidenci zpřístupňované na webových stránkách MV ČR.

 

Koncept účasti ČAK v legislativním procesu

Představenstvo ČAK uložilo Odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK sledovat nově předkládané návrhy zákonů Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předkládané i jinými předkladateli než vládou. Stanovilo povinnost předkládat představenstvu ČAK návrhy vyjádření k návrhům zákonů, které se týkají právní regulace nebo oblasti působnosti advokacie, základních kodexů nebo zásadních otázek právního řádu tak, aby Komora mohla tato odborná stanoviska ČAK komunikovat s příslušnými resorty a vládou ČR.


Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.


PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK

 

Go to TOP