Webinář ČAK o povinnostech advokátů podle AML přilákal 200 zájemců

Ve čtvrtek 17. února 2022 se uskutečnil online seminář o povinnostech advokátů podle nových AML předpisů, jehož lektory byli JUDr. Robert Němec, LL.M., předseda ČAK, advokát se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, insolvenční řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž, a s ním Mgr. Illia Antonov, advokát se specializací na všeobecné korporační právo, fúze a akvizice, bankovnictví a finance, řešení sporů a migrační právo.

 

Základním cílem semináře bylo pokusit se vysvětlit, jaké povinnosti advokáti v oblasti AML – opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu mají. „Správné pochopení všech povinností a také zajišťování a následně ukládání potřebných informací chrání advokáty i advokátní kanceláře, aby se nedostali do problémů,“ uvedl na úvod předseda ČAK a lektor JUDr. Robert Němec, LL.M.

Obsahem semináře tak bylo představení základních pojmů a definicí sledovaných činností, ale zejména povinností advokátů při poskytování služeb, a to s akcentem na každodenní praxi. V druhé části semináře to pak byla i problematika praktického vedení AML spisů prostřednictvím interaktivních formulářů.

Lektoři se dotkli právních předpisů – úpravy AML v ČR i v Evropě – a připomněli nejaktuálnější 5. AML směrnici, jejíž transpozice v ČR proběhla a projevuje se ve třech právních předpisech – novele AML zákona, novele zákona o centrální evidenci účtů a ve zcela novém zákonu o evidenci skutečných majitelů.

„Novela je výrazná a přináší zcela zásadní novinky z pohledu advokátů. V účinnosti je rok, v některých případech půl roku, takže by všechny novinky měly být v rámci advokátní praxe již implementovány,“ uvedl předseda ČAK a při té příležitosti připomněl Metodickou informaci ČAK, materiál, který zpracovala Česká advokátní komora v červnu loňského roku právě podle novely AML zákona.

„Metodická informace je k dispozici advokátům pro inspiraci na webu ČAK, nejde o závazný předpis, ale spíš manuál pro inspiraci a jakýsi dobrý návod a slušný základ, který může advokátům i advokátním kancelářím pomoci vytvořit si vlastní metodiku, aby splnili zákonné povinnosti. Takže doporučuji z tohoto dokumentu vycházet,“ doplnil druhý z lektorů Mgr. Illia Antonov.

Lektoři dále hovořili o rozšíření okruhu povinných osob či elektronické identifikaci osob a v této souvislosti předseda ČAK zmínil aktuální kroky Komory, která jedná s bankami o možnosti nastavení finančních podmínek pro advokáty, aby službu tzv. Bank ID mohli využít.

Lektoři informovali také o tom, že ČAK se podařilo nechat si stavovskou samosprávu i v dodržování povinností advokátů v oblasti AML. Tuto kontrolu provádí ČAK jak na základě podnětů advokátů, tak ze svých vlastních zjištění a je také povinna činit to i na základě podnětů FAÚ. Pravomoc ČAK byla rozšířena o správní trestání přestupků při porušení AML předpisů s ohledem na klíčový aspekt výkonu advokacie, kterou je mlčenlivost advokáta. „ČAK tato agenda netěší, ale na druhou stranu to, že kompetence sankcí zůstává v profesní samosprávě, je rozhodně lepší variantou. Otázkou je, jak to bude do budoucna,“ uvedl JUDr. Němec.

Velká část webináře se týkala také problematiky skutečných majitelů, identifikace klienta, hodnocení rizikových faktorů na straně klienta, podle typu obchodu i geografických rizik a také se dlouze hovořilo o uchování a archivaci dokladů. Několikrát na tomto plénu zaznělo velmi důrazné doporučení, aby AML spis byl veden naprosto odděleně od klientského spisu. Režim důvěrnosti u klientského a AML spisu se totiž může lišit a různá je i doba uchovávání. „Navíc podle zákona se musí archivovat nejen údaje a dokumenty o klientovi, ale i úvaha advokáta, kdy posuzuje rizikovost klienta, a všech záznamů, které pak vedou k rozhodnutí,“ zdůraznil Mgr. Antonov.

Ostatně právě vedení spisu AML i archivaci usnadní advokátům interaktivní formulář, který vytvořila advokátní kancelář PRK Partners. Poté, co bude upraven, bude implementován na stránky ČAK, kde bude zpřístupněn všem advokátům. Na interaktivním dotazníku pak lektor Mgr. Antonov názorně ukázal, jak je možné mnohem rychleji a pohodlněji plnit v praxi veškeré povinnosti, které chce po advokátovi zákon. Navíc výsledkem interaktivního formuláře je Word dokument, který lze následně doplnit, vytisknout, podepsat a uložit do spisu, nebo s ním dále pracovat.

O tom, že AML problematika je pro advokáty nanejvýš aktuální a velmi diskutovaná, svědčí i desítky dotazů advokátů, které lektoři v rámci semináře zodpověděli, stejně jako to, že na webinář bylo přihlášeno takřka 200 účastníků, aktivně přihlášeno pak 173.

Loni měli advokáti možnost zúčastnit se celkem pěti webinářů ČAK s touto tématikou, letos to byl zatím první, ale protože se dá očekávat, že na poli legislativy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu bude docházet k dalšímu vývoji, budou se podobné semináře během roku opakovat. A pokud to situace dovolí, tak možná i prezenčně, což by určitě ocenili jak účastníci, tak přednášející.


Redakce AD
Foto: AD

Go to TOP