Předsedové krajských soudů vítají záměr provést vnitřní audit justice

Předseda Krajského soudu (KS) v Praze JUDr. Ljubomír Drápal přivítal záměr provést vnitřní audit justice, který by ukázal, kolik soudců potřebují konkrétní soudy. Z nadcházejících jednání a analýz by mohly vyplynout závěry o tom, jaká je skutečná potřeba soudců u jednotlivých okresních, krajských a vrchních soudů, uvedl v prohlášení pro ČTK. Podle JUDr. Vladimíra Lanžhotského, Ph.D., předsedy KS v Hradci Králové, po vnitřním auditu volají soudy již delší dobu. Případný personální audit v justici uvítali také předseda ostravského KS Mgr. Petr Novák a JUDr. Lenka Ceplová, předsedkyně ústeckého KS. O chystaném vnitřním auditu hovořil v úterý 8. února po schůzce s ministrem spravedlnosti JUDr. Pavlem Blažkem, Ph.D., prezident Soudcovské unie JUDr. Libor Vávra.

 

Předseda Krajského soudu v Praze JUDr. Ljubomír Drápal poukázal na to, že počty soudců u soudů stanovuje každoročně Ministerstvo spravedlnosti podle měřítek a ukazatelů, které však podle něj už před delším časem zastaraly. Proto začali již před lety zejména předsedové krajských soudů požadovat jejich přepracování tak, aby počet soudců u jednotlivých soudů odpovídal skutečné potřebě.

Začátkem loňského roku se s požadavkem na takový audit obrátilo kolegium předsedů krajských soudů na tehdejší ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešovou, podle Ljubomíra Drápala však bezvýsledně. „Nový ministr a nové vedení ministerstva dali najevo, že o měřítkách a ukazatelích, na nichž by spočívala systemizace soudců, jsou ochotni hovořit a jednat. Já osobně a i ostatní předsedové krajských soudů jsme to přivítali a myslím, že z nadcházejících jednání a analýz by mohly vyplynout závěry o tom, jaká je skutečná potřeba soudců u jednotlivých okresních, krajských a vrchních soudů,“ uvedl doktor Drápal.

Pokud jde o přesun části soudní agendy ze soudců na asistenty, je to podle Ljubomíra Drápala časté a oblíbené téma, zejména u soudců okresních, respektive obvodních soudů. Jeho smyslem však podle něj nemůže být jen snaha o snížení celkového počtu soudců u okresních a obvodních soudů, ale především zkvalitnění výkonu soudnictví u soudů všech stupňů. „Vyžaduje to proto, aby asistenty soudců nebyli jen začínající právníci (po skončení studia, bez jakékoliv praxe a bez znalosti justičního prostředí), ale takoví právníci, kteří svými znalostmi a zkušenostmi skýtají záruku, že na ně přesunutou část soudní agendy budou vykonávat kvalitně a že tedy jejich činnost bude pro justici přínosem a nikoliv přítěží. Za těchto podmínek ‚přesun‘ některých činností ze soudců na asistenty soudů či vyšší soudní úředníky podporuji,“ předseda KS v Praze JUDr. Ljubomír Drápal.

 

Přenesení některé soudní agendy ze soudců na asistenty by přivítal předseda Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Vladimír Lanžhotský, Ph.D. Podle něj by to mohlo vést ke zefektivnění práce soudů. Jak také uvedl, po vnitřním auditu volají soudy již delší dobu.

„V oblastech, ve kterých to právní předpisy připouští, již nyní ve východočeské justici vykonávají činnost asistenti nebo justiční čekatelé. Pro možnost dalšího přesunu agendy, za předpokladu posílení počtu asistentů na soudech, mohou být závěry vnitřního auditu směrodatné,“ řekl doktor Lanžhotský.

Audit by měl podle předsedy KS v Hradci Králové také stanovovat reálnou náročnost výkonu jednotlivých agend. „Očekávám, že jeho závěry mimo jiné doloží existenci činností ve výkonu soudnictví, které současná systemizace opomíjí, typicky rozhodování a některé úkony v exekučním řízení,“ uvedl Vladimír Lanžhotský. Doufá také, že poznatky z auditu přispějí k doplnění mezer, které současná systemizace justice vykazuje, a stanou se podkladem pro spravedlivé nastavení výkonu justice reflektující požadavky na ni kladené.

 

Také předseda Krajského soudu v Ostravě Mgr. Petr Novák případný personální audit v justici vítá. S kolegy z řad dalších předsedů soudů se o podobném kroku baví delší dobu. Uvedl, že z auditu by se mělo vycházet při stanovení počtu soudců na jednotlivých soudech. „Věřím, že pak by potřeba personálního zajištění pro nás vyšla lépe, než je současná situace,“ doplnil Petr Novák s tím, že audit by přinesl i personální stabilitu.

Případné přenesení části agendy na asistenty je podle předsedy KS v Ostravě Petra Nováka reálné. Splněny ale musí být dvě podmínky – dost asistentů a soulad se zákonem danými procesními postupy.

 

Spravedlivé rozdělení soudců čeká od auditu předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem JUDr. Lenka Ceplová. Současný způsob výpočtu rozdělení soudců mezi jednotlivé soudy je podle ní zastaralý a neodpovídá současným podmínkám. Nezohledňuje například to, že se změnila práce soudů, některých věcí ubylo a jiných, jako jsou třeba záležitosti kolem exekucí, výrazně přibylo. „Podle Kolegia předsedů krajských soudů platí, že systemizace soudců okresních a krajských soudů musí být založena na hlediscích a měřítkách, která odpovídají rozhodným skutečnostem a které vyjadřují potřebu soudců okresních a krajských soudů na vyřizování jejich agendy. Cílem není měnit rozpočtově zajištěný počet soudců, jde o jejich spravedlivé rozdělení mezi soudy,“ řekla Lenka Ceplová.

Soudcovská práce je drahá, a proto je podle Lenky Ceplové potřeba nalákat do justice absolventy právnických fakult, právně vzdělané a kvalifikované odborníky. Předsedové krajských soudů ministerstvo už loni v květnu požádali o navýšení rozpočtu na platy asistentů soudců a vyšších soudních úředníků. „Nesoudcovské platy v justici stagnují oproti platům ve veřejné správě. Výše průměrného platu v justici za prvních devět měsíců roku 2021 je o více než 10 000 korun nižší než průměrný plat za stejné období ve veřejné správě. Justice není v platech asistentů konkurenceschopná,“ uvedla předsedkyně ústeckého krajského soudu.

Podle Lenky Ceplové je dlouhodobým problémem ústeckého soudu i chybějící justiční areál. Krajský soud v Ústí nad Labem leží v záplavovém území, povodně se ho dotkly v letech 2002, 2006, 2013. O stavbě nového justičního areálu bylo rozhodnuto už v roce 2002. Ministerstvo spravedlnosti podle prezidenta Soudcovské unie JUDr. Libora Vávry řešení jeho výstavby zmínilo jako jeden z investičních záměrů. „Ihned po nástupu nové exekutivy jsme k výstavbě vedli velmi konstruktivní jednání s ekonomickým náměstkem Ministerstva spravedlnosti Radomírem Daňhelem. Pan náměstek nás ubezpečil, že ministerstvo jakožto investor s realizací akce počítá. Seznámil nás s realistickým harmonogramem a posloupností jednotlivých kroků, proto věřím, že justiční areál v Ústí nad Labem bude postaven,“ uzavřela předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem JUDr. Lenka Ceplová.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP