NS: Trend poklesu počtu rozhodnutí následně zrušených ÚS pokračuje

Ústavní soud zrušil anebo částečně zrušil v roce 2021 senátům Nejvyššího soudu jen 16 rozhodnutí. Rozhodoval přitom o 1 070 podaných ústavních stížnostech proti rozhodnutím Nejvyššího soudu. Pokračuje tak dlouhodobý trend poklesu počtu rozhodnutí Nejvyššího soudu následně zrušených Ústavním soudem.

 

Ústavní soud v roce 2021 nově registroval celkem 1511 podaných ústavních stížností napadajících rozhodnutí Nejvyššího soudu, z toho 422 stížností napadajících rozhodnutí trestního kolegia, 1086 ústavních stížností napadajících rozhodnutí občanskoprávního a obchodního kolegia a 3 ústavní stížnosti napadající rozhodnutí v rejstříku Nd, což jsou tzv. návrhy na delegaci, tedy např. spory o příslušnost mezi soudy anebo návrhy na vyloučení soudců z projednávání konkrétní věci.

Následující graf ilustruje velikost nápadu ústavních stížností v jednotlivých měsících roku 2021. Modré sloupce znázorňují množství ústavních stížností, o nichž již bylo rozhodnuto, červené potom množství stížností, o nichž doposud rozhodnuto nebylo.

 

Ústavní soudci přitom v roce 2021 rozhodli o 1070 podaných ústavních stížnostech napadajících rozhodnutí Nejvyššího soudu, z toho o 271 napadajících rozhodnutí trestního kolegia, o 796 napadajících rozhodnutí občanskoprávního a obchodního kolegia a dále také o 3 stížnostech v agendě Nd. Přirozeně nestihli rozhodnout o všech podáních z roku 2021 a naopak mezi rozhodnutými věcmi byly též ústavní stížnosti podané proti rozhodnutím senátů Nejvyššího soudu v předchozích letech.

 

rozhodnuto nerozhodnuto celkem z toho nálezy
Celkem 1070 441 1511 20
Trestní 271 151 422 3
Civilní 796 290 1086 17
Ostatní 3 0 3

 

Graf s procentuálním rozdělením napadených rozhodnutí podle kolegií.

 

Konkrétní způsob vyřízení jednotlivých ústavních stížností proti rozhodnutím Nejvyššího soudu v roce 2021 uvádí níže tabulka. Některá rozhodnutí Ústavního soudu obsahují více výroků, proto je počet jednotlivých výroků vyšší než počet doposud vydaných rozhodnutí.

Rozhodnuto 1075 Nálezy

Trestní kol.

Nálezy Civilní kol. Nálezy celkem
Vyhověno 17 3 13 16
Zamítnuto 4 0 4 4
Odmítnuto 1046 0 5 5
Zastaveno 8 0 0 0

 

Statistiky jednoznačně hovoří o vysoké kvalitě rozhodování senátů Nejvyššího soudu, a to na obou kolegiích. Pozitivní trend snižujícího se počtu rozhodnutí Nejvyššího soudu následně rušených ústavními soudci se začal výrazněji projevovat už někdy před 5 lety a naši soudci jej neustále vylepšují. Svědčí to o dobré kondici Nejvyššího soudu. Je vidět, že naši soudci rozhodují spravedlivě. Ukazuje se také, že soudci Nejvyššího soudu respektují judikaturu Ústavního soudu a tím jdou snad také příkladem soudcům na nižších instancích,“ uvedl k aktuálním statistikám předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

V roce 2020 Ústavní soud zrušil anebo částečně zrušil celkem 38 rozhodnutí senátů Nejvyššího soudu, konkrétně 5 senátům trestního kolegia a 33 senátům občanskoprávního a obchodního kolegia. Představovalo to 3 % ze všech 1484 projednaných, resp. rozhodnutých ústavních stížností v roce 2020. Výše uváděné statistiky přitom vykazují, že v roce 2021 rušil Ústavní soud na základě podaných ústavních stížností Nejvyššímu soudu jen 1,6% rozhodnutí.

Starší statistická data zveřejnil Nejvyšší soud ve zprávě vydané dne 4. 2. 2020, která mj. uvádí, že například ještě v roce 2016 zrušil nebo částečně zrušil Ústavní soud po projednání ústavních stížností celkem 102 rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: NS – autor: Aleš Ležatka

Go to TOP