ČAK vysvětluje důvody svého postupu ve věci zpřístupnění datových schránek

S ohledem na značné množství dotazů a reakcí advokátek a advokátů s pozastaveným výkonem advokacie v souvislosti se zpřístupněním jejich datových schránek k 1. lednu 2022, o němž Advokátní deník informoval, vysvětluje Česká advokátní komora důvody tohoto postupu.

Zpřístupnění datové schránky advokátek a advokátů s pozastaveným výkonem advokacie, resp. zaslání nových přístupových údajů k těmto datovým schránkám, je plně v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění (dále jen zákon).

Podle § 4 odst. 3 zákona zřídí ministerstvo datovou schránku podnikající fyzické osoby (automaticky) advokátu poté, co obdrží informaci o jeho zapsání do zákonem stanovené evidence. Touto evidencí je v daném případě seznam advokátů vedený Českou advokátní komorou (dále jen seznam advokátů).

V souladu s přechodným ustanovením § 31 odst. 3 zákona byla k 1. červenci 2012 datová schránka zřízena automaticky všem advokátům zapsaným k tomuto dni v seznamu advokátů.

Podle § 11 odst. 2 zákona ministerstvo znepřístupní datovou schránku podnikající fyzické osobě (kterou je dle dikce zákona i advokát) ke dni jeho výmazu ze zákonem stanovené evidence. Tímto výmazem je v rámci advokacie vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

Jelikož pozastavením výkonu advokacie zůstává pozastavený advokát zapsán v seznamu advokátů a dle zákona o advokacii mu zůstávají zachována některá práva a povinnosti advokáta (včetně účasti v advokátní společnosti a možnosti účasti na sněmu České advokátní komory), nelze jej považovat za osobu, jež byla vymazána ze zákonem stanovené evidence.

Datová schránka tedy měla být k 1. červenci 2012 zřízena i advokátkám a advokátům s pozastaveným výkonem advokacie. Pokud byl po tomto datu advokátce či advokátovi pozastaven výkon advokacie, neměla být jejich datová schránka z tohoto důvodu znepřístupněna.

Podle § 11 odst. 5 zákona nelze na základě žádosti znepřístupnit datovou schránku, která byla zřízena dle § 4 odst. 3 zákona, tedy mj. datovou schránku advokáta.

Pokud je jedna osoba zapsána ve více seznamech – zákonem stanovených evidencích – ve smyslu § 4 odst. 3 zákona (například je soudním exekutorem a zároveň pozastaveným advokátem), má přímo ze zákona zřízeno více datových schránek, přičemž daná osoba ani příslušná Komora tuto skutečnost nemůže nijak ovlivnit. Jedinou možností znepřístupnění „advokátní“ datové schránky je výmaz osoby, jíž byla tato schránka zřízena, ze zákonem stanovené evidence ve smyslu citovaného § 11 odst. 2 zákona, tedy vyškrtnutí ze seznamu advokátů.


JUDr. Petr Čáp, tajemník České advokátní komory

Ilustrační foto: canva.com; ČAK

Go to TOP