MS v Praze zrušil v některých případech povinnost vyplnit příjezdový formulář

Městský soud v Praze vyhověl dne 1. prosince 2021 návrhu na zrušení části ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 10. 2021, č. j. 20599/2020-126/MIN/KAN, podle něhož mají všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v zahraničí, povinnost před vstupem na území České republiky vyplnit elektronický příjezdový formulář. Městský soud shledal, že tato povinnost v některých případech porušuje právo na ochranu soukromí. Konkrétně nelze tuto povinnost uložit v případě cesty individuální dopravou. V případě příjezdu osob ze zemí s nízkým rizikem nákazy je současná úprava této povinnosti nepřiměřená zejména s ohledem na způsob sběru osobních údajů.

 

Jak stojí v prohlášení Městského soudu v Praze, ochranné opatření ve spojení se zákonnou úpravou neobsahuje dostatečné záruky proti zneužití identifikačních údajů, a to včetně rodného čísla, místo pobytu na českém území, způsob dopravy, kterou osoba použila a země navštívené za posledních 14 dní, uvedených v elektronickém příjezdovém formuláři. K těmto údajům mají přístup všechny krajské hygienické stanice a Ministerstvo zdravotnictví, přičemž není specifikováno, kdo konkrétně má do databáze přístup a za jakým účelem a není upravena doba uchovávání osobních údajů.

Podle vyjádření Ministerstva zdravotnictví mají být údaje uchovávány po dobu 12 měsíců. „Vhledem k tomu, že důvodem sběru osobních údajů je usnadnění trasování, tak délka uchovávání údajů není přiměřená. Podle současného stavu poznání činí inkubační doba nemoci covid-19 maximálně 14 dnů. Proto maximálně v řádu několika málo týdnů od příjezdu by měly být identifikovány všechny osoby s nemocí, které mohly ohrozit své spolucestující a dochází k trasování,“ konstatoval Městský soud.

Městský soud dospěl k názoru, že povinnost vyplnění příjezdového formuláře je podstatným zásahem do práva na ochranu soukromí, které je chráněno čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 evropské Úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod. Městský soud nepochybuje o tom, že opatření sleduje legitimní cíl (ochranu obyvatelstva před šířením koronaviru SARS-CoV-2). V případě cestujících individuální dopravou však neshledal, že by povinnost vyplnit příjezdový formulář k naplnění tohoto cíle přispívala, neboť pokud osoba cestuje do ČR autem či jinou individuální dopravou, neobsahuje formulář žádné údaje relevantní pro trasování a nejde tedy o důvodný zásah do základního práva na ochranu soukromí.

V případě zemí s nízkým rizikem nákazy (tzv. zelené země) soud vyšel ze skutečnosti, že se jedná se o země, kde je nízká rozšířenost viru mezi populací. Sběr osobních údajů z příjezdových formulářů u osob přijíždějících z těchto zemí je tedy schopna přispět k danému legitimními cíli ochrany veřejného zdraví jen velmi málo.

Městský soud neshledal, že by povinnost vyplnit příjezdový formulář byla za všech okolností protiústavní, proto poskytl Ministerstvu zdravotnictví čas na to, aby dotčené body ochranného opatření upravil. Okamžik zrušení částí opatření z toho důvodu posunul až na 6. prosince 2021 (24:00 hod.).

Při případném zachování povinnosti vyplnit příjezdový formulář bude však ministerstvo vázáno právním názorem soudu uvedeným v aktuálním rozsudku Městského soudu v Praze, podle něhož povinnost vyplnit příjezdový formulář nelze zakotvit pro osoby přijíždějící individuální dopravou a v ostatních případech musí MZd podrobně upravit podmínky nakládání s osobními údaji sesbíranými z uvedených formulářů a zkrátit dobu uchovávání údajů na maximálně několik málo týdnů.

 

Zdroj: Městský soud v Praze
Foto: canva.com a plf.uzis.cz

Go to TOP