Prezident republiky Miloš Zeman podepsal sedm zákonů

V pondělí 15. listopadu 2021 podepsal prezident republiky Miloš Zeman celkem sedm zákonů – kromě jiného například novelu zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákona č. 551/1991 Sb., o obecní policii, a dalších souvisejících zákonů, která by měla napomoci vymáhat postihy od řidičů a jež upravuje zásahy proti bezpilotním systémům a rušení provozu elektronických komunikací. Dále podepsal Miloš Zeman tyto předpisy:

 

1. zákon ze dne 26. října 2021, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Novela uvedeného zákona se mimo jiné týká přesnějšího vymezení úředního razítka a úpravy pečetidla s malým státním znakem, a to jako pečetidla Ministerstva zahraničí. Umožňuje také dobrovolným a podnikovým hasičům i členům spolků v požární ochraně používat velký státní znak na stejnokrojích. Obdobné právo dostanou rovněž zdravotničtí záchranáři.

2. zákon ze dne 26. října 2021, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Pobytová sociální zařízení s vyšším počtem klientů budou muset být ze zákona vybavena požární signalizací, v budovách s nejvýše 50 klienty postačí podle předlohy čidla. Zařízení s elektrickou signalizací pak budou muset být napojena na pult centralizované ochrany na operačním středisku hasičského záchranného sboru příslušného kraje. Povinnost se vztáhne i na současná zařízení sociálních služeb, ta ji budou muset splnit do tří let od nabytí účinnosti novely.

Novela upravuje i možnost bezplatného připojení elektrické požární signalizace v nemovitých národních kulturních památkách i v dalších vybraných nemovitých kulturních památkách na pulty centralizované ochrany hasičů.

3. zákon ze dne 26. října 2021, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

V souladu s již výše zmíněnou novelou budou moci policisté a celníci požadovat po řidiči uhrazení dosud nesplacené částky postihu v hotovosti nebo kartou. Pokud řidič nedoplatek na místě neuhradí, mohli by mu policisté nebo celníci nařídit, aby zajel na nejbližší vhodné místo, kde by z vozu buď odebrali registrační značku, nebo na kolo nasadili botičku. Následně by informovali provozovatele vozidla. Opatření má pomoci vymáhat postihy především od cizinců.

Novela zákona o Policii ČR upravuje také například zásahy proti bezpilotním systémům, odnětí věci a rušení provozu elektronických komunikací.

4. zákon ze dne 26. října 2021, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Sídlo státního oblastního archivu pro Královéhradecký a Pardubický kraj se podle výše uvedené novely přesune ze Zámrsku na Orlickoústecku do Hradce Králové. Důvodem přesunu jsou hlavně problémy s nedostatečnými prostorami dosavadního sídla archivu, který je na zámečku v Zámrsku, a odlehlost této obce nedaleko Vysokého Mýta od obou krajských měst.

Novela, která nabude účinnosti počátkem příštího roku, má navíc sloučit státní okresní archivy Praha-východ a Praha-západ kvůli problémům archivu pro Prahu-východ v Přemyšlení u Prahy. Vznikne okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích u Prahy, v nichž je nyní archiv pro Prahu-západ.

5. zákon ze dne 26. října 2021, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, má kromě jiného zjednodušit agendu spojenou s přestupky a zlepšit součinnost úřadů při ochraně dětí před domácím násilím. Zavádí pravidla šetrného výslechu svědka mladšího 15 let a informační povinnost správního orgánu vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí v případě, že byl přestupek vykazující znaky užití násilí v rodině nebo v partnerském vztahu spáchán na dítěti nebo před dítětem.

S pokutami od 10 000 korun do 50 000 korun a až 100 000 korun v případě opakovaného přestupku počítá novela za použití pyrotechniky při sportovních utkáních i v souvislosti s jejich konáním. Pachatelům bude hrozit i zákaz vstupu na stadiony.

Posledními dvěma zákony, které prezident republiky v pondělí 15. listopadu podepsal, jsou novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zdroj: ČTK, hrad.cz
Foto: canva.com

Go to TOP