Restorativní platforma diskutovala o výzvách české restorativní praxe

O prázdninách informoval Advokátní deník o vzniku projektu Restorative Justice, kdy členové této nově vzniklé Restorativní platformy oslovili také zástupce z řad advokátů – odborníky a zkušené praktiky, ke spolupráci na proměně trestního řízení v ČR. Začátkem října zahájila Restorativní platforma svoji činnost a nyní mají její čtyři sekce za sebou jednání, kterých se zúčastnilo přes 40 profesionálů trestně právní praxe, kteří sdíleli své postřehy k základním principům a pilířům restorativní justice a k aktuální české i zahraniční restorativní zkušenosti. Společně se zabývali otázkami jejího dalšího rozvoje a inspirací v oblasti restorativních přístupů. Za Českou advokátní komoru se prvních jednání účastnil její tajemník JUDr. Petr Čáp.

 

Již v průběhu tohoto úvodního setkání odborníci v rámci sekcí pro přípravné řízení, řízení před soudem, vykonávací i pro pomáhající profese identifikovali řadu možností, jak restorativní principy účinně zařadit do české praxe. Shodli se na tom, že jim již současný legislativní rámec nabízí možnosti, jak restorativní principy do své práce zařadit.

V prvních dvou sekcích bylo hojně probíráno téma odklonů v trestním řízení a jejich využívání, a dále také obecné přístupy k poškozeným či obětem v průběhu řízení a praxe jednotlivých zúčastněných. Jako jeden z problémů současné praxe se jeví nedostatek informací pro rozhodující orgány o osobách dotčených trestným činem a trestním řízením.

Další sekce projednávaly možnosti restorativních programů ve všech fázích trestního řízení a svoje zkušenosti s nimi, oceňovaly interdisciplinaritu práce v rámci platformy a možnosti diskutovat konkrétní možnosti své restorativní praxe s klienty.

V rámci Restorativní platformy se setkávají zástupci Policie ČR, státního zastupitelství, Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR, advokacie, soudci všech stupňů vč. Nejvyššího soudu, odborníci sociálních služeb a nevládních organizací, kteří s oběťmi a pachateli trestných činů v průběhu trestního řízení pracují. Hovořili o potřebách a očekáváních svých klientů různě dotčených kriminalitou, uvažovali o možných řešeních následků trestné činnosti. Proto v této souvislosti vítají další plánovaná společná setkání s kolegy z dalších profesních sekcí, kde budou moci vše podrobně mezioborově diskutovat.

Vznik platformy navazuje na kroky naplánované ve Strategii restorativní justice pro ČR, kterou jsme představili v březnu tohoto roku na online konferenci Česko restorativně v rámci evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change. V průběhu dvou let proběhne více než 10 online i osobních setkání s předem danými tématy a především diskusí, která povede k vytvoření praktické příručky pro restorativní praxi v ČR.

Druhé setkání sekcí Restorativní platformy se uskuteční na přelomu listopadu a prosince, o dalších novinkách bude Advokátní deník informovat.

Redakce AD; restorativnijustice.cz
Foto: restorativnijustice.cz

Go to TOP