Benátská komise nedoporučila měnit systém slovenské advokátní samosprávy

Benátská komise se na svém 128 plenárním zasedání ve dnech 15. – 16. října 2021 zabývala dvěma otázkami, které jí položila ministryní spravedlnosti Slovenské republiky JUDr. Mária Kolíková. První otázka se týkala možnosti vytvořit více advokátních komor namísto jedné, druhá otázka se týkala možných změn v disciplinárním řízení vedených proti advokátům. Až na vyžádání dostala komise od Ministerstva spravedlnosti SR úvahy o navrhovaných změnách, u kterých absentuje jakákoli dopadová studie. Benátská komise nyní ve své zprávě konstatovala, že taková změna přináší za prvé riziko polarizace a za druhé riziko, že by se stávající systém mohl stát nefunkčním.


„Slovenská advokátní komora již při záměru ministerstva zaslat tyto otázky Benátské komisi upozorňovala na to, že jde o záležitosti, které jsou řešitelné na národní úrovni a není třeba se s takovými obecnými a hypotetickými otázkami obracet na mezinárodní orgán, zvlášť pokud k tomu nejsou dány objektivní důvody a věc nebyla náležitě projednána s dotčenými subjekty včetně soudů. Jinak vystavujeme stát značnému reputačnímu riziku. Otázky ministerstva Benátské komisi považujeme za reakci na veřejné vystupování Komory v otázkách týkajících se fungování právního státu a snahu vyvolat zmrazující efekt ve vztahu k našim výstupům. Zároveň je třeba konstatovat, že Slovenská republika čelí v současnosti mnohem významnějším výzvám v oblasti spravedlnosti a není namístě, aby ukvapené a nepromyšlené politické zásahy vedly k oslabení nebo destabilizaci fungujících pilířů právního státu. Zároveň mě ale těší, že Benátská komise ve své zprávě neidentifikovala žádné nedostatky ve fungování SAK,“
uvedl ke stanovisku komise JUDr. Viliam Karas, PhD., předseda Slovenské advokátní komory.

 

Benátská komise poznamenává, že mezinárodní právo vyžaduje nezávislost a profesionalitu advokátů/obhájců, tedy záruku, která většinou slouží zájmům obviněných v trestních věcech, jakož i doporučuje vytvořit nezávislé advokátní komory. Ve většině členských států Rady Evropy je spíše výjimkou než pravidlem mít více než jeden nezávislý samosprávný orgán právníků. Komise vyjadřuje, že SAK by měla být na státu nezávislá, nebo by měla mít přinejmenším značnou autonomii. Jednou z hlavních funkcí komory je reprezentativnost – je pověřena úkolem chránit práva a zájmy svých členů i před státem. Benátská komise doporučuje slovenské vládě a zákonodárnému sboru, aby nepokračovaly ve vytváření více advokátních komor založených na dobrovolném členství.

 

K první otázce položené ministryní týkající se možné reformy disciplinárního řízení vůči advokátům se změnou, která by zakládala disciplinární pravomoc Nejvyššího správního soudu už ve druhém stupni rozhodování, se komise vyjádřila tak, že už dříve vyjádřila přednost tomu, aby disciplinární řízení probíhaly na komoře samotné. Benátská komise dále ve své zprávě zveřejňuje, že ministryně během návštěvy Bratislavy neposkytla zpravodajcům komise přiměřené důkazy o svém tvrzení, že SAK příliš chránila své členy. Jak vyplývá ze statistik poskytnutých SAK, v posledních letech byli advokáti postaveni před disciplinární odpovědnost častěji než soudci a některé z těchto disciplinárních případů zahrnovaly vysoké peněžité pokuty a vyloučení z komory. Benátská komise konstatovala, že neexistují žádné viditelné známky toho, že by byla SAK přetížena svými úkoly nebo neschopná poskytovat svým členům kvalitní služby.

LINK na prezentaci SAK a argumentaci pro BK https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/benatska


Zdroj: SAK

Foto: canva.com

 

Go to TOP