Právnická fakulta UP Olomouc zve na říjnové a listopadové webináře

Dohoda o vině a trestu, Nový stavební zákon, Právní ochrana duševního vlastnictví – to jsou názvy jen několika webinářů, resp. seminářů, které na podzim připravila Právnická fakulta UP v Olomouci. Ten první, týkající se řešení trestních věcí, se koná již příští týden, konkrétně 14. října 2021, takže je nejvyšší čas se přihlásit.

 

Webinář Dohoda o vině a trestu a další formy konsensuálního řešení trestních věcí

Termín: 14. října 2021 od 9:00 do 12:30 hod. online přes MS TEAMS

Přednáší: doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., vedoucí Katedry trestního práva Právnické fakulty UP (zabývá se problematikou trestání a zvláštními způsoby řízení, včetně institutu dohody o vině a trestu), asistent soudce Ústavního soudu.

Cílem webináře je podrobně seznámit posluchače s aktuální právní úpravou institutu dohody o vině a trestu a dalších konsensuálních forem řízení (prohlášení viny, označení skutečností za nesporné, odklony v trestním řízení), jakož i s aktuální judikaturou k tomuto tématu. Výklad bude soustředěn na hlavní interpretační a aplikační problémy spojené s uvedenými instituty, jakož i na jejich výhody a nevýhody jak z pohledu obhajoby, tak z pohledu orgánů činných v trestním řízení.

Webinář je určen pro advokáty, státní zástupce, soudce, příslušníky policejních orgánů, úředníky Probační a mediační služby.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 11. října 2021

Přihlášení možné na https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_DohodaOVineATrestu.html.

 

Webinář Základní instituty dědického práva

Termín: 15.října 2021 od 9:00 do 12:30 hod. online přes MS TEAMS

Přednáší: JUDr. Iveta Vankátová, Ph.D., notářská kandidátka a zástupkyně notářky JUDr. Leony Václavkové, odborná asistentka na Katedře politologie a společenských věd PF UP specializující se na soukromé právo, autorka řady odborných příspěvků a publikací zaměřující se na dědické právo.

Cílem webináře je seznámit účastníky s aktuálním právním rámcem institutů dědického práva s poukázáním na jejich praktickou využitelnost. Účastníci budou seznámeni jak s hmotněprávními, tak s procesněprávními aspekty dané problematiky.

Webinář je určen pro advokáty, notáře, úředníky veřejné správy, ale i další zájemce o danou problematiku.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 12. října 2021

Přihlášení možné na https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_ZakladniInstitutyDedickehoPrava.html.

 

Webinář Mezinárodní obchodní transakce – mezinárodní kupní smlouva

Termín: 3. listopadu 2021 od 9:00 do 12:30 hod. online přes MS TEAMS

Přednáší: Mgr. Slavomír Halla, Ph.D., odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva UP, místopředseda představenstva a právník energetické společnosti, člen European Association of Private International Law.

Cílem webináře je seznámit účastníky se základy problematiky business-to-business kupní smlouvy s mezinárodním prvkem, zejména s ohledem na regulaci prostřednictvím Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Kromě teoretických poznatků bude představen i přehled důležitých domácích i zahraničních soudních rozhodnutí a praktických kontraktačních rad.

Webinář je určen pro advokáty, podnikové právníky, ale také neprávnickým profesím, u kterých pracovní náplň úzce souvisí s mezinárodní kupní smlouvou – např. nákupčím, manažerům zásobování nebo procurement officers.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 29. října 2021

Přihlášení možné na https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_MezinarodniKupniSmlouva.html.

 

Webinář Aktuální otázky exekučního řízení (se zaměřením na novelizace exekučního práva v roce 2021)

Termín: 5. listopadu. 2021 od 9:00 do 12:30 hod. online přes ZOOM

Přednášející: webinář povedou dvě lektorky – JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., odborná asistentka na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP; dlouhodobě působí v oblasti práva civilního procesu a rodinného práva, exekučnímu právu se věnuje v rámci akademické profesní kariéry a praxe v advokacii; je spoluautorkou učebnic práva civilního procesu, komentářů k občanskému zákoníku, občanskému soudnímu řádu a k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí; působí rovněž jako lektorka Justiční akademie; a Mgr. Lenka Waloszková, v oblasti exekučního práva se pohybuje od r. 2010, kdy pracovala jako asistentka soudce u Okresního soudu v Ostravě, působí na Exekutorském úřadu v Šumperku jako exekutorský kandidát.

Cílem webináře je seznámit účastníky s aktuálním děním v oblasti exekučního práva, zejména pak s novelizacemi OSŘ a EŘ v oblasti exekučního práva v roce 2021.

Webinář je určen pro advokáty, soudce, soudní exekutory, podnikové právníky a představitele jiných profesí, které pracují s vymáháním pohledávek.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 2. listopadu 2021

Přihlášení možné na https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_AktualniOtazkyExekucnihoRizeni.html.

 

Webinář Vady právních jednání a jejich následky

Termín: 12. listopadu 2021 od 9:00 do 12:30 hod. online přes MS TEAMS

Přednáší: doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D., docent na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP, předseda České a slovenské společnosti pro deliktní právo a příbuzné obory, člen Pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády (v letech 2007-2012 byl  členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku), člen Komise pro rekodifikaci soukromého práva  na Slovensku, advokát ČAK,  lektor Justiční akademie ČR, spoluautor Velkého akademického komentáře k občanskému zákoníku, v současné době připravuje jako hlavní redaktor a spoluautor velký komentář k novému občanskému zákoníku.

Obsah webináře

Zvláštní problémy některých vad právního jednání
Právně relevantní omyl
Bezprávná výhrůžka
Rozpor se zákonem
Porušení požadavku formy

Následky vad právního jednání
Zdánlivost
Neplatnost (absolutní, relativní)

Náhrada škody způsobené neplatností (zdánlivostí) právního jednání

Webinář je určen pro advokáty, soudce, státní zástupce, podnikové právníky aj. odbornou veřejnost zabývající se soukromým právem.

Cena: 3 000 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 9. listopadu 2021

Přihlášení možné na https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_VadyPravnichJednani.html.

 

Seminář Právní ochrana duševního vlastnictví

Termín: 19. listopadu 2021 od 9:00 do 12:30 hod.

Místo konání: Právnická fakulta UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 8, budova A, sál Rotunda

Přednášející: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., vedoucí Katedry soukromého práva a civilního procesu, odborník na autorské právo; zastupoval Česko ve Vysoké skupině autorskoprávních odborníků komise Evropských společenství, působil v konzultačním a poradním orgánu prezidenta České republiky, v rozkladové komisi Úřadu průmyslového vlastnictví, v řídícím výboru k novému občanskému zákoníku a v rekodifikační a aplikační komisi, v komisi Legislativní rady vlády pro občanské právo a v akademickém sněmu AV ČR; je spoluautorem českého autorského zákona z roku 2000; byl vyhlášen Právníkem roku 2006 v kategorii Právo duševního vlastnictví.

Seminář je prakticky zaměřen na základní otázky ochrany práv duševního vlastnictví z hlediska platného českého práva a judikatury. Účastníci budou seznámeni s novým legislativním a judikaturním vývojem u nás. Dílčí pozornost bude věnována zajišťování důkazů, znaleckým posudkům a dalším praktickým otázkám ochrany práv autorských, vzorových, patentových a dalších, a to vše i ve spojení s ochranou před nekalou soutěží.

Seminář je určen pro advokáty a jiné právníky, advokátní koncipienty, patentové zástupce, asistenty patentových zástupců a další zájemce o ochranu duševního vlastnictví z praxe.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 16. listopadu 2021

Přihlášení možné na https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_PravniOchranaDusevnihoVlastnictvi.html#.

 

Webinář Postavení znalce v civilním řízení, jeho práva a povinnosti ve světle nového znaleckého práva

Termín: 26. listopadu 2021 od 13:00 do 15:30 hod. online přes MS TEAMS

Přednášející: JUDr. Petr Ševčík, Ph.D., je civilním soudcem Okresního soudu v Karlových Varech; působil na Legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti, kde byl jedním z tvůrců věcného záměru nového znaleckého zákona, poté působil jako vedoucí oddělení soudních znalců, znaleckých ústavů a tlumočníků, byl členem expertní skupiny ministra spravedlnosti pro znaleckou a tlumočnickou činnost; působí jako externí přednášející Justiční akademie ČR pro oblast znaleckého práva; je spoluautorem publikace Znalecké právo (2015, C. H. Beck).

Cílem webináře je seznámit posluchače s určitými specifiky znaleckého dokazování v civilním soudním řízení, a to při zohlednění změn, které znalecké právo zažívá od účinnosti nové právní úpravy. Pozornost bude upřena jednak na každodenní otázky, které znalec ustanovený v civilním řízení je povinen řešit, ale také na otázky, které doposud příliš nerezonují českým právně-znaleckým éterem, avšak mají naprosto zásadní význam pro výsledek dokazování jako takový.

Webinář je určen především pro znalce a zástupce znaleckých ústavů, dále pro civilní soudce, asistenty, justiční čekatele, advokáty a pro další zájemce zabývající se specifiky civilního dokazování jako takového.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 23. listopadu 2021

Přihlášení možné na https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_PostaveniZnalceVCivilnimRizeni.html.

 

Webinář Nový stavební zákon – průvodce novou právní úpravou veřejného stavebního práva

Termín: 10. prosince 2021 od 9:00 do 12:30 hod. online přes MS TEAMS

Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D., odborný asistent na Katedře správního práva a finančního práva PF UP, působí rovněž jako vrchní ministerský rada odboru Legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj; podílel se na přípravě nového stavebního zákona (zákon č. 183/2021 Sb., stavební zákon), zejména po stránce právní a legislativní; je členem Rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo a členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – Komise pro správní právo č. 2.

Cílem webináře je seznámit posluchače s koncepcí nového stavebního zákona a se změnami, které tento zákon přináší. Představeny budou základní instituty nové právní úpravy, nová soustava státní stavební správy, změny v územním plánování a změny v povolovacích procesech.

Webinář je určen všem, kteří se chtějí seznámit s novým stavebním zákonem – nejen úředníkům orgánů veřejné správy, kteří budou novou právní úpravu aplikovat, ale i stavebníkům a všem, kteří se se stavebním zákonem již dnes dostávají do styku.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 7. prosince 2021

Přihlášení možné na https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_NovyStavebniZakon.html.

 

Webinář Aktuální problémy opatrovnického soudnictví (z pohledu soudce i SPOD)

Termín: 16. prosince 2021 od 9:00 do 12:30 hod. online přes ZOOM

Přednášející: webinář povedou dvě lektorky – Mgr. Jana Malá, LL.M., soudkyně opatrovnického a civilního úseku na Okresním soudu v Přerově; oblasti rodinného práva se aktivně věnuje od roku 2014, kdy začala působit jako asistentka soudce opatrovnického úseku, věnuje se doktorskému studiu na PF UP a lektorské činnosti pro Justiční akademii; a Mgr. Alice Musilová, působí v oblasti péče o ohrožené děti, je metodikem sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Olomouckého kraje, Odboru sociálních věcí, působí jako externí vyučující na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc a v rámci kombinovaného studia Sociální práce na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty UP.

Cílem webináře je seznámit účastníky s aktuálními otázkami tzv. opatrovnického soudnictví se zaměřením na úpravu poměrů nezletilých dětí. Seminář bude koncipován jako společná diskuse soudce a pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve snaze nalézt optimální řešení na konkrétní praktické problémy.

Webinář je určen pro advokáty, soudce, pracovníky SPOD a všechny ostatní osoby, které se zajímají o tzv. opatrovnické soudnictví.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 23. listopadu 2021

Přihlášení možné na https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_AktualniProblemyOpatrovnickehoSoudnictvi.html.

 

 

Odkazy včetně elektronických materiálů budou zaslány všem přihlášeným den před konáním webináře na e-mail. Výše uvedené aplikace není nutné instalovat, webinář je možné sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka). Po skončení webináře bude všem přihlášeným zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů.

 

Další informace
získáte u Mgr. Michaely Šrámkové, Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta, Oddělení komunikace a vnějších vztahů, michaela.sramkova@upol.cz.

 

Zdroj: PF UP Olomouc
Foto: archiv PF UP Olomouc

Go to TOP