Vedoucím katedry trestního práva na PF UK se stal docent Tomáš Gřivna

Ve výběrovém řízení na obsazení místa vedoucího katedry trestního práva Právnické fakulty UK uspěl nejlépe a na doporučení akademické komise se jím stal advokát a viceprezident Unie obhájců docent JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., který je také pravidelným autorem odborných článků v Bulletinu advokacie. A to dokonce jedním z oceňovaných.

 

Docent Tomáš Gřivna se totiž stal prvním laureátem Ceny Václava Mandáka (pojmenované po dlouholetém šéfredaktorovi BA) za nejlepší odborný článek publikovaný v Bulletinu advokacie v roce 2017 za příspěvek nazvaný Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem. (BA 6/2017, str. 61-66) Cenu mu slavnostně předal v rámci galavečera Právníka roku 2017 v brněnském Bobycentru předseda redakční rady Bulletinu advokacie JUDr. Petr Toman, LL.M. (na snímku vlevo).

Ve svém příspěvku připomněl případ íránsko-českého podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha, který otevřel otázku přípustnosti odposlechu komunikace mezi advokátem a obviněným. Detailně pak rozebral, jak je právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem zakotveno v Listině základních práv a svobod, Evropské úmluvě o ochraně práv a základních svobod, právu Evropské unie i v českém trestním řádu, a shrnul nejdůležitější příslušnou judikaturu Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva.

Redakce Bulletinu advokacie a Advokátního deníku se připojuje ke gratulantům, přeje v nové funkci mnoho pracovních i osobních úspěchů a těší se na další publikační spolupráci.

Redakce AD
Foto: AD; archiv T. Gřivny


Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.,  působí na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, je advokátem v Praze a viceprezidentem Unie obhájců ČR.

V roce 1997 ukončil bakalářský studijní program na Policejní akademii České republiky. Právnickou fakultu absolvoval v Praze (summa cum laude), kde získal v roce 2003 titul doktora práv (JUDr.) a v roce 2005 úspěšně ukončil postgraduální doktorský studijní program (Ph.D.) v oboru Veřejné právo III. (ústavní právo, trestní právo, kriminologie a kriminalistika). Od roku 2004 je vysokoškolským pedagogem na katedře trestního práva Právnické fakulty UK a od roku 2021 jejím vedoucím. V roce 2010 byl po úspěšném habilitačním řízení jmenován docentem Karlovy Univerzity v oboru trestní právo, kriminologie a kriminalistika.

Bohatá je i jeho přednášková činnost mimo Právnickou fakultu UK (Vysoká škola ekonomická v Praze, Panevropská vysoká škola, Justiční akademie).

Je členem Rady Justiční akademie, členem několika redakčních rad. V publikační činnosti se věnuje především trestnímu právu. Publikoval několik desítek článků v právnických časopisech, některé i v zahraničí.

Za monografii „Soukromá žaloba v trestním řízení“ získal prestižní Bolzanovu cenu. Je spoluautorem vysokoškolských učebnic trestního práva hmotného a procesního, jakož i dalších učebních materiálů. Spoluautorsky se podílí i na v praxi respektovaných komentářích k trestnímu řádu, k trestnímu zákoníku, k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a k zákonu o obětech trestných činů vydávaných nakladatelstvím C. H. Beck.

Od roku 2008 je členem rozkladové komise ministra obrany. Působí též v legislativě, mimo jiné jako předseda stálé Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády a jako člen rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti České republiky pro nový trestní řád.

 

Go to TOP