O Sněmovním fóru, volbách, a tak vůbec

S velkým zájmem sleduji Sněmovní fórum již od jeho spuštění. Obsah diskutovaných témat je velmi pestrý, neméně pestrý je i způsob prezentace názorů toho kterého přispěvatele, povětšinou kandidáta do představenstva. Poměrně dlouho jsem hledal odpověď na otázku, jak mohu do tohoto vskutku bouřlivě klokotajícího kotle myšlenek přispět já sám, a dospěl jsem k potřebě sdělit následující.

 

Nejsem srozuměn s konfrontačním tónem, který současné předvolební období provází. V mém vidění advokátního světa není představenstvo Komory či kterýkoliv jiný její orgán homogenním celkem, který je postaven na totožném „politickém programu“ a jemuž se podařilo ve volbách převálcovat „ty druhé“, ty s odlišným programem. I předvolební souboj o místa ve stavovských orgánech vyžaduje jistou advokátní noblesu, nemá tedy do důsledků přejímat způsoby boje politického, zejména pak jeho zkratkovitost, heslovitost a přílišnou konfrontaci. Vždyť advokáti jsou osobami, u nichž lze předpokládat zájem na tom, aby jejich rozhodování (včetně toho ve volbách) bylo informované a tudíž zodpovědné. Takové rozhodování předpokládá možnost a ochotu seznámit se s určitou otázkou, s různými přístupy k jejímu řešení, s dostupnými argumenty a protiargumenty. Silná hesla a proklamace, která jsou obsahem některých příspěvků, mohou samy o sobě znít líbivě, nicméně bez konkrétní obsahové náplně sotva mohou přinést cokoliv pozitivního a jen stěží přispějí k informovanému rozhodování.

Zodpovědné a informované by mělo být jistě i posouzení otázky konání sněmu, resp. hlasování na sněmu a případně i mimo něj on-line formou. Nabízí se celá řada silných argumentů pro i proti tomuto řešení, mnohdy i s odkazem na konkrétní příklady z minulosti. Široká a zodpovědná stavovská diskuse na toto téma on-line voleb dosud neproběhla, proto nepovažuji za férové ostrakizovat „ty druhé“, jejichž názor v této záležitosti případně zcela nekonvenuje s názorem mým. A není lepší fórum pro diskusi o těchto otázkách, než je sněm.

Je snadné a lákavé poukazovat na chyby jiných (a jistě lze i na práci nejen současného, ale i kteréhokoliv předcházejícího představenstva určité chyby nalézt, vždyť kdo nic nedělá, nic nepokazí), nicméně korektní je ocenit dobře odvedenou práci. Já cítím poměrně velký respekt k dosavadnímu způsobu práce představenstva ČAK a vážím si jím dosažených výsledků. Speciálně vyzdvihuji snahu informovat advokátní stav různými kanály o stavovských a odborných záležitostech, přičemž mám za to, že každý advokát, ať člen týmu kanceláře s nadnárodní působností či „prostý dělník práva“, se prostřednictvím těchto kanálů při troše vlastního úsilí dozví o všem podstatném. Akcentuji rovněž i poctivou práci komory v regionech. Kromě svého přesvědčení přitom nemám jakýkoliv jiný důvod, abych vystupoval jako „advokát představenstva“ – na rozdíl od jiných totiž neobhajuji své dosavadní působení v něm.

K uvedenému způsobu práce představenstva bych se proto chtěl přihlásit a – bude-li mi k tomu na základě výsledku voleb dán prostor – rovněž na něj navázat. Jistě je řada věcí, o jejichž vylepšení lze usilovat, i mnoho témat, která lze uchopit. Programové priority jak uskupení Kandidátka 21, tak mé osobní, jsou podrobně shrnuty na webu www.kandidatka21.cz

Advokacie neexistuje ve vzduchoprázdnu a musí se přizpůsobovat turbulentnímu vývoji, požadavkům, možnostem a výzvám dnešního světa. Dle mého však při tom musí být respektovány hodnoty, na nichž je advokacie dlouhodobě postavena, a jakékoliv zásadní změny musí být vyústěním precizních a kritických diskusí a analýz.

Proto říkám: „Ano advokátní tradici, ne revoluci. Ano kooperaci, ne polarizaci.“

Mgr. Jakub Vepřek, advokát, člen uskupení Kandidátka 21

Go to TOP