Mimosoudní řešení sporů zaznamenalo i díky sekci ADR při ČAK velký posun

Činnost sekce ADR (Alternative Dispute Resolution) přispěla významnou měrou k posunu ve vnímání institutu mimosoudního řešení sporu v ČR ze strany advokátek a advokátů. Co bylo příčinou této změny, jaký vliv měla na mediaci koronavirová pandemie a jaké novinky se v mimosoudním řešení sporů objevily, se Advokátní deník zeptal předsedkyně sekce ADR, jako poradního orgánu představenstva ČAK, JUDr. Martiny Doležalové, Ph.D., advokátky a zapsané mediátorky.

„Mimosoudní řešení sporů je silně prosazováno jak ze strany institucí evropských, například CCBE, která připravila pro členské advokátní komory společný písemný materiál o roli advokáta v mediaci, tak i celosvětových (WIPO, IMI a další). Jde zejména o metody konciliace spotřebitelských sporů mezi advokátem a jeho klientem a také mediace,“ uvádí na úvod JUDr. Doležalová.


Jak se daří prosazovat častější mimosoudní řešení sporů v českých poměrech?

Myslím, že v posledním období velmi úspěšně. Již v letech 2010-2012 se za ČAK aktivně účastnila legislativních příprav zákona o mediaci a naše sekce ADR i následně vyvinula další potřebné legislativní aktivity formou spolutvorby řady výkladových stanovisek v rámci pracovní skupiny k mediaci MSP ČR a následně i v rámci „kulatých“ stolů se soudci k vybraným problémům mediační praxe.


A pak už zbývalo jen motivovat advokáty, aby se do mediací zapojili. Kolik advokátů je aktuálně v seznamu zapsaných mediátorů a v čem jim ČAK může v jejich další roli pomoci?

V seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR je cca přes 150 zapsaných advokátů mediátorů a tvoří tak nadpoloviční většinu z celkového počtu všech zapsaných mediátorů. Je to i tím, že Česká advokátní komora pomáhá advokátům-mediátorům zejména lektorskou činností členů sekce ADR v oblasti mediace. Například na polovinu září máme připraven prezenční třídenní kurz mediace pro advokáty, na který jsou v případě zájmu ještě volná místa nebo kurzy efektivního vyjednávání pro advokáty.  Plánovaná je také Masterclass pro advokáty – zapsané mediátory.


Co považujete v poslední době za největší úspěch v mediacích?

Největším úspěchem sekce ADR v uplynulém období je zejména získání mezinárodní licence prestižní IMI (International Mediation Institute se sídlem v Holandsku) pro Komoru, která umožňuje našim advokátům – zapsaným mediátorům dobytí těch nejvyšších celosvětových met v oblasti mezinárodních obchodních mediací.


Prošli mezinárodním licenčním procesem již první čeští advokáti?

Bohužel, do tohoto procesu nám negativně zasáhla pandemie koronaviru, takže první certifikace teprve připravujeme. Důležité ale je, že tato certifikace se může konat na naší Komoře a není časově omezena.


Mimosoudní řešení sporů je založeno, když ne výhradně, tak velmi zásadně, na osobních setkáních stran sporu s mediátorem, která v době pandemie byla velmi komplikovaná. Jak mediace zvládla tuto situaci?

Stejně jako ostatní obory – přizpůsobila se nové situaci, přesunula do on-line prostoru a flexibilně se snažila vyjít všem stranám sporu maximálně vstříc. Ale za sebe bych aplikovala on-line mediace pouze jako zcela výjimečnou formu s ohledem na rizika pro mediátora, odosobnění procesu (vedoucí k omezené úspěšnosti), a také techniku, kterou je předem sladit na jednotnou úroveň všech stran sporu a předem se s ní dokonale seznámit. Pevně věřím, že současná opatření spojená s koronavirem byla pouze dočasná a že se nám všem vyplatí si počkat na osobní jednání.


Co je v tuto chvíli v mediacích nového?

Nejžhavější novinkou je pak podpora vzniku nově založeného IP Mediačního Centra při Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, které bude vzdělávat a na svém seznamu nabízet českým i zahraničním podnikatelským subjektům služby našich advokátů – zapsaných mediátorů. Prostě snažíme se, a nejen my v sekci ADR, všemi cestami o pozitivní rozvoj mediace v českých podmínkách, a hlavně o maximální profesionalitu českých advokátů mediátorů i v mezinárodním měřítku.

Redakce AD
Foto: archiv JUDr. Doležalové

Go to TOP