Výuka práva na školách není efektivní, pomohly by příklady z praxe

V rámci iniciativy Právo k lidem se uskutečnila první veřejná debata na téma právní (ne)gramotnosti. Cílem společného setkání s řečníky z řad politiků a advokátů bylo především toto téma otevřít a pokusit se nalézt možné řešení, které je důležité pro správné fungování právního státu.

„Účelem diskusí je podívat se na problém právní gramotnosti z více úhlů pohledu. Jejich rozmanitost je garantována zajímavým složením řečníků, kteří mají značné zkušenosti ze svých oblastí, a tím zaručují kvalitu jednotlivých debat,“ okomentoval náplň cyklu diskusí Mgr. Vojtěch Sucharda, advokát a zakladatel iniciativy Právo k lidem.

Všichni diskutující se shodli na tom, že výuka práva na školách není efektivní. Advokát a člen Legislativní rady vlády Mgr. František Korbel, PhD., který patří k hlasitým kritikům vzdělávacího systému v České republice, řekl, že řešením by mohlo být učení právních principů. „Stávající systém je stále založen na memorování více či méně zbytečných věcí. Nemá význam biflovat se paragrafy, právo se mění a vyvíjí.“

„Právní negramotnost má přímý vliv na počty sporů a exekucí,“ poznamenal JUDr. Pavel Staněk, MBA., advokát a prezident České asociace věřitelů. Dle jeho slov je dobře, že se vedle finanční gramotností, která je již zanesena do školních osnov, řeší i gramotnost právní.

V rámci výuky by se měla také posílit spolupráce s odborníky. Ti by do škol přinesli zajímavé zkušenosti z praxe. O tom, jak je tato spolupráce úspěšná, hovořila advokátka a bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová, která vede projekt Advokáti do škol pod záštitou České advokátní komory. „Moje zkušenosti z návštěvy škol jsou jednoznačně pozitivní. Když přineseme z advokátní praxe reálný příběh, žáci i studenti pozorně naslouchají. Na příbězích se krásně demonstrují právní zásady.“

Právo je praktickou disciplínou a je všude kolem nás. Proto se s názorem, že je nutné studenty edukovat pomocí příkladů z praxe a klást důraz na právní principy, ztotožnila i poslankyně a bývala ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Ve svém proslovu upozornila na propastné rozdíly mezi výukou práva na gymnáziích, odborných školách a učilištích.

K tomu, zda je žádoucí zahrnout do vzdělávání technologie, se vyjádřil garant Pirátské strany pro oblast vzdělávání RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. „Technologie jsou s námi v celé společnosti a musí se dostat i do vzdělávacího procesu. Právo samotné se postupně digitalizuje a je na místě se jeho vývoji přizpůsobit.“

Iniciativa Právo k lidem čerpá veškeré informace o situaci v Česku z veřejného průzkumu provedeného agenturou STEM/MARK. „Ze získaných dat jasně vyplývá, že stav právní gramotnosti v Česku je vážně alarmující a je nutné mu věnovat zvýšenou pozornost,“ uzavírá Vojtěch Sucharda.

Tato úvodní debata otevřela celý cyklus nastávajících konferencí a debat, které se uskuteční ještě na podzim tohoto roku. Další debata je plánována na září 2021 společně se studenty gymnázií a středních škol v Česku.

Mgr. Vojtěch Sucharda, advokát a popularizátor práva
Foto: Právo k lidem

 

Go to TOP