Proč Komora soutěží nový web za půl milionu, ale už ne třicetiletý pronájem za téměř čtvrt miliardy?

Nevím. Kdybych to věděl, tak bych si tuhle otázku nekladl…

Jak známo, uzavřela advokátní komora loni v květnu pro své potřeby novou smlouvu na pronájem prostor v aktuálně rekonstruovaném pražském administrativním komplexu Palác Dunaj. Nastěhovat (zpět) by se měla v příštím roce. Smlouva byla sjednána na dobu určitou třiceti let a jejím uzavřením se výslovně ruší ta dosavadní, na jejímž základě Komora prostory v Paláci Dunaj užívala od roku 2004 do loňska, než se palác na rohu Národní třídy a Voršilské ulice ocitnul v rekonstrukci.

Informaci o uzavření nájemní smlouvy za téměř čtvrt miliardy (roční nájemné bude činit 7 milionů korun bez DPH, zvyšovat se však bude každoročně o inflaci a společně s ním bude Komora vlastníku paláce platit i zálohy na služby) zveřejnily z celostátních médií loni v listopadu jako první Hospodářské noviny. Téma znovu ožilo letos v červnu díky investigativnímu zjištění Seznam Zpráv, že si Komora v této smlouvě vyjednala jen omezenou možnost, jak ji předčasně ukončit.

Protože se blíží advokátní sněm, věnovala Komora celé červencové číslo stavovského časopisu – Bulletinu advokacie – zprávě o činnosti svých orgánů (představenstva, kontrolní, kárné, odvolací kárné a zkušební komise), stejně jako svých odborů a oddělení. Došlo i na informace o hospodaření Komory. Ačkoli se Bulletin k uzavření této smlouvy zejména v úvodu výslovně vrátil, odpověď na podstatnou otázku – a sice proč byla nová jen obtížně vypověditelná třicetiletá nájemní smlouva s ročním plněním převyšujícím 7 milionů korun bez DPH uzavřena bez výběrového řízení – nepřinesl. Tak jako tuto odpověď nepřineslo loňské první ani druhé, a ani opakované letošní prohlášení, jimiž Komora na výše uvedená zjištění (cit. útoky) médií reagovala.

Nakládání s majetkem a prostředky Komory, jimiž jsou zejména příspěvky vybírané každoročně Komorou od advokátů na její činnost (aktivní advokát platí roční příspěvek 10.600 Kč, ten s pozastavenou praxí 3.800 Kč; podle letošního rozpočtu plánuje Komora na příspěvcích od advokátů vybrat bezmála 138 milionů korun, celkem letos hospodaří se 166 miliony korun – blíže viz letošní rozpočet Komory) se řídí organizačním řádem. Jde o předpis přijatý nejvyšším orgánem Komory – sněmem – na základě výslovného zákonného zmocnění dle § 43 písm. b) zákona o advokacii, tedy o předpis secundum et intra legem, určený k provedení zákona a v jeho mezích.

Podle Čl. 65 odst. 1 organizačního řádu „…rozhodnutí o nakládání s majetkem Komory podle čl. 64 v případě, kdy hodnota majetku nebo závazku Komory je vyšší než 2 000 000,- Kč, se činí na základě výsledků výběrového řízení; jedná-li se o opakující se plnění, považuje se za hodnotu majetku nebo závazku Komory součet těchto plnění za dobu jednoho kalendářního roku. Hlavním kritériem v případě prodeje majetku Komory na základě výběrového řízení je výše nabídnuté ceny…“.

Je proto legitimní se ptát – a očekávám, že tak i advokáti na blížícím se říjnovém sněmu učiní – proč Komora při hospodaření s veřejnými prostředky, jimiž příspěvky vybírané od advokátů na základě § 30 odst. 1 zákona o advokacii nepochybně jsou, letos v dubnu s péčí řádného hospodáře vypsala výběrové řízení na svůj nový web v hodnotě půl milionu, zatímco na třicetiletý jen obtížně vypověditelný pronájem v částce téměř pět set krát vyšší, blížící se v souhrnu čtvrt miliardě a ročně bez DPH třikrát a s DPH čtyřikrát převyšující limit dvou milionů podle Čl. 65 odst. 1 organizačního řádu Komory, nikoli.


JUDr. Tomáš Nahodil, advokát
kandidát platformy Otevřená advokacie do představenstva ČAK

Go to TOP