NS vydal pravidelný přehled novinek z rozhodovací praxe ESLP, SD EU …

V těchto dnech vychází další letošní číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu. I tentokrát jsou v něm shromážděny anotace vybraných rozhodnutí vrcholných vnitrostátních soudů, Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Z rozhodovací praxe vnitrostátních vrcholných institucí čtenáři najdou kupříkladu rozhodnutí francouzské Státní rady, ve kterém se vyjádřila k implementaci práva EU v kontextu uchovávání identifikačních, lokalizačních a provozních údajů o připojení, a to ve světle francouzských ústavních měřítek.

Mimo jiné odsuzováním politického projevu spojeného s úpravou sochy se zabýval Evropský soud pro lidská práva ve věci Handzhiyski proti Bulharsku. Zde zejména zdůraznil, že skutečnost, že se některé osoby mohly cítit jednáním stěžovatele dotčeny, nebyla sama o sobě dostatečným důvodem k omezení svobody jeho projevu. Ve věci Xero Flor proti Polsku pak dostal příležitost aplikovat třístupňový test na výběr soudců Ústavního soudu Polska, v uvedené věci přitom dospěl k závěru, že k porušení práva stěžovatelky na soud zřízený zákonem došlo.

Rovněž Soudní dvůr Evropské unie v uplynulé době vydal řadou zajímavých rozhodnutí, a i tentokrát se zabýval otázkami spojenými s nárokem leteckých pasažérů. Ve věci Austrian Airlines byla posuzována otázka odklonění letu na nedaleké letiště. Stranou pozornosti by nemělo zůstat ani rozhodnutí ve věci PPU, MCP, kde Soudní dvůr posuzoval aplikovatelnost čl. 10 nařízení Brusel II bis na mezinárodní únosy dětí do třetích států. Rozhodl přitom, že uvedený článek se na předmětné situace nevztahuje.

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: NS

Go to TOP