Ryanair prohrál u SD EU spor o státní pomoc aerolinkám Austrian Airlines

Tribunál Evropské unie dne 14. července 2021 ve svém rozsudku ve věci T-677/20 Ryanair a Laudamotion v. Komise (Austrian Airlines – covid-19) potvrzuje, že podpora poskytnutá Rakouskem společnosti Austrian Airlines za účelem náhrady škod vzniklých v důsledku zrušení letů nebo změny jejích letových časů z důvodu pandemie covidu-19 je slučitelná s vnitřním trhem. Tato podpora, která byla odečtena od dotací poskytnutých v tomtéž kontextu Německem skupině Lufthansa, jejíž součástí je i společnost Austrian Airlines, nepředstavuje nadměrnou kompenzaci ve prospěch této skupiny.

V červnu 2020 oznámila Rakouská republika Evropské komisi individuální opatření podpory ve prospěch letecké společnosti Austrian Airlines AG (dále jen „AUA“). Cílem oznámené podpory, ve formě podřízené půjčky konvertibilní na dotaci ve výši 150 milionů eur (dále jen „dotčené opatření“), bylo poskytnout společnosti AUA náhradu škody vzniklé zrušením letů nebo změnou letových časů v návaznosti na omezení cestování a jiných opatření proti šíření nákazy v souvislosti s pandemií covidu-19. Společnost AUA je součástí skupiny Lufthansa, v jejímž čele stojí mateřská společnost Deutsche Lufthansa AG (dále jen „DLH“). Mezi březnem a červnem 2020 již Komise schválila různá opatření podpory ve prospěch podniků skupiny Lufthansa, zejména (1) státní záruku ze strany Spolkové republiky Německo ve výši 80 % na půjčku ve výši 3 miliard eur poskytnutou společnosti DLH na základě německého režimu podpory zavedeného za účelem podpory podniků všech hospodářských odvětví, které potřebují likviditu pro jejich činnost v Německu (dále jen „německá půjčka“)[1] , (2) státní záruku ze strany Rakouské republiky ve výši 90 % na půjčku ve výši 300 milionů eur poskytnutou ve prospěch společnosti AUA konsorciem obchodních bank, která byla udělena na základě rakouského režimu podpory určeného k podpoře hospodářství během aktuální pandemie covid-19 (dále jen „rakouská půjčka“)[2] , a (3) individuální podporu ve výši 6 miliard eur poskytnutou Spolkovou republikou Německo ve prospěch DLH. Posledně uvedené opatření podpory bylo schváleno rozhodnutím Komise ze dne 25. června 2020 (dále jen „rozhodnutí Lufthansa“)[3].

Rozhodnutím ze dne 6. července 2020 měla Komise za to, že dotčené opatření představuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, která je nicméně slučitelná s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU[4] (dále jen „napadené rozhodnutí“). Na základě tohoto posledně uvedeného ustanovení jsou s vnitřním trhem slučitelné podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi.

Letecké společnosti Ryanair a Laudamotion podaly žalobu znějící na zrušení napadeného rozhodnutí, kterou však desátý rozšířený senát Tribunálu zamítl.

Ve svém rozsudku Tribunál upřesnil použití čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU na individuální podporu přijatou s cílem reagovat na důsledky pandemie covid-19, pokud spadá do rámce řady opatření přijatých ve prospěch příjemce podpory a skupiny podniků, jejíž je součástí[5] . Posouzení Tribunálu Na podporu svých žalob na neplatnost společnosti Ryanair a Laudamotion zejména tvrdily, že Komise nepřezkoumala všechna opatření podpory poskytnutá společnostem skupiny Lufthansa ani jejich vzájemný vztah.

V tomto ohledu Tribunál nejprve konstatuje, že Komise upřesnila, že dotčené opatření bylo součástí finančního balíčku ve prospěch společnosti AUA v celkové výši 600 milionů eur, který byl tvořen kromě dotčeného opatření i příspěvkem ve výši 150 milionů eur z kapitálu mateřské společnosti DLH (dále jen „kapitálová injekce společnosti DLH“) a rakouskou půjčkou ve výši 300 milionů eur. Komise mimoto připomněla, že v souladu se svým rozhodnutím Lufthansa mohla být podpora ve výši 6 miliard eur poskytnutá Spolkovou republikou Německo ve prospěch společnosti DLH použita touto společností na podporu ostatních společností skupiny Lufthansa, které ke dni 31. prosince 2019 neměly finanční potíže, včetně společnosti AUA.

Tribunál dále uvádí, že v rozhodnutí Lufthansa, přijatém dva týdny před napadeným rozhodnutím, které představuje kontext, ke kterému je třeba v projednávaném případě přihlédnout, Komise již zohlednila všechna opatření podpory poskytnuté ve prospěch společností patřících do skupiny Lufthansa, včetně společnosti AUA, jakož i jejich vzájemný vztah.

V tomto ohledu Tribunál zdůrazňuje, že v rozhodnutí Lufthansa byla všechna dodatečně poskytnutá nebo plánovaná opatření podpory ve prospěch společností skupiny Lufthansa považována za omezená na minimum nezbytné k obnovení kapitálové struktury skupiny Lufthansa a k zajištění její životaschopnosti. Tribunál mimoto připomíná, že vzhledem k tomu, že podpora poskytnutá jinými státy společnostem skupiny Lufthansa byla v závislosti na konkrétním případu odečtena buď z částky podpory, která je předmětem rozhodnutí Lufthansa, nebo od německé půjčky, Komise v uvedeném rozhodnutí vyloučila jakékoli riziko nadměrné kompenzace. Na základě mechanismu odpočtů, použitelného na všechna opatření přijatá ve prospěch uvedené skupiny, byla totiž podpora celkově poskytnutá Spolkovou republikou Německo ve prospěch celé skupiny Lufthansa snížena o podpory poskytnuté jinými státy té či oné společnosti uvedené skupiny, takže celková částka, kterou měla skupina k dispozici, zůstala stejná. Konečně, pokud jde o kapitálovou injekci společnosti DLH, Tribunál potvrzuje, že i kdyby její částka měla pocházet z podpory, která je předmětem rozhodnutí Lufthansa, představovala každopádně podporu již povolenou na základě tohoto rozhodnutí.

S ohledem na všechny tyto poznámky Tribunál potvrzuje, že na rozdíl od toho, co tvrdí společnosti Ryanair a Laudamotion, Komise přezkoumala nejen všechna opatření podpory poskytnutá společnostem skupiny Lufthansa, ale rovněž jejich vzájemný vztah. S ohledem na mechanismus odpočtů použitelný na všechna opatření přijatá ve prospěch skupiny Lufthansa Tribunál mimoto dospěl k závěru, že neexistuje žádné konkrétní riziko, že z dotčeného opatření poskytnutého společnosti AUA mohou mít prospěch rovněž jiné společnosti skupiny Lufthansa. Tribunál rovněž zamítl argument vycházející z rizika, že by AUA mohla získat podporu od společnosti DLH, která jde nad rámec kapitálové injekce ve výši 150 milionů eur.

V tomto ohledu Tribunál zaprvé poznamenává, že případný hypotetický převod dodatečných likvidních prostředků ze strany DLH ve prospěch společnosti AUA by v každém případě vycházel z opatření podpory, Tribunál přezkoumal použití čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU na tři různá opatření individuální podpory přijatá za účelem reagovat na důsledky pandemie covid-19., které již Komise schválila, zejména podpory schválené rozhodnutím Lufthansa.

Zadruhé zdůrazňuje, že německá půjčka a podpora, která je předmětem rozhodnutí Lufthansa, jsou založeny na čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU, takže nemají pokrývat tytéž způsobilé náklady, jako jsou náklady, jichž se týká dotčené opatření, které je zase založeno na čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU. Zavedený mechanismus odpočtu každopádně umožňuje v této souvislosti zabránit rovněž riziku nadměrné kompenzace. Dále Tribunál upřesňuje, že v rozsahu, v němž rozdílné zacházení zavedené dotčeným opatřením mezi AUA a dalšími leteckými společnostmi působícími v Rakousku může být pokládáno za diskriminaci, bylo za okolností projednávané věci odůvodněné. Zejména s ohledem na zásadní úlohu, kterou má AUA pro letecké dopravní služby v Rakousku, je totiž rozdílné zacházení v její prospěch vhodné k nápravě škod, které tato společnost utrpěla z důvodu omezení cestování a jiných opatření proti šíření nákazy v souvislosti s pandemií dovidu-19 a nepřekračuje meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné. Pokud jde o dodržování zásad volného pohybu služeb a svobody usazování, Tribunál připomíná, že volný pohyb služeb se jako takový nevztahuje na oblast dopravy, která podléhá zvláštnímu právnímu režimu. V tomto rámci Tribunál tvrdí, že žalobkyně každopádně neprokazují, v čem je výlučná povaha dotčeného opatření způsobilá je odradit od usazení se v Rakousku nebo od poskytování služeb z této země a do této země.

Podle Tribunálu se Komise nedopustila pochybení ani při posouzení přiměřenosti podpory, zejména při výpočtu škody, která se má nahradit a výše podpory. Pokud jde totiž o výpočet škody, která má být nahrazena, Komise správně zohlednila škody, ke kterým došlo v období předcházejícím odstavení flotily společnosti AUA, vzhledem k tomu, že tyto škody byly způsobeny zrušeními a přeprogramováními uloženými rakouskou vládou. Komise mimoto správně vypočítala náklady, kterým se předešlo, které měly být vyloučeny z hodnocení škod způsobených společnosti AUA pandemií. Navíc Komise nebyla povinna v rámci svého výpočtu této škody zohlednit škody vzniklé jiným leteckým společnostem. Pokud jde konečně o výpočet výše podpory, Tribunál potvrzuje, že Komise při posuzování přiměřenosti dotčeného opatření neopomenula zohlednit všechna opatření podpory, která mohla být poskytnuta skupině Lufthansa.

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: canva.com


[1] Schválená rozhodnutím ze dne 22. března 2020, SA.56714 (2020/N)- Německo – Opatření covid-19.

[2] Schválená rozhodnutím ze dne 17. dubna 2020, SA.56981 (2020/N) – Rakousko – Rakouský režim záruk překlenovacích úvěrů na základě dočasného rámce pro státní podpory určené na podporu hospodářství během současné pandemie COVID-19, ve znění rozhodnutí ze dne 9. června 2020 SA.57520 (2020/N) Rakousko – Rakouská protikrizová opatření – covid-19: Záruky pro velké podniky na základě zákona o záruce z roku 1977 společností Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) – Změny režimu podpory SA.56981 (2020/N).

[3] Rozhodnutí ze dne 25. června 2020, SA.57153 (2020/N) – Německo – covid-19 – Podpora společnosti Lufthansa.

[4] Rozhodnutí C(2020) 4684 final o státní podpoře SA.57539 (2020/N) – Rakousko – covid-19 – Podpora poskytnutá společnosti Austrian Airlines

[5] Je třeba poznamenat, že v rozsudcích ze dne 14. dubna 2021, Ryanair v. Komise (SAS, Dánsko; Covid-19) T-378/20, Ryanair v. Komise (SAS, Švédsko; Covid-19), T-379/20 (viz rovněž tisková zpráva č. 52/21) a v rozsudku ze dne 9. června 2021, Ryanair v. Komise (Condor; covid-19) (T-665/20),

Go to TOP