Plánujete si pracovní kalendář? Nezapomeňte na semináře a kurzy ČAK!

Česká advokátní komora má na programu ještě do prázdnin dva online semináře se zajímavým obsahem pro advokáty, takže pokud máte v příštích dvou týdnech volněji, máte šanci se ještě přihlásit. O prázdninách pak můžete přijmout pozvání na po dlouhé době první „post covidový“ prezenční seminář o advokátní psychohygieně a využít tak první letošní šance vidět se znovu s kolegy tváří v tvář. I zde jsou volná místa ještě k dispozici.  V září pak i v advokátním vzdělávání začne, alespoň v tom všichni doufáme, normální školní rok – pololetním kurzem právnické angličtiny, nebo z jara odloženým třídenním kurzem mediace. Podrobnější informace o všech připravovaných vzdělávacích akcích, včetně jejich podrobného programu a také přihlášky, jsou k dispozici na webu ČAK v sekci vzdělávací akce ČAK.

 

ONLINE SEMINÁŘ – PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA JEHO VYPOŘÁDÁNÍ Z POHLEDU AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

Termín: čtvrtek 24. června 2021 od 9 do 16 hodin

Lektor: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR

Obsah semináře:

 • přechodná ustanovení k podílovému spoluvlastnictví a navazující právní instituty (superficiální zásada, poučovací povinnost, předvídatelnost rozhodnutí apod.);
 • informační (sdělovací) činnost soudu ve sporech o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví;
 • hmotněprávní a procesní souvislosti řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví (způsoby vypořádání, judikatura k jednotlivým způsobům vypořádání spoluvlastnictví, podrobný výklad předpokladů přikázání věci některému ze spoluvlastníků);
 • odklad zrušení spoluvlastnictví (procesní a hmotněprávní souvislosti);
 • rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporech o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.

 

ONLINE SEMINÁŘ – POVINNOSTI ADVOKÁTŮ V OBLASTI AML PO NOVELE PROVEDENÉ ZÁKONEM Č. 527/2020 SB.

Termín: úterý 29. června 2021 od 9 do 13 hodin

Lektorka: Mgr. Petra Vrábliková, vedoucí Oddělení pro věci kárné ČAK

Obsah semináře:

 • transpozice IV. AML směrnice;
  • rozšíření sledovaných činností;
  • nové povinnosti advokáta podle AML úpravy a jejich zakotvení ve stávajícím systému;
  • identifikace klienta a varianty identifikace na dálku;
  • nové povinnosti klienta při kontrole klienta, zesílená kontrola klienta;
  • postup u podezřelých obchodů;
  • změny v oblasti sankcí.


NOVĚ A PREZENČNĚ

PRÁZDNINOVÝ SEMINÁŘ – ADVOKÁTNÍ PSYCHOHYGIENA

Termín: 15. července 2021 od 9 do 15 hodin
Místo konání: Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8, aula v suterénu

Lektorka: Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D., psycholožka

Advokáti potřebují nejen rychle a správně přemýšlet, ale především neustále řešit rozmanité interpersonální konflikty napříč generacemi a kulturami, což je nejen velmi náročné, ale často přitom zapomínají na sebe a vlastní potřeby. Seminář nabídne aplikace teorií duševního zdraví včetně doporučení výživy (tzv. chytré drogy), cvičení, techniky pro uspořádání životních priorit a funkční relaxace pro duševně pracující. Organizátoři doporučují pohodlné „neškrtící“ oblečení.


NOVĚ A PREZENČNĚ

POLOLETNÍ KURZ PRÁVNICKÉ ANGLIČTINY PRO POKROČILÉ

Termín: 13. září 2021 – 31. ledna 2022, vždy v pondělí od 14 do 15:30 hodin

Místo konání: Praha 2- Nové Město, Myslíkova 258/8, kinosál v přízemí

Lektorka: Mgr. et Mgr. Vladimíra KVASNIČKOVÁ právnička a učitelka, odborná asistentka na katedře jazyků PF UK

Obsah kurzu: Kurz je zaměřen na akvizici základní terminologie v oblasti smluvního práva, odpovědnosti za nedbalost, procesního práva občanského a rodinného práva. Náplň kurzu může být změněna, aby reflektovala potřeby účastníků. Předpokladem účasti v kurzu je minimální jazyková úroveň B1, středně pokročilá, ideálně však B2, pokročilá). Kurz je veden převážně v angličtině a předpokládá se aktivní zapojení frekventantů.
Rozsah výuky: 13 lekcí, 1x 90 minut týdně – v případě, že nebude možné kvůli epidemiologické situaci v ČR pořádat lekce prezenčně, bude kurz probíhat online na platformě ZOOM.


PREZENČNÍ TŘÍDENNÍ KURZ MEDIACE  EDIATION – ADVOCACY ANEB ADVOKÁT V MEDIACI

Termín: 14. – 16. září 2021 vždy od 9 do 16 hodin

Uzávěrka přihlášek: 10. září 2021, pokud jsou ještě volná místa, je možné se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře)
Místo konání: Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8

Lektorky: JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., advokátka, zapsaná mediátorka, vedoucí sekce ADR ČR a vedoucí zkušební komisař pro SZZK v mediaci
                 PhDr. Dana Potočková, MDR, zapsaná mediátorka, odbornice na konflikt management  

Obsah kurzu:

           1. den

 • legislativní úprava mediace a etika v mediaci
 • konflikt-management
 • mediační proces a role doprovázejícího právního zástupce strany

          2. den

 • příprava na mediaci
 • asistence klienta v mediaci
 • důležitost komunikace v mediaci
 • vyjednávání
 • emoce ve vyjednávání
 • praktika, scénáře3. den
 • mediační dohoda a dohoda o narovnání – kroky, návrhy, implementace
 • výhody pro advokáty
 • praktika, scénáře

Počet osob v kurzu byl stanoven na 20, a to za dodržení pravidel a podmínek, které byly stanoveny pro akce v uzavřených prostorách opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších hygienických opatření při realizaci prezenčních vzdělávacích akcí specifikovaných v pozvánce na kurz.


Zdroj: ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP