Jana Czudek Kranecová, Damian Czudek, Tereza Koucká Höfferová, Andrea Vuongová: Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2021, 320 stran, 450 Kč.

V roce 2016 byl předložen do Poslanecké sněmovny návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který měl nahradit dosud platný zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zákon však nakonec nebyl schválen a požadované úpravy – vzhledem k požadavkům na transpozici evropských norem a potřebám dalších změn – se promítly do novelizací stávajícího zákona o finanční kontrole.

Do současné doby nebyl zákon č. 320/2001 Sb. podrobněji komentován, a na úseku odborné literatury tak zůstala mezera. Zpracování komentáře je tak možné považovat za potřebné. Ukazuje se, že jak odborná veřejnost, tak i praxe jasná vysvětlení zákona potřebují, neboť zákon není jednoduchý a jednoznačný ve všech ustanoveních. Není to však jen tento zákon, u kterého chybí podrobný odborný komentář, ale jak ukazují autoři na řadě míst předloženého komentáře, chybí podrobnější komentáře i k dalším zákonům na úseku veřejných financí. Zvláště markantní je to u zákonů na úseku rozpočtového hospodaření – zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, či zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Autoři komentáře se snaží na některé problémy upozornit a text komentovat i z tohoto pohledu. Uvedené zákony a problémy vznikající s aplikací zákonných ustanovení se propojují např. s otázkami řešení sporných otázek na úseku veřejných zakázek, veřejné podpory. Ukazuje se, že určitá nejednoznačnost či přílišná obecnost některých ustanovení může mít i značný dopad na možnost uplatňování sankcí v souvislosti s jejich porušením. Pochopit záměr zákonodárce, který se odráží v textu zákona, je velmi potřebné – jak se to ukazuje právě i u zákona komentovaného.

Současný zákon o finanční kontrole ve veřejné správě rozděluje problematiku finanční kontroly do tří subsystémů – veřejnosprávní kontrolu, kontrolu podle mezinárodních smluv a vnitřní kontrolní systém. Tato právní úprava byla vytvořena v rámci přípravy České republiky na vstup do Evropské unie a je účinná již 20 let. Dosavadní novelizace pouze reagovaly na příslušné změny jiných právních předpisů souvisejících s ustanoveními zákona o finanční kontrole.

Jak zdůrazňují autoři komentáře, stávající systém finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole je složitý a konkrétní postupy dle prováděcí vyhlášky značně nepřehledné. Nastavení systému finanční kontroly je v mnohých organizacích a územních samosprávních celcích dostatečné pro ochranu veřejných prostředků, ale pro nastavení řádného systému finanční kontroly u všech organizací veřejné správy, které hospodaří a nakládají s veřejnými prostředky, již nedává současný zákon odpovědi na všechny otázky, a nenaplňuje tak předpoklady, které byly před 20 lety od zákona očekávány. Např. stručná právní regulace interního auditu ponechává značný prostor pro jeho různorodé uchopení, a důsledkem může být selhání systému vnitřního řízení a kontroly a v konečném důsledku to mohou být i tzv. korupční kauzy, které je následně třeba řešit.

Kolektiv autorů se pokusil mezeru v komentářové literatuře zaplnit. Podařilo se mu přinést do komentáře vymezení řady pojmů, které jsou obsahem i souvisejících právních norem, a aplikovat je na text zákona. Zároveň je třeba ocenit, že se autoři snaží text zákona nejen detailně rozebrat, ale komentovat jej ve vazbě na související zákony. Zejména tento přístup může být pro subjekty, které se zákonem pracují, inspirativní. Komentář na řadě míst reaguje také na odbornou literaturu vztahující se k problematice, což umožní uživatelům hledat odpovědi na nejasnosti i v těch zákonech, na které přímo zákon neodkazuje, ale jejichž návaznost vyplývá z celkového zaměření textu.

 

prof. JUDr. HANA MARKOVÁ, CSc., Katedra finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Go to TOP